Social- och miljöutskottets betänkande 3/2012-2013

Lagtingsår: 2012-2013

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2012-2013

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2013-03-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Plantmaterial och skydd för växters sundhet

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 7/2012-2013

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 2

1.         Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om plantmaterial 2

2.         Landskapslag om skydd för växters sundhet 2

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om plantmaterial och en landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om skydd för växters sundhet. Förslaget innebär att landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om plantmaterial och växtskydd upphävs.

     I likhet med den landskapslag som föreslås upphävd, innebär de föreslagna landskapslagarna sammantaget att rikets lagstiftning om plantmaterial och om skydd för växters sundhet ska tillämpas på Åland, med vissa avvikelser. De föreslagna landskapslagarna innehåller även bestämmelser om bl.a. ersättning för kostnader och skador, slutande av avtal, avgifter, arvoden och kostnadsersättningar till auktoriserade inspektörer samt rättelseyrkande och besvär.

     I förslaget ingår även några mindre följdändringar i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om växtskyddsmedel.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslagen antas med några mindre ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Under utskottsberedningen har det framkommit att ett av syftena med lagförslaget är göra lagstiftningen tydligare och mer överskådlig. I gällande lagstiftning har lagen om plantmaterial och lagen om skydd för växters sundhet gjorts tillämpliga i landskapet genom en och samma blankettlag. Landskapsregeringen föreslår nu att de båda rikslagarna görs tillämpliga genom två skilda blankettlagar.

     När det gäller lagstiftningens innehåll konstaterar utskottet att de båda lagarna utgör en viktig grund för en sund odling på Åland med friska växter utan sjukdomar, vilket är en avgörande produktionsförutsättning för de verksamma inom näringen. Regelverkena är tekniska vilket gör att det i det här fallet är ändamålsenligt att använda sig av blankettlagar och blankettförordningar. Utskottet har erfarit att landskapsregeringen kontinuerligt följer med förändringar i lagstiftningen så att nödvändiga avvikelser kan införas i den åländska lagstiftningen.

     Lagen om plantmaterial omfattar endast saluföring, produktion eller import av plantmaterial som idkas yrkesmässigt. Hobbyodlare och näringsidkare som i obetydlig omfattning importerar eller producerar plantmaterial omfattas inte av ifrågavarande lagstiftning. Landskapsregeringen bör enligt utskottet vara uppmärksam på detta och tillse att allmänheten informeras om gällande bestämmelser om import av plantmaterial och om risker vid införsel av okontrollerade plantor.

     Lagstiftningen är angelägen då trädgårdsodlingen har stor kommersiell betydelse för Åland. Odlarna följer noggrant med utvecklingen inom näringen utanför Åland och prövar gärna nytt plantmaterial och nya produktionsformer. Utskottet har uppfattat att yrkesodlarna är mycket måna om att endast importera bra plantmaterial. Det har framkommit att landskapsregeringen och odlarna är ense om att samarbetet nuförtiden löper bra och tillsynen sköts effektivt och smidigt utan onödig byråkrati.

     Utskottet vill framhålla att det är nödvändigt att tillämpningen av lagstiftningen även i fortsättningen sköts smidig och anpassas till förhållandena i landskapet. Jämfört med övriga Europa är odlingen på Åland småskalig och därför bör de lösningar som väljs stå i proportion till dessa förhållanden. Landskapsregeringen har ett långtgående samarbete med rikets myndigheter vilket gör att landskapsregeringen har tillgång till den kompetens som är viktig för att uppnå en säker organisation för tillsynen. 

     I riket har det föreslagits att ersättningen för att bekämpa skadegörare enligt lagen om skydd för växters sundhet bör minskas. Landskapsregeringen kommer att granska förslaget och eventuellt anpassa lagstiftningen för de åländska förhållandena. I allmänhet krävs relativt kraftiga och omfattande åtgärder för att begränsa spridning av skadegörare. Det är därför berättigat att hålla en god ersättningsnivå som står i proportion till de åtgärder som åläggs odlarna. Med hänvisning till att nya statsstödsregler väntas så småningom och då nya bestämmelser om ersättning för bekämpning kommer att föreslås i riket avvaktar landskapsregeringen tillsvidare med att föreslå ändringar i stödreglerna.   

     Utskottet föreslår att lagförslagen antas med några mindre ändringar.

 

Detaljmotivering

 

1.      Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om plantmaterial

 

1 §                 Ändringsförslaget är av språklig karaktär.

 

9 § Med hänvisning till rättsäkerheten föreslår utskottet att fatalietiden för rättelseyrkande ska börja löpa från det att beslutet delges den som beslutet gäller. Vidare föreslås att det ska vara möjligt att besvära sig först efter det att möjligheten att yrka på rättelse har använts.

 

2.      Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om skydd för växters sundhet

 

1 § Ändringsförslaget är av språklig karaktär.

 

6 § Landskapsregeringen kan avtala om köp av de tjänster som räknas upp i detaljmotiveringen i lagförslaget utan att det behöver nämnas i lagtexten.  Utskottet konstaterar att landskapsregeringen med stöd av lagförslagets 2 § är skyldig att tillse att de tjänster som behövs för att lagens bestämmelser ska uppfyllas tillhandahålls. Utskottet föreslår därför att bestämmelsen i lagförslagets 6 § utgår som obehövlig.

 

9 § Utskottet föreslår att bestämmelsen ändras i likhet med 9 § i lagförslag ett ovan.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 17 december 2012 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört växtskyddsinspektören Annika Hollsten, lantbruksinspektören Sue Holmström, byråchefen Sölve Högman, lagberedningschefen Lars Karlsson, lagberedaren Mathias Lundqvist, fruktodlaren Jan Mattsson och ordföranden i Ålands fruktodlarförening r.f. Yngve Österlund.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Christian Beijar, viceordföranden Åke Mattsson samt ledamöterna Anders Eriksson, John Hilander, Runar Karlsson, Sara Kemetter och Torsten Sundblom.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det tredje lagförslaget oförändrat samt det första och andra lagförslaget i följande lydelser:

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om tillämpning på Åland av lagen om plantmaterial

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget).

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     (1 mom. lika som i lagförslaget).

     Ändringar i lagen om plantmaterial som hör till landskapets behörighet ska (uteslutning) gälla på Åland från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket, om inte annat följer av denna lag.

 

2-8 §§

     (Lika som i lagförslaget).

 

9 §

Rättelseyrkande

     En sakägare som är missnöjd med ett beslut som landskapsregeringen har fattat med stöd av denna lag kan inom 30 dagar från det att beslutet delgavs, skriftligen begära rättelse hos landskapsregeringen. Ett rättelseyrkande ska behandlas utan dröjsmål. Ett beslut i vilket rättelse får sökas får inte överklagas genom besvär.

 

10- 12 §§

     (Lika som i lagförslaget).

 

 

 

 

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om tillämpning på Åland av lagen om skydd för växters sundhet

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget).

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     (1 mom. lika som i lagförslaget).

     Ändringar i lagen om skydd för växters sundhet som hör till landskapets behörighet ska (uteslutning) gälla på Åland från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket, om inte annat följer av denna lag.

 

2-5 §§

     (Lika som i lagförslaget).

 

6 §

     (Uteslutning).

 

6 - 8 §§

     (Lika som lagförslagets 7 - 9 §§).

 

9 § (lagförslagets 10 §)

Rättelseyrkande

     En sakägare som är missnöjd med ett beslut som landskapsregeringen har fattat med stöd av denna lag kan inom 30 dagar från det att beslutet delgavs, skriftligen begära rättelse hos landskapsregeringen. Ett rättelseyrkande ska behandlas utan dröjsmål. Ett beslut i vilket rättelse får sökas får inte överklagas genom besvär.

 

10 – 13 §§

     (Lika som lagförslagets 11 - 14 §§).

 

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 19 januari 2013

 

 

Ordförande

 

 

Christian Beijar 

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson