Social- och miljöutskottets betänkande 3/2019-2020

Lagtingsår: 2018-2019

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2019-2020

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2020-01-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 4/2019-2020

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier föreslås ändrad så att godkännanden av rikets säkerhets- och kemikalieverk ska gälla på Åland och så att den som är införd i rikets examens- och företagsregister ska vara behörig på Åland. Lagens straffbestämmelser föreslås kompletterade.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget med några mindre ändringar av språklig eller teknisk natur.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Kemikalielagstiftningen och marknadskontrollen i fråga om kemikalier är en omfattande och komplex helhet som kräver specialkompetens och resurser. Landskapsregeringen konstaterar att varken denna specialkompetens eller tillräckliga resurser finns inom landskapsförvaltningen och att det inte heller är ändamålsenligt att utöka resurserna och öka kompetensen så att det skulle möta behovet. Landskapsregeringen har därför inte upprättat några rutiner för de godkännanden som kemikalielagstiftningen kräver. Enligt landskapsregeringens praxis gäller dock de godkännanden som gjorts av rikets säkerhets- och kemikalieverk även på Åland. Landskapsregeringen föreslår att den praxis som idag tillämpas lagfästs. Uttryckliga bestämmelser om att Säkerhets- och kemikalieverkets godkännanden samt återkallelser och ändringar av godkännandena även gäller på Åland föreslås intas i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier. Landskapsregeringen föreslår även att de personer eller verksamhetsutövare som är införda i det examens- och företagsregister som förs av Säkerhets- och kemikalieverket med stöd av rikets kemikalielag ska vara behöriga även på Åland. Utskottet finner lagförslaget angeläget och behövligt och tillstyrker detsamma. Utskottet har dock erfarit att det register som förs över de godkännanden som avses i lagförslagets 3c § och det examens- och företagsregister som avses i lagförslagets 3d § endast finns på finska. En översättning av registren är på kommande. Landskapsregeringen avser att, i väntan på att registren översätts, lägga in länkar till ifrågavarande register på landskapsregeringens hemsida samt översätta registren i den omfattning det behövs.

     Av lagförslaget framgår att landskapsregeringen kommer att fortsätta arbetet med att få till stånd en överenskommelseförordning med riksmyndigheterna kring kemikaliefrågorna. Avsikten är att vissa förvaltningsuppgifter som hör till landskapets behörighet skulle handhas av riksmyndigheterna. Med tanke på kemikalieområdets komplexitet och den specialkompetens som krävs för skötseln av förvaltningsuppgifterna på området välkomnar utskottet landskapsregeringens arbete att ånyo försöka få till stånd ett samarbete om kemikaliefrågorna genom en överenskommelseförordning.

      

Detaljmotivering

 

Ingressen Ändringen föreslås i förtydligande syfte.

 

3c § Ändringarna är av språklig natur.

 

3d § Korrekt hänvisning till kemikalielagen är 17 § 2 mom. 4 punkten,  varför paragrafen föreslås ändrad till den delen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 6 november 2019 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Alfons Röblom och miljöingenjören Mia Westman.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Pernilla Söderlund,

viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Stellan Egeland, Simon Holmström, Jesper Josefsson och Simon Påvals.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 5 § 3 punkten landskapslagen (1990:32) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier, sådan den lyder i landskapslagen 2014/24, samt

     fogas till lagen nya 3c och 3d §§ samt till 5 § en ny 3a punkt som följer:

 

3c §

     Godkännanden som gjorts av Säkerhets- och kemikalieverket i enlighet med bestämmelserna i 27, 37, 39 och 42 §§ i kemikalielagen är gällande på Åland.

     Återkallelser och ändringar av de godkännanden som avses i 1 mom. är gällande på Åland.

 

 

3d §

     Personer och företag som i enlighet med bestämmelserna i 40, 43 och 44 §§ i kemikalielagen har registrerats i det examens- och företagsregister som avses i 17 § 2 mom. 4 punkten i kemikalielagen är behöriga på Åland.

    

5 §

     Utöver straffbestämmelserna i 59 § kemikalielagen ska bestämmelserna i 44 kap. 1 § 3 punkten strafflagen (FFS 39/1889) om hälsobrott tillämpas i landskapet. Dessutom ska den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet framställer, överlåter, transporterar, använder, behandlar eller förvarar ett ämne, ett preparat, en blandning, en produkt eller ett föremål eller använder en anordning i strid med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (CLP-förordningen),

     3a) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (biocidförordningen) eller

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

    

    

Mariehamn den 13 januari 2020

 

 

Ordförande

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand