Social- och miljöutskottets betänkande 3/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2008-2009

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2009-01-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Ändring av bestämmelserna om utsläppshandel så att Kyotoprotokollets flexibla mekanismer kan användas

·      Landskapsregeringens framställning nr 11/2008-2009

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagstiftningen om utsläppshandel ändras. Avsikten är att möjliggöra för åländska aktörer att kunna tillgodoräkna sig kyotoenheter för växthusgasminskande projekt de har deltagit i eller genomfört i andra länder. Samtidigt möjliggörs det för aktörer från andra länder att kunna genomföra sådana projekt i landskapet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet omfattar landskapsregeringens förslag med vissa ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Lagstiftningen möjliggör för åländska aktörer att tillgodogöra sig kyotoenheter i växthusgasminskande projekt som de deltagit eller genomfört i andra länder. Motsvarande gäller utländska aktörer som genomför liknande projekt i landskapet. Utskottet har erfarit att några utländska aktörer sannolikt inte kommer att delta i sådana projekt i landskapet eftersom många växthusgasminskande åtgärder redan vidtagits på Åland. Vidare är det inte heller sannolikt att några åländska företag skulle komma att delta eller genomföra den här typen av projekt i utlandet eftersom detta kräver ganska stora resurser. Utskottet konstaterar således att denna lagstiftning sannolikt inte kommer att tillämpas i någon högre grad vare sig av åländska aktörer eller utländska aktörer, men betonar vikten av att lagstiftningen genomförs i syfte att öppna möjligheterna för sådana åtgärder.

     När landskapsregeringen i framställningen under punkt 1.3 använder begreppet ”utsläppskvot” konstaterar utskottet att man avser de utsläppsrätter som för närvarande tre åländska företag tilldelas av Finlands utsläppsrätter och inte som en procentuell andel (kvot) utan som ett behovsprövat antal utsläppsrätter.

     Utskottet konstaterar att en stor del av de förvaltningsuppgifter som ankommer på landskapsregeringen med stöd av nu gällande lag har överförts på rikets myndigheter med stöd av en överenskommelseförordning. Då den nya lagstiftningen träder ikraft bör nu gällande överenskommelseförordning förnyas så att den omfattar förvaltningsuppgifterna i den nya lagen då nu gällande lag upphävs.

 

Detaljmotivering

 

Utskottet föreslår att nedan angivna ingress införs.

 

3 § Utskottet föreslår ett nytt 2 mom. i vilket det framgår att landskapsregeringen kan överföra de förvaltningsuppgifter som påförs landskapet på rikets myndigheter på basen av förfarandet enligt 32 § självstyrelselagen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 15 december 2008 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört lagberedaren Olle Ekström, energiutvecklaren Henrik Juslin och VD Henning Lindström från Ålands Energi Ab.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Åke Mattsson, vice ordföranden Henry Lindström samt ledamöterna Carina Aaltonen, Sirpa Eriksson och Roger Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om utsläppshandel

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs

 

1 – 2 §§

     (Lika som i framställningen).

 

3 §

Förvaltningsuppgifter

     (1 mom. lika som i framställningen).

     Landskapsregeringen kan med stöd av 32 § självstyrelselagen samtycka till att de förvaltningsuppgifter som avses i 1 mom. i enlighet med en överenskommelseförordning överförs på rikets myndigheter.

 

4 – 5 §§

     (Lika som i framställningen).

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

 

 

Mariehamn den 22 januari 2009

 

 

Ordförande

 

 

Åke Mattsson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte