Social- och miljöutskottets betänkande 3/2005-2006

Tillhör ärendet: Ändring av barnomsorgslagen
Lagtingsår: 2005-2006

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2005-2006

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2006-02-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Ändring av barnomsorgslagstiftningen

·      Landskapsregeringens framställning nr 9/2005-2006

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Detaljmotivering. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att kommunerna skall ha fortsatt stor frihet att bestämma om barnomsorgsavgifternas storlek. Dock föreslås att en lägsta inkomstnivå fastställs för skyldighet att betala barnomsorgsavgift, att en högsta avgift bestäms samt att enhetliga grunder fastställs för hur inkomstprövningen skall ske.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att landskapsregeringens lagförslag antas med de ändringar som föreslås i betänkandet. I betänkandet föreslås bl.a. att barnomsorgsavgiften får vara högst 200 euro i månaden per barn.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Lagförslaget innebär att grunderna för barnomsorgstaxan görs enhetliga i hela landskapet. Utskottet har erfarit att detta upplevs som positivt. Utskottet anser att det är bra att den faktiska inkomsten, alltså även kapitalinkomster, föreslås ligga som grund för barnomsorgsavgiften. Lagförslaget ger ett stort handlingsutrymme att fastställa barnomsorgstaxan, exempelvis hindrar inte lagförslaget kommunerna att besluta om en enhetstaxa inom gränserna för den lägsta inkomsten för en familj och den högsta tillåtna avgiften per barn. I likhet med landskapsregeringen bedömer utskottet att kommunernas kostnader för barnomsorgen inte kommer att ändras väsentligt genom lagändringen.

     Utskottet noterar att riksdagens grundlagsutskott i behandlingen av klientavgiftslagen (FFS 734/92) framhöll att klientavgifterna inte får vara så höga att servicen blir helt ouppnåelig för dem som behöver den. Enligt vad utskottet har erfarit beräknas den förslagna lägsta inkomstgränsen beröra högst 10 % av de familjer som utnyttjar kommunens barnomsorg.

     Utskottet konstaterar att det är svårt att slå fast bestämmelser så en fullständig rättvisa uppnås mellan olika typer av familjer. Ekonomin och strukturen på kommunen kan också påverka vilken barnomsorgstaxa som fastställs. Utskottet noterar att lagförslaget skiljer sig från motsvarande rikslag så att det totala antalet barn i familjen höjer den lägsta inkomstgränsen mera i den föreslagna åländska lagstiftningen. En annan skillnad är att hemvårdsstödet enligt lagförslaget föreslås vara en avgiftsgrundande inkomst.

     Utskottet har erfarit att en utredning i riket föreslår att maximitaxan skulle ändras till 250 euro, men någon proposition med det innehållet har inte lämnats till riksdagen. Utskottet föreslår att den högsta barnomsorgsavgiften som får tas ut skall vara högst 200 euro.

     Slutligen föreslår utskottet att maximitaxan om 200 euro skall indexjusteras årligen på samma sätt som inkomstgränserna för när barnomsorgsavgift får tas ut.

 

Detaljmotivering

 

1. Landskapslag om ändring av barnomsorgslagen för landskapet Åland

 

17 § Avgifter I förtydligande syfte föreslås en bestämmelse i 2 mom. som anger vilka personer som skall inräknas i familjen. Dessutom föreslås i samma moment ett tillägg så att det klart framgår att avgift inte får tas ut av en familj som har en inkomst som uppgår till högst de belopp som anges i tabellen.

     Utskottet föreslår vidare en ändring i 3 mom. så att barnomsorgsavgiften får vara högst 200 euro i månaden per barn. Beslutet tillkom genom omröstning (3-2). Beslutet biträddes av ordföranden Sune Mattsson, vice ordföranden Fredrik Lindqvist och ledamoten Åke Mattsson.

     I framställningen föreslås att inkomstgränserna i tabellen skall indexjusteras. Utskottet föreslår att indexjustering även skall göras för maximiavgiften. Dessutom föreslår utskottet i förtydligande syfte att landskapsregeringen skall indexjustera beloppen utgående från föregående kalenderårs genomsnittliga konsumentprisindex. För att inte barnomsorgsavgifterna skall behöva beräknas flera gånger per år föreslås att de justerade inkomstgränserna samt maximiavgiften skall tillämpas från ett nytt verksamhetsår.    

     Ändringarna som föreslås i 4 mom. är av språklig eller teknisk natur.

    

17a § Beaktande av inkomst vid fastställande av barnomsorgsavgift

Avgiften skall enligt huvudregeln fastställas på basis av familjens inkomster vid senast slutförda beskattning. Av skatteintyget framgår såväl löneinkomster som kapitalinkomster. När inkomsten väsentligt ändras efter senast slutförda beskattning kan avgiften bestämmas utgående från andra aktuella inkomstuppgifter. Dessa skall verifieras med t.ex. löneintyg från en arbetsgivare.

     I 2 mom. föreslås en ändring av teknisk natur.

 

2. Landskapslag om ändring av 2a § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

 

Ingressen En ändring av teknisk natur föreslås.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 2 januari 2006 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Harriet Lindeman, lagberedaren Olle Ekström, ekonomen Leif Lindén, projektledaren Ulla Rindler-Wrede och sekreteraren i föreningen Pusselfamiljen Sophia Ålund.

     I ärandets avgörande behandling deltog ordföranden Sune Mattsson, vice ordföranden Fredrik Lindqvist samt ledamöterna Göte Winé, Åke Mattsson och Veronica Thörnroos.

     Ledamöterna Göte Winé och Veronica Thörnroos har var för sig fogat en reservation till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar de i framställningen ingående lagförslagen i följande lydelse:

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av barnomsorgslagen för landskapet Åland

 

(Ingressen lika som i framställningen)

 

17 §

Avgifter

     (1 mom. lika som i framställningen)

     Som grund för beräkning av barnomsorgsavgifterna får läggas de inkomster som, beaktande familjens storlek överskrider inkomstgränserna i tabellen nedan. I familjen inräknas den vårdnadshavare som lever samman med barnet. I familjen inräknas även den som vårdnadshavaren stadigvarande i äktenskap eller under äktenskapsliknande former har gemensamt hushåll med och som inte är barnets vårdnadshavare, i det fall barnet sammanlever med endast en vårdnadshavare. Dessutom inräknas de barn för vilka dessa är underhållsskyldiga om de bor i samma hushåll. Barnomsorgsavgift får inte tas ut för den familj som har en inkomst som uppgår till högst de belopp som anges i tabellen nedan. Beloppen i tabellen anges för basåret 2005.

 

Familjens storlek

(antal personer)

Inkomstgräns (euro/mån)

2

1 200

 

3

1 400

 

4

1 600

 

5

1 800

 

6

2 000

 

 

     Barnomsorgsavgiften får vara högst 200 euro i månaden per barn. Landskapsregeringen skall årligen i januari månad justera inkomstgränserna och maximiavgiften i samma proportion som föregående kalenderårs genomsnittliga konsumentprisindex för landskapet Åland ändras. De justerade beloppen skall tillämpas från och med att ett nytt verksamhetsår börjar.

     Barnomsorgsavgift skall inte uppbäras för den barnomsorg som vårdnadshavaren enligt 2 § har rätt till, under det år ett barn i enlighet med grundskolelagen (1995:18) för landskapet Åland har beviljats uppskov med att inleda sin skolgång (uteslutning).

 

 

 

 

17a §

Beaktande av inkomst vid fastställande av barnomsorgsavgift

     Barnomsorgsavgiften skall fastställas årligen med beaktande av familjens aktuella faktiska inkomst. Som inkomst skall beaktas såväl barnets och med barnet sammanlevande vårdnadshavares skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster, som dessas skattefria inkomster. Om en vårdnadshavare stadigvarande i äktenskap eller under äktenskapsliknande former har gemensamt hushåll med någon som inte är barnets vårdnadshavare, skall även den senares inkomster beaktas vid en inkomstprövning. Avgiften fastställs på basis av familjens inkomster vid senast slutförda beskattning. Härvid skall väsentliga och verifierade förändringar i inkomstsituationen beaktas. Inkomsten enligt den senast slutförda beskattningen skall uppräknas med de procenttal som skattemyndigheten årligen fastställer i beslut om beräkningsgrunderna för förskottsuppbörden. Om inkomstsituationen därefter väsentligt och varaktigt ändras skall uppgifter om detta ges till kommunen, som med beaktande av en väsentligt ändrad inkomstsituation skall fastställa en ny barnomsorgsavgift.

     Såsom i mom. avgiftsgrundande inkomst betraktas inte

     1) barnbidrag,

     2) underhållsstöd till barn och underhållsbidrag till barn, till ett belopp som inte överstiger fullt underhållsstöd,

     3) underhållsbidrag till make på grund av dom eller fastställt avtal, till ett belopp som inte överstiger den grunddel med vilken utkomsstöd kan ges,

     4) handikappbidrag,

     5) stöd för närståendevård,

     6) bostadsbidrag,

     7) stöd som betalas i samband med uttagning till och deltagande i sysselsättningsfrämjande utbildning,

     8) studiestöd,

     9) stipendier och andra understöd som utbetalas för studier, praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet,

     10) stöd för rehabilitering,

     11) utbetalning av olycksfallsförsäkring med anledning av sjukvårds- och undersökningskostnader,

     12) vårdbidrag för barn i enlighet med lagstiftningen om vårdbidrag för barn,

     13) vårdbidrag för pensionstagare som betalas i anslutning till folkpension,

     14) barnförhöjning som betalas i anslutning till folkpension samt

     15) understöd som betalas med anledning av fullgörande av civil eller militär värnplikt.

     (3 och 4 mom. lika som i framställningen)

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen)

__________________

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 2a § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     fogas till 2a § landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, sådan den lyder i landskapslagen 2003/79, en ny 3 punkt, samt

     ersätts i lagen ordet ”landskapsstyrelsen” i olika böjningsformer med ”landskapsregeringen” i motsvarande former, som följer:

 

2a §

     (Lika som i framställningen)

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen)

 

 

Mariehamn den 28 februari 2006

 

 

Ordförande

 

 

Sune Mattsson

 

 

Sekreterare

 

 

Helena Blomqvist


 

 

 

Reservation

 

 

Undertecknad reserverar mig mot utskottsmajoritetens förslag att den högsta  barnomsorgsavgiften skall sänkas till 200 euro per barn.

 

I oktober 2005 var det två kommuner vars högsta avgift underskred 250 euro och ingen som underskred 200 euro. De i oktober ikraftvarande taxorna gav en genomsnittlig kostnadstäckning för verksamheten om ca 13 procent. En högsta avgift om 200 euro torde resultera i att kommunerna, för att kunna erhålla motsvarande täckningsprocent, dramatiskt måste höja barnomsorgsavgifterna för låg- och medelinkomsttagare alternativt sänka kvalitén på barnomsorgen.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår undertecknad

 

                                            att 17 § 3 mom. i det första lagförslaget får följande lydelse:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Barnomsorgsavgiften får vara högst 250 euro i månaden per barn. Landskapsregeringen skall årligen i januari månad justera inkomstgränserna och maximiavgiften i samma proportion som föregående kalenderårs genomsnittliga konsumentprisindex för landskapet Åland ändras. De justerade beloppen skall tillämpas från och med att ett nytt verksamhetsår börjar.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Mariehamn den 07 mars 2006

 

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

 


 

 

Reservation

 

I social- och miljöutskottets betänkande om ändring av barnomsorgslagstiftningen föreslår utskottet att barnomsorgsavgiften får vara högst 200 euro i månaden per barn.

 

Undertecknad reserverar mig härmed mot social- och miljöutskottets beslut att sänka den högsta avgiften för barnomsorgsavgiften till 200 euro från framställningens förslag på 250 euro.

 

Beslutet om 200 euro som maximiavgift kommer att slå hårt mot låg- och medelinkomsttagare.

 

Social- och miljöutskottet säger också i sina synpunkter att kommunernas kostnader för barnomsorgen inte kommer att ändras väsentligt. Ifall kommunerna vill att familjer skall ha råd att nyttja den kommunala servicen till en human avgift, och samtidigt behålla den fina service som den kommunala barnomsorgen idag ger, så kommer de antingen att tvingas att sänka intäktsprocenten eller höja den kommunala skatten.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår undertecknade

 

 

                                            att 17 § 3 mom. i det första lagförslaget får följande lydelse:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Barnomsorgsavgiften får vara högst 250 euro i månaden per barn. Landskapsregeringen skall årligen i januari månad justera inkomstgränserna och maximiavgiften i samma proportion som föregående kalenderårs genomsnittliga konsumentprisindex för landskapet Åland ändras. De justerade beloppen skall tillämpas från och med att ett nytt verksamhetsår börjar.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Mariehamn den 7 mars 2006

 

 

Göte Winé