Social- och miljöutskottets betänkande 3/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2009-2010

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2010-01-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Invalidpensionärers återgång i arbete underlättas

·      Landskapsregeringens framställning nr 9/2009-2010

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en temporär landskapslag genom vilken lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete blir tillämplig även inom landskapets pensionssystem.

     Genom förslaget ska invalidpensionärer som omfattas av landskapets pensionsskydd ha en beloppsmässig inkomstgräns i tillägg till den flytande procentuella begränsningen avseende vad de kan förtjäna utan att det inverkar på deras pension. För invalidpensionären väljs den inkomstgräns av två möjliga, den procentuella som gäller i dag eller den föreslagna fasta på 600 euro, som är högst. Regeln blir att valet alltid faller på den högsta gränsen. Dessutom ska invalidpensionärer kunna lämna sin pension vilande och få pensionen utbetalad på nytt utan ny bedömning av arbetsförmågan, om arbetet upphör eller arbetsinkomsterna sjunker ner till i lag förskrivna inkomstgränser.

     Avsikten är att den föreslagna lagen skall träda i kraft så snart som möjligt och att den ska vara i kraft till den 31 december 2013.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med de ändringar som framgår av detta betänkande.

 

Utskottets synpunkter

 

Den rikslagstiftningen som blir gällande i landskapet genom lagförslaget bygger bl.a. på den i riket tillsatta SATA-kommitténs förslag. SATA-kommittén tillsattes för att utarbeta en genomgripande reform av den sociala tryggheten med målet att arbete ska bli mer motiverande, fattigdomen minska och var och en få adekvat grundtrygghet i alla livssituationer.

     Utskottet konstaterar att förslaget innebär att invalidpensionärer får utökade möjligheter att delta i arbetslivet med sin återstående arbetsförmåga vilket är positivt. Utskottet anser att den föreslagna alternativa maximala inkomsten om 600 euro är låg och att det lämpliga i att beloppet inte indexjusteras kan ifrågasättas. För övriga gäller begränsningen om 40 procent av den stabiliserade genomsnittliga inkomsten i fråga om full invalidpension för tiden innan arbetsoförmågan och för delinvalidpension gäller begränsningen om 60 procent av den genomsnittliga inkomsten för tiden innan arbetsoförmågan.

     Med beaktande av att förslaget är tidsbegränsat och då det inte är klart vilka förvaltningsmässiga och andra konsekvenser ett från rikets system avvikande åländskt system skulle medföra omfattar utskottet förslaget till denna del.

     Försöksperioden bör avslutas med en utvärdering avseende på vilket sätt förslaget utfallit. Om lagstiftningen föreslås bli permanentad betonar dock utskottet att landskapsregeringen bör överväga minimibeloppets storlek såväl som indexjusteringen av detsamma. I det sammanhanget bör det även övervägas om den alternativa maximala beloppsmässiga inkomstgränsen borde anges som årsinkomst istället för månadsinkomst.

     Utskottet konstaterar slutligen att det kan vara svårt för berörda invalidpensionärer att få tag på sådana arbeten som å ena sidan passar den berörda invalidpensionären och som å andra sidan kan utföras på en tillräckligt liten del av heltid. Landskapsregeringen uppmanas därför att om möjligt försöka främja berörda invalidpensionärernas möjligheter att hitta lämpliga arbeten.

     Utskottet har gjort ett förtydligande i 3 § av teknisk natur.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 14 december 2009 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa och lagberedaren Hans Selander.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Åke Mattsson, vice ordföranden Henry Lindström samt ledamöterna Carina Aaltonen, Sirpa Eriksson och Roger Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om tillämpning i landskapet Åland av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

 

(Ingressen lika som i framställningen)

 

1-2 §§

(Lika som i framställningen)

 

3 §

Tillämpning av hänvisningar till riksförfattningar (uteslutning)

     Hänvisas i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete till bestämmelser i rikslagstiftningen vilka äger motsvarighet i landskapslagstiftningen, ska hänvisningarna avse (uteslutning) bestämmelserna i landskapslagstiftningen.

 

4 §

(Lika som i framställningen)

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 12 januari 2010

 

 

Ordförande

 

 

Åke Mattsson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte