Social- och miljöutskottets betänkande 3/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2006-2007

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2007-03-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Sänkning av kommunernas ersättning för vården vid Gullåsen

·      Landskapsregeringens framställning nr 9/2006-2007

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

I enlighet med en överenskommelse som uppnåtts mellan landskapsregeringen och Ålands kommunförbund föreslås att den ersättning kommunerna betalar för vården vid långvårdsenheten Gullåsen sänks. Samtidigt höjs kommunernas avgift för långtidssjukvård och specialsjukvård för sådana patienter som inte kan skrivas ut för att hemkommunen inte kan tillgodose servicebehovet. Avgifterna skall enligt förslaget fastställas enligt principen om full kostnadstäckning. Totalt sett beräknas förslaget medföra att kommunernas kostnader för vården vid Gullåsen sänks med 1 miljon euro år 2007. Enligt lagförslaget skall de ändrade avgifterna gälla från och med den 1 januari 2007. Ersättningen föreslås justeras retroaktivt.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget i enlighet med landskapsregeringens framställning.

 

Utskottets synpunkter

 

Med hänvisning till motiveringarna i landskapsregeringens framställning föreslår utskottet att lagförslaget antas utan ändringar.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 12 mars 2007 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Sune Mattsson, vice ordföranden Fredrik Lindqvist samt ledamöterna Åke Mattsson, Veronica Thörnroos och Göte Winé.

    

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget oförändrat.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 13 mars 2007

 

 

Ordförande

 

 

Sune Mattsson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson