Social- och miljöutskottets betänkande 3/2000-2001

Lagtingsår: 1999-2000

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2000-2001

 

Datum

Arkivbeteckning

Social- och miljöutskottet

2001-09-06

SMU0320002001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Utvidgande av barnbidraget att omfatta ungdomar som fyllt 17 år

·       Hemställningsmotion nr 5/1999-2000

 

I N N E H Å L L

Sammanfattning. 1

Motionärernas förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionärernas förslag

 

I ltl Anne-Helena Sjöbloms m.fl. hemställningsmotion föreslås att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om att barnbidraget utvidgas och erläggs också för ungdomar som är 17 år.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Motionärerna föreslår att barnbidraget utvidgas så att det kan betalas ut till ungdomar fram till det att försörjaransvaret upphör vid 18 års ålder. Detta motiveras enligt motionärerna av att 17 åringar inte är berättigade till studiestöd och att det därför uppstår ett glapp då en ungdom varken har rätt till barnbidrag eller studiestöd.

     Utskottet konstaterar att det enligt landskapslagen om studiestöd inte finns något hinder för att bevilja studiestöd till ungdomar under 18 år som inte är berättigade barnbidrag. Till den del studiepenningen för heltidsstudier underskrider 500 mark beaktas dessutom inte föräldrarnas inkomster. Detta medför att alla heltidsstuderanden är berättigade till minst 500 mark i studiepenning oberoende av föräldrarnas inkomster. Eftersom det inte finns något ekonomiskt glapp då ungdomar under 18 år varken har rätt till barnbidrag eller studiebidrag föreslår utskottet att motionen avslås.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 17 april 2001 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Sune Eriksson och avdelningschefen Tomas Lundberg.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Andersson, vice ordföranden Wiklöf samt ledamöterna Eklöw, Sune Mattsson och Sundman.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 5/1999-2000.

 

 

Mariehamn den 6 september 2001

 

 

Ordförande

 

 

Ulf Andersson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson