Social- och miljöutskottets betänkande 3/2017-2018

Tillhör ärendet: Cirkulär ekonomi
Lagtingsår: 2017-2018

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2017-2018

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2018-03-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Cirkulär ekonomi

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 7/2017-2018

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 2

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 5

Utskottets förslag. 5

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Avfallslagstiftning fordrar nära tillpassning till den Europeiska unionens bestämmelser. Frågor om avfall måste återkommande ses över för att tillgodose medborgarnas högt ställda krav på en väl fungerande avfallshantering. I producentansvarsfrågor ser den Europeiska unionen landskapet och riket som ett importområde, trots att det inom Finland finns två parlament med egen lagstiftning i dessa frågor. Följaktligen finns skilda regelverk i landskapet och i riket. Företag i landskapet får till största delen sina produkter genom införsel från importörer som finns i riket. Med skilda regelverk finns ingen rätt för de relativt mindre åländska företagen att delta i de större finska producentsammanslutningarna och deras ansvarssystem, trots att de ingår i samma importhandelsområde. Detta står i strid med det grundläggande syftet med unionens regelverk, och är därför inte ägnat att på ett bra sätt tillgodose att det finns ett välfungerande omhändertagande av de berörda produkterna inom importhandelsområdet. Den nuvarande systemåtskillnaden inom Finland är heller inte ägnad att erbjuda medborgarna ett sammanhållet välfungerande system inom en cirkulär ekonomi där avfall ses som en råvara, och som ger tillverkare och importörer de bästa förutsättningarna till goda lösningar. Landskapet bör söka med riket samordnade lösningar i en större helhet, för att gynna hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

     I detta skede omfattar unionens regelverk elektriska och elektroniska produkter, batterier, uttjänta bilar och förpackningar. Rikslagstiftningen omfattar dessutom ett producentansvar för bildäck och tidningar. Med beaktande av detta föreslår landskapsregeringen att landskapslagen om renhållning ersätts av en avfallslag utformad som en s.k. blankettlag enligt vilken rikets avfallslag (FFS 646/2011) görs tillämplig med vissa avvikelser. Lagstiftningen är ägnad att gagna en behövligt större samverkan mellan landskapet och riket i producentansvarsfrågorna.

     Landskapsregeringen föreslår samtidigt att vägtrafiklagen ändras så att i riket gällande bestämmelser om flyttning av fordon görs tillämpliga. Detta är ägnat att ge tydliga regler och underlätta för väghållare och polis att flytta fordon som hindrar trafik eller utgör en miljöfara. Landskapslagen om parkeringsbot föreslås ändrad så att parkeringsbot såsom en administrativ påföljd av straffkaraktär ska tillfalla landskapet och inte som nu staten. Dessutom föreslås ändringar av lagtekniskt slag i några lagar.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget med de ändringar, som framgår av betänkandet.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Allmänt

 

I föreliggande lagförslag föreslås att landskapslagen om renhållning, nedan renhållningslagen, upphävs och ersätts av en avfallslag utformad som en blankettlag enligt vilken rikets avfallslag med vissa avvikelser görs tillämplig i landskapet. Utskottet välkomnar lagförslaget och konstaterar med tillfredställelse att föreliggande lagförslag innebär att lagstiftningen på området blir tydligare, överskådligare och mer transparent. En med riket gemensam lagstiftning på området torde även skapa förutsättningar för ett utvidgat samarbete på producentansvarsområdet, vilket utskottet finner nödvändigt och positivt. 

 

Tillämpningsanvisningar

 

I lagens 2 § redogörs för vilka myndigheter som i landskapet ska handha de myndighetsuppgifter som framgår av rikets avfallslag. Utskottet har erfarit att det trots det råder oklarhet över hur de olika myndighetsfunktionerna ska skötas i landskapet samt hur lagen ska tillämpas med beaktande av behörighetsfördelningen mellan riket och landskapet. Enligt utskottet är det viktigt att berörda myndigheter och tjänstemän informeras om de förändringar lagen medför så att det inte råder något tvivel om hur lagen ska tillämpas samt hur rollfördelningen mellan myndigheterna i landskapet ska se ut. Utskottet har erfarit att landskapsregeringen arbetar med att ta fram klargörande information avseende fördelningen i landskapet av myndighetsuppgifterna i rikets avfallslag.      

 

Producentansvar

 

I lagförslaget föreslås att producentansvaret utvidgas till att omfatta även bildäck och tidskrifter. Sedan tidigare gäller producentansvar för förpackningar, fordon, elektriska och elektroniska produkter samt batterier och ackumulatorer. Med producent avses i den åländska lagstiftningen förutom tillverkare och importör även den som yrkesmässigt för in produkter från riket till landskapet. Även om producentansvaret innebär att det är producenterna som ska ha kostnadsansvaret för avfallshanteringen av produkterna innebär producentansvaret i praktiken att en så kallad miljöavgift vanligtvis är inbakad i priset som konsumenten betalar. Avgiften betalas till producentorganisationerna som i gengäld handhar uppsamling och omhändertagande av de förbrukade varorna. Producentorganisationernas verksamhet täcker hela landet utom Åland som har egen lagstiftningsbehörighet. Trots att de åländska återförsäljarna får ett producentansvar för produkterna i och med införseln till Åland är det i praktiken inte möjligt att dra av avgiften. Det här innebär att de åländska konsumenterna betalar en miljöavgift som slutligen hamnar hos producentorganisationerna i riket samtidigt som dessa organisationer inte har någon skyldighet att ta hand om avfallet. Ålänningarna betalar således två gånger för omhändertagandet av avfallet, först genom en miljöavgift som är inbakad i priset och sedan genom avfallsavgifter till kommunen och renhållningsmyndigheten. Vissa av de rikstäckande producentsammanslutningarna har idag verksamhet i landskapet, men har dock ingen skyldighet att i landskapet ordna insamling och omhändertagande av de kasserade produkterna utan kan när som helst upphöra med verksamheten. Eftersom det i praktiken har visat sig vara svårt att få den miljöavgift som är inbakad i varans pris avlyft är det enligt utskottets bedömning nödvändigt att produkter som de åländska producenterna har ett producentansvar för får ingå i de riksomfattande producentsammanslutningarnas avfallskedjor.  Att ingå i större, riksomfattande producentsammanslutningar torde även medföra såväl kostnadsmässiga som administrativa fördelar. Utskottet konstaterar att antagandet av rikets avfallslag som blankettlag innebär att olikheterna i lagstiftingen mellan riket och landskapet undanröjs, vilket torde förbättra förutsättningarna att få till stånd ett välfungerande och samordnat producentansvarssystem med rikssidan.  

 

Producentansvar för fordon

 

I landskapet är Motorbranschens förening r.f. och De oberoende bilhandlarna godkända producentsammanslutningar för fordon. Producentsammanslutningarna har avtal med två åländska företag om mottagning och förbehandling av uttjänta fordon. Utskottet har erfarit att det på grund det låga metallpriset inte längre är lönsamt för företagen att ta emot uttjänta fordon utan någon ersättning från producentsammanslutningarna. Företagen tar  idag endast i undantagsfall emot uttjänta fordon. Utskottet har samtidigt erfarit att andelen övergivna fordon har ökat och utgör ett växande problem. Mise k.f. använder idag enligt uppgift en halvtidstjänst för att hantera ärenden gällanden skrotbilar och sopdumpning. En kostnad som via avfallsavgifterna betalas av de åländska hushållen. I lagförslaget föreslås att tillsynsansvaret för producentansvaret överförs från kommunerna till landskapsregeringen. Utskottet utgår från att tillsynen i och med överföringen kommer att effektiveras och stärkas då en enda myndighet ansvarar för tillsynen.

     Landskapsregeringen konstaterar i lagförslaget att ett särproblem i landskapet är den relativt stora mängden privatimporterade och privatinförda bilar, som de åländska bilhandlarna inte direkt svarar för. I 46 § 2 mom. i rikets avfallslag stadgas att producenten inte enbart har ett producentansvar för produkter som producenten själv släpper ut på marknaden utan även för ”en sådan andel av andra motsvarande produkter som kan anses vara skälig med hänsyn till producentens marknadsandel”. Bestämmelsen innebär att producenter även har sekundärt producentansvar i fråga om andra motsvarande produkter vars producenter har upphört att existera eller inte är yrkesmässiga. Utskottet har erfarit att tre fjärdedelar av de bilar som registrerades under år 2017 utgjordes av privatimporterade bilar, vilket innebär att de åländska bilhandlarna inte med stöd av 46 § 2 mom. i rikets avfallslag har ett producentansvar för privatimporterade bilar. Det är således fortfarande en öppen fråga vem som har producentansvar för privatimporterade fordon.   

     Utslottet konstaterarar sammanfattningsvis att producentansvaret för uttjänta fordon inte fungerar tillfredsställande i landskapet. Uttjänta fordon innehåller en mängd miljö- och hälsoskadliga ämnen som bly, målarfärger, oljor och andra vätskor som kan spridas i naturen om fordonen inte tas om hand och skrotas. Enligt utskottet är det angeläget att det klargörs vem som ska ansvara för och bekosta ett producentansvar för privatimporterade bilar. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att överväga och vidta lämpliga åtgärder för att få till stånd ett smidigt och välfungerande producentansvar för privatimporterade fordon.

 

 

Kommunal avfallsavgift

 

Utskottet noterar att avfallslagens 78 § tydligare än gällande renhållningslag stadgar att kommunen är skyldig att ta ut en avfallsavgift som täcker kommunens alla kostnader för kommunalt anordnad avfallshantering. I detaljmotiveringen till paragrafen i propositionen (RP 199/2010) framgår att bestämmelsen utgår från att kommunen täcker kostnaderna för den avfallshantering som den ordnar genom att separata avfallsavgifter tas ut hos kommuninvånarna och andra avfallsproducenter. Att bekosta avfallshanteringen med skattemedel anses problematiskt med avseende på principen om att förorenaren ska betala, som anges i artikel 14 i avfallsdirektivet.

     Den kommunala avfallsavgiften ska enligt principen om att förorenaren ska betala täcka alla kostnader för ordnandet av avfallshanteringen. I den ska ingå också de investeringar på lång sikt som hänför sig till uppbyggnaden av infrastruktur för skötseln av kommunens lagstadgade avfallshanteringsskyldighet. Genom avgiften är det möjligt att täcka också kostnaderna för övriga uppgifter med anknytning till den kommunalt anordnade avfallshanteringen, exempelvis för avfallsrådgivningen, som kommunen är skyldig att ordna enligt 93 § 1 mom. i avfallslagen och för administrativt arbete som har en direkt anknytning till ordnandet av avfallshanteringen.       

    

Detaljmotivering

 

1.    Landskapslag om tillämpning av rikets avfallslag

 

2 § Ändringarna är av språkliga eller förtydligande karaktär. 4 och 5 mom.   föreslås byta plats så att bestämmelserna i 5 mom. som har en koppling till bestämmelserna i 3 mom. 3 punkten kommer direkt efter den punkten.   

 

3 § Ändringarna är av språklig karaktär.

 

6 § Ändringarna är av språklig eller förtydligande karaktär.

 

8 – 10 §§ Ändringarna är av språklig eller förtydligande karaktär.

 

2.    Landskapslag om ändring av landskapslagen om miljöskydd

 

Ingressen Ändringarna är av språklig karaktär.

 

3.    Landskapslag om ändring av 30 och 46 §§ landskapslagen om besiktning och registrering av fordon

 

Ingressen Ändringen är av språklig karaktär.

 

30 § 2 mom. Föreslås att hänvisningen till ”landskapslagen (0000:00) om producentansvar” korrigeras till ”landskapslagen (0000:00) om tillämpning av rikets avfallslag.”

 

4.    Landskapslag om ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland

 

Ingressen Ändringen är av språklig karaktär.

 

63c § Ändringarna är av språklig eller förtydligande karaktär.

 

63d § Ändringarna är av språklig och förtydligande karaktär.

 

63e § Föreslås att hänvisningen till 1 § korrigeras till 63b §.

 

 

 

5.    Landskapslag om ändring av landskapslagen om parkeringsbot

 

Ingressen Ändringarna är av språklig karaktär.

 

6.    Landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om sammankomster

 

3 § Ändringen är av språklig karaktär.

 

7.    Lanskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om växtskyddsmedel

 

3 § Ändringen är av språklig karaktär.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 11 december 2017 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Camilla Gunell, myndighetschefen Stig Abrahamsson från ÅMHM, byråchefen Helena Blomqvist, verksamhetsledaren Sofie Dahlsten från Mise k.f., verkställande direktören Anders Ekström från Ålands Näringsliv, lagberedaren Olle Ekström, registerföreståndaren Marica Ericsson från Motorfordonsbyrån, ordföranden Niclas Fagerlund från Motorbranschens förening på Åland r.f., verkställande direktören Yngve Johansson från Mariehamns Tryckeri Ab, styrelsemedlemmen Jesper Karlsson från Ålands Motorklubb r.f., miljöingenjören Mona Kårebring-Olsson, styrelseordföranden Stig Mattsson från Mise k.f., förbundsdirektören Magnus Sandberg från Ålands kommunförbund k.f., myndighetschefen Björn Snis från Motorfordonsbyrån, miljöinspektören Mikael Stjärnfelt från ÅMHM, verkställande direktören Jesper Svanfelt från Svinryggens Deponi Ab, verkställande direktören Bengt Westerholm från Jägerströms Bilskrot Ab och verkställande direktören Clas Öfverström från Proans Ab.

     I ärendets avgörande behandling deltog viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Fredrik Fredlund, Igge Holmberg, Annette Holmberg-Jansson, Torsten Sundblom och Pernilla Söderlund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i lagförslaget ingående första, andra, tredje, fjärde, femte, sjätte och sjunde lagförslaget i följande lydelser:

 

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om tillämpning av rikets avfallslag

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

 

1 §

     (Lika som i lagförslaget).

 

 

 

 

2 §

Myndigheter

     (1 mom. lika som i lagförslaget).

     De myndighetsuppgifter som avses i denna lag ska skötas av

     1) landskapsregeringen om inte annat föreskrivs i denna lag,

     2) kommunerna eller ett kommunalt organ till vilket en kommun delegerat ett visst ansvar (uteslutning) avseende de avfallshanteringsuppgifter som enligt rikets avfallslag ska skötas av kommunerna eller av kommunala avfallshanteringsmyndigheter,

     3) Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (uteslutning) avseende de uppgifter som enligt rikets avfallslag ska skötas av den kommunala miljövårdsmyndigheten och närings-, trafik- och miljöcentralen, utom de uppgifter som ska skötas av närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland.

     Med avvikelse från bestämmelserna i 2 mom.

     1) beslutar landskapsregeringen om en sådan avvikelse från klassificering (uteslutning) av farligt avfall som avses i 7 § i rikets avfallslag,

     2) kan Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet besluta om en sådan avvikelse från klassificering (uteslutning) av farligt avfall som avses i 7 § i rikets avfallslag i ärenden om miljötillstånd enligt landskapslagen (2008:124) om miljöskydd, (uteslutning) samt

     3) beslutar kommunerna om (uteslutning) ett sådant åläggande att städa upp som avses i 75 § 1 mom. i rikets avfallslag.

     Kommunerna har de tillsyns- och övriga befogenheter som de kommunala miljövårdsmyndigheterna har för skötseln av de uppgifter som avses i 3 mom. 3 punkten ovan.

     Landskapsregeringen har de tillsynsbefogenheter som Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland har enligt rikets avfallslag.

    

3 §

Avvikelser från tillämpningen av rikets avfallslag

     Med avvikelse från bestämmelsen i 59 § i rikets avfallslag om avgift kan Motorfordonsbyrån för slutlig avregistrering av fordon ta ut en avgift av producenten. På en sådan avgift tillämpas bestämmelserna i landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet.

     (2 mom. lika som i lagförslaget).

 

 

4 – 5 §§

     (Lika som i lagförslaget).

 

6 §

Miljögranskning

     Med avvikelse från rikets avfallslag ska inte bestämmelserna om anteckning i avfallshanteringsregistret och om registrering i ett datasystem för miljövårdsinformation (uteslutning) tillämpas. I de fall en anteckning ska göras i avfallshanteringsregistret i enlighet med rikslagen (uteslutning) ska (uteslutning) förfarandet om miljögranskning i enlighet med bestämmelserna (uteslutning) i landskapslagen (2008:124) om miljöskydd tillämpas. Miljögranskning krävs för

     1) återvinning och bortskaffande som är undantagna från tillståndsplikten enligt 10a § 2 mom. i landskapslagen (2008:124) om miljöskydd,

     2) yrkesmässig insamling av avfall,

     3) yrkesmässig transport av avfall,

     4) yrkesmässig försäljning eller förmedling av avfall för återvinning eller bortskaffande samt

     5) verksamhet som är av väsentlig betydelse för avfallshanteringen och som landskapsregeringen genom landskapsförordning belagt med krav på miljögranskning.

     (2 mom. lika som i lagförslaget).

 

7 §

     (Lika som i lagförslaget).

 

8 §

Förordning

     Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som har utfärdats med stöd av rikets avfallslag ska tillämpas i landskapet oförändrade eller med de ändringar som landskapsregeringen beslutar. Landskapsregeringen kan dessutom inom landskapets behörighet genom landskapsförordning utfärda (uteslutning) bestämmelser med stöd av ett bemyndigande som finns i rikets avfallslag.

     (2 mom. lika som i lagförslaget).

     Om landskapsregeringen i landskapsförordning med stöd av denna lag eller annan landskapslag (uteslutning) har beslutat om allmänna krav för en verksamhet samt i fråga som rör farligt avfall har fastställt särskilda villkor för återvinning (uteslutning) kan landskapsregeringen i landskapsförordning besluta om undantag från krav på tillstånd enligt 7 § 1 mom. för

     1) inrättningar eller företag som själva bortskaffar annat avfall än farligt avfall som uppkommer i den egna verksamheten på den plats där det uppkommer och

     2) inrättningar eller företag som återvinner avfall.

 

9 §

Ändringssökande

     Bestämmelser om besvär över beslut som avses i denna lag finns i 25 § i självstyrelselagen.

     I beslut som Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har fattat med stöd av denna lag får ändring sökas hos Ålands förvaltningsdomstol, i enlighet med vad som föreskrivs i 19 § i landskapslagen (2007:115) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

     I beslut som en kommun har fattat med stöd av denna lag får ändring sökas i enlighet med bestämmelserna (uteslutning) i 15 kap. kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland.

 

10 §

Straff

     Inom landskapet behörighet ska utöver straffbestämmelserna i 147 § i rikets avfallslag även straffbestämmelserna i 48 kap. 1-4 § i strafflagen tillämpas i landskapet.

 

11 §§

     (Lika som i lagförslaget).

 

__________________

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om miljöskydd

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 10 §(uteslutning) 1 mom. b punkten, 10 § 3 mom., 28b § 1 mom. samt 40 § landskapslagen (2008:124) om miljöskydd, (uteslutning) av dessa lagrum 10 § 3 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2013/110 samt 28b § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2011/73, som följer:

 

 

10, 28b och 40 §§

     (Lika som i lagförslaget).

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget).

 

__________________

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 30 och 46 §§ landskapslagen om besiktning och registrering av fordon

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 46 § landskapslagen (1993:19) om besiktning och registrering av fordon sådan den lyder i landskapslagen 2005/19 samt

     ändras lagens 30 § 2 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2005/19, som följer:

 

30 §

Avregistrering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ett registreringspliktigt fordon kan avregistreras om det har registrerats utanför landskapet eller om det annars kan göras troligt att fordonet har gått förlorat. Ett uttjänt fordon för vilket producentansvar gäller enligt (uteslutning) landskapslagen (0000:00) om tillämpning av rikets avfallslag kan avregistreras om en avregistreringsanmälan och ett skrotningsintyg som avses i (uteslutning) landskapslagen (0000:00) om tillämpning av rikets avfallslag lämnas samt ett registerutdrag uppvisas hos motorfordonsbyrån.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget).

 

__________________

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland ett nytt (uteslutning) 2 mom. till 36 §, ett nytt 5a kap. efter 63a § och nya 63b–63e §§ som följer:

 

36 §

     (Lika som i lagförslaget).

 

5a kap.
Flyttning av fordon

 

63b §

     (Lika som i lagförslaget).

 

 

63c §

     (1 mom. lika som i lagförslaget).

     Med avvikelse från definitionerna i 2 § rikets lag om flyttning av fordon avses i denna lag med

     1) fordon ett fordon enligt definitionen i 2a § i vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland,

     2) väg en väg enligt definitionen i 2 § 1 punkten i vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland samt med

     3) terräng markområden och isbelagda vattenområden som inte är vägar och som inte är avsedda för motorfordons- eller lufttrafik.

     Med avvikelse från bestämmelserna i 4 § i rikets lag om flyttning av fordon får en flyttning från en olycksplats eller en flyttning med stöd av en parkeringsbestämmelse utföras med stöd av 8 § 3 mom. i vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland.

     Med avvikelse från bestämmelserna i 5 § 5 mom. i rikets lag om flyttning av fordon får en flyttning från en olycksplats eller en flyttning med stöd av en parkeringsbestämmelse utföras med stöd av 39 § i räddningslagen (2006:106) för landskapet Åland. Om ett fordon har parkerats på en väg vilken är särskild ägnad som räddningsväg för räddningsbilar eller ambulanser får polis eller kommunal parkeringsövervakare utan dröjsmål när- eller upplagsflytta det, om fordonet bedöms kunna hindra snabba och effektiva räddningsingripanden, som kan förebygga risk för skada för människors liv och hälsa eller skada på egendom och miljön.

     Med avvikelse från bestämmelserna om ändringssökande i 13 § i rikets lag om flyttning av fordon finns bestämmelser om besvär och förvaltningsrättskipning i 25 § i självstyrelselagen.

     Hänvisningar (uteslutning) i rikets lag om flyttning av fordon till bestämmelser i annan rikslagstiftning ska i landskapet avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

 

63d §

     (1 mom. lika som i lagförslaget).

     Den kommun i vars ägo ett fordon övergår på grund av att en (uteslutning) myndighet (uteslutning) har flyttat (uteslutning) fordonet med stöd av denna lag ansvarar för genomförandet av de åtgärder som avses i 9 § i rikets lag om flyttning av fordon.

 

 

63e §

     (1 mom. lika som i lagförslaget).

     Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av en bestämmelse som avses i 63b § ska tillämpas i landskapet oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen beslutar.

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget).  

 

__________________

 

 

5.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om parkeringsbot

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 16-18 §§ landskapslagen (1971:15) om parkeringsbot samt

     ändras lagens 4 § 2 mom. och 15 §, (uteslutning) av dessa lagrum 15 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2000/31, som följer:

 

4 och 15 §§

     (Lika som i lagförslaget).

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget).

 

__________________

 

6.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om sammankomster

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget).

 

3 §

Hänvisningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Inom landskapets behörighet ska hänvisningen i 24 § i lagen om sammankomster till avfallslagen (FFS 1072/1993) avse landskapslagen (0000:00) om tillämpning av rikets avfallslag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget).

 

__________________

 

 

    

 

7.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om växtskyddsmedel

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget).

 

3 §

Hänvisningar

     Inom landskapets behörighet ska hänvisningen till

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     6) avfallslagen (FFS 1072/1993) i 3 § 4 mom. och 7 § 2 mom. i lagen om växtskyddsmedel avse landskapslagen (0000:00) om tillämpning av rikets avfallslag,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget).

 

__________________

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet vidare:

     att lagtinget ger landskapsregeringen i uppdrag att vidta åtgärder i syfte att åstadkomma ett välfungerande producentansvar för privatimporterade fordon.

 

 

Mariehamn den 6 mars 2018

 

 

Ordförande

 

 

Mikael Lindholm

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand