Social- och miljöutskottets betänkande 3/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000

Ladda ner Word-dokument

 

 

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/1999-2000

 

Datum

Arkivbeteckning

Social- och miljöutskottet

2000-05-05

SMU0319992000

 

 

 

 

 

 

 

 

Till

 

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande om

Landskapslag om tillämpning av lagen om bostadsrättsbostäder

·       Lagmotion nr 1/1999-2000

 

I N N E H Å L L

Sammanfattning. 1

Motionen. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionen

 

I ltl Ritva Sarin Grufbergs m.fl. lagmotion föreslås att det i landskapslagstiftningen införs en lag om bostadsrättsbostäder som reglerar produktionen av bostadsrättsbostäder och möjliggör finansiering via landskapets system för stöd av bostadsproduktion.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas men att lagtinget hemställer om att landskapsstyrelsen i snabb ordning utreder lagstiftningsbehörigheten och vid behov till lagtinget inkommer med förslag till lagstiftning.

 

 

Utskottets synpunkter

 

Frågan om lagstiftning beträffande bostadsrätter har redan tidigare behandlats i utskottet. I betänkande nr 2/1998-99 ställde sig utskottet i princip positivt till boendeformen men ansåg att behörighetsfrågan bör utredas och det materiella innehållet särskilt övervägas med beaktande av åländska förhållanden. Utskottet föreslog vidare i motiveringen att landskapsstyrelsen skulle återkomma med eventuella lagstiftningsåtgärder.

     Utskottet konstaterar att bostadsrätter är en boendeform som förekommer på andra håll och för vilken det också i landskapet tycks finnas ett intresse. En bostadsrättsförening har redan bildats och planer finns på uppförande av bostadshus. Med beaktande av det stora behovet av bostäder ställer utskottet sig positivt till att boendeformen införs också på Åland. Utskottet anser det även vara angeläget att boendeformen regleras i lag eftersom samhället har ett intresse till exempel av att bostadsrättsföreningar som erhållit bostadslån inte genom en ändring av stadgarna skall kunna omvandlas till bostadsaktiebolag.

     Utskottet konstaterar att lagstiftningsbehörigheten beträffande föreningar och stiftelser, bolag och andra sammanslutningar, enligt självstyrelselagens 27 § 8 punkt, tillkommer riket. Lagstiftningen gällande bostadsproduktion tillkommer, enligt självstyrelselagens 18 §, landskapet. Enligt utskottets bedömning torde därför den övervägande delen av den i lagmotionen föreslagna lagstiftningen tillkomma riket och därför redan vara gällande på Åland.

     Eftersom behörigheten dock i någon mån kan vara blandad anser utskottet det angeläget att landskapsstyrelsen närmare utreder behörighetsfördelningen och vid behov till lagtinget inkommer med förslag till lagstiftning. Även landskapslagen om stöd för bostadsproduktion borde enligt utskottets mening ses över så att bostadslån uttryckligen kunde beviljas också för bostadsrättsföreningar. Frågan är enligt utskottet synnerligen brådskande.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 3 april 2000 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över lagmotionen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Danne Sundman och styrelsemedlemmen i Ålands bostadsrättsförening r.f. Jan-Erik Lindfors.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Andersson, vice ordföranden  Lasse Wiklöf samt ledamöterna Eklöw, Per-Erik Eriksson och Sune Mattsson.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget förkastar det i lagmotionen ingående lagförslaget samt

 

att Lagtinget hemställer om att landskapsstyrelsen i brådskande ordning utreder fördelningen av behörigheten mellan riket och landskapet i fråga om bostadsrättslagstiftningar samt vid behov till lagtinget inkommer med förslag till lagstiftning.

 

 

Mariehamn den 5 maj 2000

 

 

 

Ordförande

 

 

Ulf Andersson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson