Social- och miljöutskottets betänkande 4/2005-2006

Tillhör ärendet: Miljökonsekvensbedömning
Lagtingsår: 2005-2006

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2005-2006

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2006-05-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Miljökonsekvensbedömning

·      Landskapsregeringens framställning nr 13/2005-2006

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmänt 1

Tillstånd för mindre avloppsanläggningar 2

Utskottets förslag. 3

Detaljmotivering. 3

1. Landskapslag om miljökonsekvensbedömning. 3

2. Landskapslag om ändring av 8 och 28b §§ landskapslagen om renhållning. 4

3. Landskapslag om ändring av 6 § landskapslagen om Ålands miljöprövningsnämnd  4

4. Landskapslag om ändring av landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd. 4

Ärendets behandling. 4

Utskottets förslag. 4

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om miljökonsekvensbedömningar ersätts av en ny lag om miljökonsekvensbedömning. Genom den nya lagen överförs utrednings- och kostnadsansvaret för miljökonsekvensbedömningen på projektören. Enligt gällande lagstiftning är det landskapsregeringen som förordnar en ansvarig utredare.

     Genom lagförslaget implementeras EG-direktivet 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan. Dessutom har protokollet om strategiska miljöbedömningar till FN/ECE-konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang beaktats i lagförslaget.  

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att landskapsregeringens lagförslag antas med de ändringar som föreslås i betänkandet. De flesta ändringarna är av lagteknisk eller språklig natur.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmänt

 

Ett av framställningens huvudsyften är att överföra utrednings- och kostnadsansvaret för miljökonsekvensbedömningar på projektörerna. Utskottet konstaterar att detta överensstämmer med den av EU antagna förorenaren-betalar-principen (Polluters-pay-principle). Den myndighet som skall lägga en miljökonsekvensbedömning som grund för ett tillståndsbeslut har fortfarande det övergripande ansvaret för att ärendet blir tillräckligt utrett. Vid behov kan myndigheten begära kompletterande utredningar före beslutet fattas. Enligt utskottet medför den föreslagna ändringen därför inte risk för att beslutsunderlaget försämras. Det ligger i projektörens intresse att anlita en kompetent person för genomförandet. Eventuella brister i miljökonsekvensbedömningen leder till att processen fördyras och försenas till projektörens förfång. Utskottet vill dock understryka att den beslutande myndigheten har en viktig roll i det samråd som skall ske enligt MKB-lagens 8 §.  

     Miljökonsekvensbedömningar krävs då ett projekt, en plan eller ett program kan leda till betydande miljöpåverkan. Det är för åländska förhållanden mycket stora projekt och omfattande planer som avses i EU-direktiven. Det innebär att det är relativt sällan som det kommer att bli aktuellt att tillämpa lagstiftningen. Utskottet konstaterar samtidigt att landskapsregeringen enligt lagförslaget får en öppen fullmakt när det gäller att bestämma vilka tillståndsbeslut som skall föregås av en miljökonsekvensbedömning. Vid tidpunkten för beredningen har det inte funnits några förslag till förordningar. Utskottet har erfarit att det under 2004 genomfördes tre miljökonsekvensbedömningar till grund för tillståndsbeslut i Ålands miljöprövningsnämnd enligt gällande lagstiftning. Miljökonsekvensbedömningar upprättades för en ny farled mellan Nyhamn och Orrskär, för Ålands problemavfalls anläggning i Hellesby och för ett nytt kraftvärmeverk för produktion av elkraft och fjärrvärme i Mariehamn. Enligt vad utskottet erfarit kommer den nya lagen inte att medföra någon märkbar ökning av antalet ärenden som förutsätter miljökonsekvensbedömning. 

      

Tillstånd för mindre avloppsanläggningar

 

I framställningen föreslås en ändring av landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd som innebär att landskapsregeringen i landskapsförordning kan undanta mindre avloppsanläggningar från skyldigheten att ansöka om miljötillstånd enligt lagen. De avloppsanläggningar som kan undantas skall vara för hushålls- eller motsvarande avloppsvatten med en kapacitet upp till 50 personekvivalenter. Enligt framställningen skall landskapsregeringen genom landskapsförordning överföra ansvaret för handläggningen och beslutsfattandet i dessa ärenden till kommunerna eller någon annan myndighet. Landskapsregeringen skall dessutom i förordningen ge närmare bestämmelser om förfarandet och de tekniska förutsättningarna.

     Lagberedningen har under utskottsberedningen uppmärksammat att den föreslagna förordningsfullmakten inte är förenlig med kommunallagen. Enligt 3 § kommunallagen för landskapet Åland kan inte kommunen åläggas nya uppgifter på annat sätt än att det uttryckligen anges i lag. Utskottet har därför erhållit nya förslag till 15 och 65 §§. I de nya förslagen anges uttryckligen att tillståndsprövningen av mindre avloppsanläggningar skall handläggas av kommunerna så snart landskapsregeringen genom landskapsförordning meddelat vilka krav som ställs på sådana anläggningar. Samtidigt skall landskapsregeringen besluta att miljötillstånd inte behövs.

     Utskottet har erfarit att den typ av avloppsanläggningar som omfattas av lagändringen motsvarar avloppsvattnet från ca 10 hushåll. Dessa ärenden anses höra till de mindre komplicerade som handläggs hos miljöprövningsnämnden och som lämpligen kan överföras till kommunerna. Ärendebelastningen vid miljöprövningsnämnden minskar, samtidigt som beslutsfattandet flyttas närmare dem som berörs. Sannolikt kan handläggningstiden därigenom förkortas betydligt.

     Utskottet stöder landskapsregeringens förslag men vill i sammanhanget fästa uppmärksamhet vid att den kompetens som krävs för att godkänna ifrågavarande anläggningar inte finns i alla kommuner. Landskapsregeringen uppmanas därför att i god tid före kravbestämmelserna träder i kraft erbjuda den utbildning som behövs till berörda tjänstemän.

 

Utskottets förslag

 

Då förslaget till ny landskapslag om miljökonsekvensbedömningar ger landskapsregeringen fullmakt att i landskapsförordning bestämma vilka tillståndsärenden som skall föregås av en miljökonsekvensbedömning har utskottet inte kunnat ta ställning till de slutliga konsekvenserna av lagförslaget. Utskottet konstaterar samtidigt att landskapet genom EU-medlemskapet har förbundit sig att genomföra direktivet. Utskottet föreslår att de i framställningen ingående lagförslagen antas med de ändringar som föreslås i betänkandet.

      

Detaljmotivering

 

1. Landskapslag om miljökonsekvensbedömning

 

1-3 §§  Ändringsförslagen är av språklig karaktär.

 

4 §  Utskottet föreslår att bestämmelsen i punkt 1 delas upp så att den första delen formuleras om och skrivs ihop med punkt två. Den andra delen av punkt 1 flyttas till 5 § som behandlar särskilda krav på en MKB för en plan eller ett program. Dessutom föreslås att punkt 4 får en ny lydelse. Genom ändringsförslagen ändras numreringen av punkterna.

     MKB:ens utgångspunkt bör vara en beskrivning av de ändamål som eftersträvas. Ofta kan olika tillvägagångssätt användas för att uppnå samma syfte. Avsikten med MKB:en är att redovisa och analysera konsekvenserna av de olika tillvägagångssätten så att de kan jämföras. MKB:en utgör då ett viktigt beslutsunderlag som hjälper den beslutande myndigheten att ta ställning till om platsval och tillvägagångssätt är de bästa med tanke på den betydande miljöpåverkan som kan uppkomma. Ändringsförslaget i punkt 4 avser att förtydliga att MKB:en både skall redovisa betydande miljöpåverkan som uppkommer till följd det tillvägagångssätt som tillståndsansökan gäller och den betydande miljöpåverkan som uppkommer till följd av andra alternativa lösningar.

     Övriga ändringsförslag är av språklig karaktär.

 

5 §  En del av bestämmelsen i 4 § 1 punkten förs över till 5 § som innehåller särskilda krav för en MKB som gäller en plan eller ett program. I förtydligande syfte föreslår utskottet dessutom att bestämmelserna struktureras i punktform.

 

7-12 §§  Ändringsförslagen är av språklig karaktär.

 

13 §  I 1 mom. föreslås en ändring i förtydligande syfte så att det av bestämmelsen framgår att det är den MKB-ansvarige som skall ansvara för delgivning samt sådan information som skall lämnas enligt 3 mom.

 

14 §  I förtydligande syfte föreslås en ändring så att bestämmelsen uttryckligen anger att den även gäller beslut om planer och program. Dessutom föreslås ett tillägg enligt vilket informationsutbytet skall äga rum i god tid före ett beslut fattas om tillstånd eller antagandet av en plan eller ett program. Utskottet hänvisar till Esbokonventionen och EG-direktiven 2001/42/EG och 97/11/EG enligt vilka berörda myndigheter i angränsande medlemsstater skall ges rimliga möjligheter att delta i beslutsprocessen.

 

2. Landskapslag om ändring av 8 och 28b §§ landskapslagen om renhållning

 

En precisering av lagförslagets ingress föreslås. I övrigt föreslås en ändring av språklig karaktär.

 

3. Landskapslag om ändring av 6 § landskapslagen om Ålands miljöprövningsnämnd

 

En ändring av språklig karaktär föreslås.

 

4. Landskapslag om ändring av landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd

 

11 § Ändringsförslagen är av lagteknisk natur.

 

15 och 65 §§ Med hänvisning till 3 § kommunallagen för landskapet Åland föreslås att bestämmelserna preciseras. För närmare motivering hänvisas till den allmänna motiveringen ovan.

 

72 § Ändringsförslagen är språklig karaktär.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 29 mars 2006 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört miljöjuristen Helena Blomqvist, miljöutredare Emma Dahlén och lagberedaren Olle Ekström.

     I ärandets avgörande behandling deltog ordföranden Sune Mattsson, vice ordföranden Fredrik Lindqvist (delvis) samt ledamöterna Göte Winé, Åke Mattsson och Veronica Thörnroos samt ersättarna Christian Beijar (delvis) och Gun Carlson (delvis).

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar de i framställningen ingående lagförslagen i följande lydelse:

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om miljökonsekvensbedömning

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

1 kap.
Allmänna bestämmelser

 

1 §

Inledande bestämmelser

     En miljökonsekvensbedömning skall utföras som underlag för en landskapsmyndighets eller en kommunal myndighets planering och beslut, i den omfattning som föreskrivs i denna lag, avseende ett projekt, en plan eller ett program som kan ha betydande miljöpåverkan.

     Syftet med en miljökonsekvensbedömning är att identifiera, beskriva och bedöma de direkta och indirekta effekter som ett projekt, en plan eller ett program kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap, materiella tillgångar och kulturarv, dels på samspelet mellan dessa faktorer.

 

2 §

Definitioner

     I denna lag använda begrepp skall ha den betydelse som anges i denna paragraf.

     Miljökonsekvensbedömning är en utredning och en bedömning som utgör ett underlag inför en landskapsmyndighets eller en kommunal myndighets beslut om ett projekt, en plan eller ett program. Miljökonsekvensbedömning benämns MKB i denna lag. Bedömningen är den del av en MKB där olika alternativs konsekvenser analyseras.

     Projekt är en i denna lag avsedd specifik åtgärd som planeras bli genomförd och därför är föremål för en MKB. Med ett projekt avses inte upprättande av en plan eller ett program för vilken en MKB skall göras enligt denna lag.

     MKB-ansvarig är den eller de som avser att genomföra ett projekt eller en berörd myndighet som skall besluta om en plan eller ett program.

     Miljöpåverkan är en sådan direkt eller indirekt, positiv eller negativ miljöeffekt som följer av att en viss åtgärd genomförs eller inte genomförs.

     Beslutande myndighet är en landskapsmyndighet eller en kommunal myndighet vid vilken en MKB skall tjäna som underlag för ett beslut.

 

2 kap.
Miljökonsekvensbedömning

 

3 §

Beslut som skall föregås av MKB

     En MKB skall utföras som underlag för beslut om projekt som kan ha betydande miljöpåverkan och som särskilt angivits i landskapsförordning. Landskapsregeringen kan i förordning närmare besluta om när utförande av MKB skall övervägas i andra fall än de som anges särskilt. Innan en beslutande myndighet kräver att en MKB skall upprättas skall den MKB-ansvarige ges möjlighet att yttra sig.

     En MKB skall dessutom utföras som underlag för en myndighets beslut om en plan eller ett program i de fall planen eller programmet:

     1) skall upprättas enligt landskapslag eller landskapsförordning,

     2) ger förutsättningar för tillstånd till projekt, eller godkännande av projekt,

     3) bedöms kunna få betydande miljöpåverkan samt

     4) avser jordbruk, skogsbruk, fiske, energiförsörjning, industri, transporter, avfallshantering, vattenhushållning, telekommunikationer, turism, regionutveckling, områdesanvändning, miljöskydd eller naturvård.

     (3 mom. lika som i framställningen).

 

4 §

Grundkrav på e n  MKB

     I en MKB skall följande (uteslutning) ingå:

     1) en beskrivning av de ändamål som eftersträvas med ett projekt, en plan eller ett program,

     2) en beskrivning av sådana i 1 § 2 mom. avsedda miljöförhållanden som utmärker de naturområden vilka kan påverkas väsentligt, inbegripet en redogörelse för i lag skyddade natur- eller kulturvärden som kan påverkas samt en redogörelse av den miljöpåverkan av betydelse som kan följa,

    3) en beskrivning och analys av betydande miljöpåverkan som kan uppkomma som följd av olika huvudalternativ, såsom avseende tillvägagångssätt och platsval,

     4) en beskrivning och analys av nollalternativet, dvs. en analys av sådan miljöpåverkan som följer av att ett projekt inte genomförs eller att en plan eller ett program inte fastställs,

     5) en sammanfattning av de synpunkter som har givits vid avgränsningssammanträdet och de yttranden som inlämnats avseende utkastet till MKB:en samt kommentarer till dessa synpunkter och yttranden,

     6) en redogörelse för sådan miljöpåverkan som väsentligt kan ha verkan på miljön i ett område utanför landskapet.

 

5 §

Särskilda krav på  e n  MKB avseende  e n  plan eller e t t  program

     I en MKB avseende en plan eller ett program skall följande ingå:

1) en sammanfattning av planen eller programmets innehåll,

2) en beskrivning av åtgärder som planeras för att förhindra, minska och uppväga varje betydande negativ miljöeffekt som följer av att en plan eller ett program genomförs,

3) en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som ges enligt kraven i 4 §.

 

3 kap.
Utredning vid miljökonsekvensbedömning

 

6 §

(Lika som i framställningen).

 

7 §

Utredningsutförandet

     (1 mom. lika som i framställnigen).         

     Den MKB-ansvarige skall se till att de utredningar utförs och att de uppgifter samlas in som behövs för MKB:en. Berörda myndigheter skall (uteslutning) bistå enskilda MKB-ansvariga med tillgänglig information.

 

8 §

Rådgörande med beslutande myndighet om MKB för  e t t  projekt

     Den MKB-ansvarige och de beslutande myndigheterna skall senast 14 dagar innan ett avgränsningssammanträde som rör ett projekt rådgöra om utredningens omfattning och inriktning. De beslutande myndigheterna skall informera om de faktorer som har betydelse för beslutet i sakfrågan och som bör belysas i MKB:en

     Det som har framkommit (uteslutning) i kontakterna enligt 1 mom. skall presenteras vid avgränsningssammanträdet.

 

9 §

Avgränsningssammanträde

     Envar har rätt att delta i avgränsningssammanträdet samt att ställa frågor och ge förslag till vilka alternativ och konsekvenser som bör ingå i bedömningen. Även de myndigheter som informerats enligt 13 § har rätt att yttra sig i ärendet.

     Avgränsningssammanträdet skall om möjligt hållas i närheten av det område där projektet skall genomföras. Den MKB-ansvarige skall utse en ordförande att leda avgränsningssammanträdet. Den MKB-ansvarige eller en av denne utsedd person skall vid sammanträdet ge en presentation av ärendet och ge förslag till alternativ och konsekvenser som skall ingå i bedömningen. Vid avgränsningssammanträdet skall protokoll föras. Protokollet skall utan dröjsmål justeras av sammanträdets ordförande och fogas till ärendets handlingar. En kopia av protokollet skall därefter lämnas till de beslutande myndigheterna.

     De förslag till utredningar av alternativ eller konsekvenser som framställs vid avgränsningssammanträdet skall beaktas då MKB:en (uteslutning) utförs.

 

4 kap.
Miljökonsekvensbedömningens dokument

 

10 §

En MKB:s utformning och innehåll

     En MKB skall utgöra ett huvuddokument. Det skall utformas så noggrant och överskådligt så att det är möjligt att av dokumentet ensamt ta ställning till det som en MKB behandlar.

     En fullständig förteckning över det material som använts vid utförandet av MKB:en samt protokollet från avgränsningssammanträdet skall fogas till huvuddokumentet.

 

11 §

Utkast till MKB

     Den MKB-ansvarige skall upprätta ett utkast till MKB vilket skall lämnas till de beslutande myndigheterna och där hållas tillgängligt under kungörelsetiden. Ett sådant dokument skall så långt som möjligt uppfylla kraven på form och innehåll för en slutlig MKB.

     Under den tid ett utkast till en MKB finns tillgänglig hos myndigheten har envar rätt att studera och skriftligen yttra sig över den. Inkomna yttranden skall redovisas och kommenteras i den slutliga MKB:en. Det skall dessutom framgå om och hur yttrandena har beaktats.

 

12 §

Slutlig MKB

     Efter granskning och revidering av utkastet till MKB:en skall en slutlig MKB upprättas till grund för beslut av berörd landskapsmyndighet eller kommunal myndighet. När ett beslut skall föregås av en MKB skall den beslutande myndigheten ha tillgång till den slutliga MKB:en innan beslutet fattas.

 

5 kap.
Kungörande m.m.

 

13 §

Kungörande och delgivning

     Den MKB-ansvarige ansvarar för kungörelser, delgivning och information enligt denna bestämmelse.

     Beslut om att en MKB skall upprättas skall kungöras senast fjorton dagar före avgränsningssammanträdet. (Uteslutning) Underrättelse om att ett utkast till MKB har upprättats skall kungöras minst tre veckor innan upprättandet av den slutliga MKB:en. En kungörelse anslås genom annons i minst en lokal tidning med allmän spridning i landskapet. Kungörelsen och handlingarna i ett ärende skall i mån av möjlighet också publiceras i elektronisk form.

     I kungörelsen skall anges ärendets art, vem den MKB-ansvarige är, vilka de beslutande myndigheterna är, var handlingarna i ärendet finns tillgängliga samt vart synpunkter kan lämnas. En kungörelse om ett avgränsningssammanträde skall dessutom innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet. Senast samtidigt med en sådan kungörelse skall myndigheter som kan vara berörda eller som kan antas ha kännedom om fakta av någon betydelse för bedömningen informeras om MKB:en (uteslutning) och om avgränsningssammanträdet.

     Samtidigt med kungörelsen skall sakägarna delges under känd adress. Om antalet sakägare överstiger 30 eller om sakägarnas antal är okänt kan delgivning istället ske genom anslag på landskapsregeringens och berörd kommuns anslagstavla. Om delgivning sker genom anslag skall meddelande om det lämnas i kungörelseannonsen.

 

14 §

Information om gränsöverskridande miljöpåverkan

     Om ett projekt, en plan eller ett program (uteslutning) i landskapet kan antas medföra betydande miljöpåverkan i en region utanför landskapet skall den beslutande myndigheten snarast informera landskapsregeringen (uteslutning). Landskapsregeringen skall därefter ge behörig myndighet i den berörda regionen all tillgänglig information om sådan miljöpåverkan. Informationen skall ges i god tid före en tillståndsprövning eller senast när kungörelse om avgränsningssammanträde anslås enligt denna lag.

 

7 kap.
Ikraftträdelsebestämmelser

 

15 §

     (Lika som i framställningen).

__________________

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 8 och 28b §§ landskapslagen om renhållning

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 28b § 2 mom. landskapslagen (1981:3) om renhållning, sådant det lyder i landskapslagen 1998/91, samt

     fogas till lagens 8 §, sådan den lyder i nämnda landskapslag, ett nytt 4 mom. som följer:

 

 

8 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I de frågor eller avseende de områden en landskapsomfattande avfallsplan eller ändringar i en sådan plan kan antas få betydande miljöeffekt skall landskapsregeringen upprätta en miljökonsekvensbedömning. När frågan om att uppgöra en avfallsplan har väckts skall detta meddelas så att den som berörs har möjlighet att få information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och bedömning. Informationen skall ordnas på ett sätt som är lämpligt med tanke på planens syfte och betydelse. Landskapsregeringen kan i förordning ge närmare bestämmelser om den information som ges då frågan om sådan planläggning har väckts. Närmare bestämmelser om miljökonsekvensbedömningar finns i landskapslagen ( : ) om miljökonsekvensbedömning.

 

28b §

(Lika som i framställningen).

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

__________________

 

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 6 § landskapslagen om Ålands miljöprövningsnämnd

 

    

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

6 §

Delgivning och kungörelse av ansökan

     En ansökan skall utan dröjsmål kungöras på landskapsregeringens och på berörd kommuns anslagstavla. En kungörelse skall vara anslagen under minst tre veckor innan miljöprövningsnämnden beslutar i ärendet. I kungörelsen skall anges ärendets art samt var ansökningshandlingarna finns tillgängliga. Kungörelse och handlingar i ett ärende skall i mån av möjlighet också publiceras i elektronisk form.

     (2 mom. lika som i framställningen).

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

__________________

 

 

4.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

11 §

Tillståndsplikt

     Tillstånd enligt denna lag krävs för:

     1) verksamheter som kräver vattentillstånd enligt vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland och bestämmelser utfärdade med stöd av den,

     2) verksamheter som kräver avfallstillstånd enligt landskapslagen (1981:3) om renhållning och bestämmelser utfärdade med stöd av den samt

     3) verksamheter som kräver förläggningstillstånd enligt 26 och 28 §§ landskapslagen (1967:36) om hälsovården eller bestämmelser utfärdade med stöd av dem.

     (2 mom. lika som i framställningen).

 

15 § 

Mindre avloppsanläggningar

 

     Miljötillstånd behövs inte för avloppsanläggningar för hushålls- eller motsvarande avloppsvatten med en kapacitet upp till 50 personekvivalenter om landskapsregeringen har meddelat i 65 § avsedda bestämmelser och samtidigt beslutat att miljötillstånd inte behövs (uteslutning).

     För anläggningar som är undantagna enligt 1 mom. krävs kommunalt avloppstillstånd. Kommunalt avloppstillstånd prövas av kommunen enligt de bestämmelser som gäller för kommunal ärendehantering. För beviljande av kommunalt avloppstillstånd krävs att sökanden kan visa att bestämmelserna meddelade med stöd av 65 § är uppfyllda.

    

65 §

Behandling av avloppsvatten från mindre avloppsanläggningar

     Landskapsregeringen kan i landskapsförordning inta bestämmelser om reningsanordningar och metoder för rening av avloppsvatten samt om andra miljöskyddskrav för avloppsanläggningar för hushålls- eller motsvarande avloppsvatten med en kapacitet upp till 50 personekvivalenter. (Uteslutning).

 

72 §

Planer och program för miljöskydd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     (2 mom. lika som  i framställningen).

     Information om en godkänd plan eller ett godkänt program jämte motiveringar samt (uteslutning) de i enlighet med 2 mom. framförda åsikterna (uteslutning) skall publiceras i elektronisk form.

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

__________________

 

 

 

Mariehamn den 23 maj 2006

 

 

Ordförande

 

 

Sune Mattsson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson