Social- och miljöutskottets betänkande 4/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2006-2007

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2007-04-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Ändringar av landskapets jämställdhetslagstiftning

·      Landskapsregeringens framställning nr 15/2006-2007

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Detaljmotivering. 2

1. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män  2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (landskapets jämställdhetslag). Lagförslaget innebär att Ålands diskrimineringsombudsman får utökade tillsynsbefogenheter. Sådana uppgifter som i riket sköts av jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsnämnden kommer i landskapet att skötas av diskrimineringsombudsmannen.

     Till den del förslaget gäller arbetsgivare gäller den föreslagna landskapslagen endast de arbetsgivare som ansvarar för en verksamhet vilken delvis eller i sin helhet regleras av bestämmelser inom ett rättsområde för landskapets behörighet.

     Om berörda arbetsgivare förfar i strid med landskapets jämställdhetslag har diskrimineringsombudsmannen enligt förslaget möjlighet att förordna om vite och betalning av vite.

     Lagförslaget innehåller även vissa lagtekniska följdändringar i fyra landskapslagar.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med vissa ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

Jämställdhet omspänner många olika samhällsområden. Ett viktigt område för jämställdhetsarbetet  utgör arbetslivet. Flertalet av de berörda områdena hör under landskapets lagstiftningsbehörighet  medan arbetsrätten med vissa undantag hör till rikets behörighet. Det medför att behörigheten i jämställdhetsfrågor är delad mellan riket och landskapet. Landskapets och kommunernas tjänstemän hör till landskapets behörighet medan statstjänstemän och privaträttsligt anställda, inklusive privaträttsligt anställda hos landskapet och kommunerna hör till rikets behörighet.

     Ärenden som med stöd av självstyrelselagen hör till rikets lagstiftnings- och förvaltningsbehörighet skall handläggas enligt rikets lag om jämställdhet mellan kvinnor och män. Det innebär att förvaltningsuppgifterna i dessa ärenden sköts av jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsnämnden i riket. Ärenden som hör till landskapets behörighet skall med stöd av de föreslagna ändringarna i blankettlagen handläggas av landskapets diskrimineringsombudsman.

     Enligt utskottet är det inte tillfredsstädställande att tillgängligheten till rätt jämställdhetsmyndighet inte är densamma för alla boende inom landskapet. I vissa fall är den olika för de anställda inom en och samma arbetsplats. På sikt bör en lösning eftersträvas där åtminstone förvaltningsbehörigheten i jämställdhetsfrågor övertas av landskapets myndigheter.

 

Detaljmotivering

 

1. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män

 

Ingressen Ändringsförslaget är av teknisk natur. Se även detaljmotiveringen till 2 §.

 

2 § Av framställningens detaljmotivering framgår att avsikten har varit att öppna även 1 mom. för att göra en språklig ändring. Av ett förbiseende har momentet inte öppnats i ingressen och ändringen har inte heller införts i lagtexten. Utskottet föreslår i enlighet med framställningens detaljmotivering att ordet landsting byts ut mot lagting. Dessutom föreslås att orden riksdagsmannavärvet och lagtingsmannavärvet byts ut mot riksdagsledamotsuppdraget respektive lagtingsledamotsuppdraget.

 

4 § I framställningens förslag till nytt 2 mom. föreslår utskottet att uttrycket i landskapet byts ut till inom landskapets behörighet.

 

6 § En språklig ändring av sista meningen i 3 mom. föreslås så att det tydligt framgår av bestämmelsen att den är avsedd att bemyndiga diskrimineringsombudsmannen att förordna om betalning av vite. I övrigt föreslås en mindre ändring av språklig natur.

 

8 §                 I förtydligande syfte föreslås att straffbestämmelsen uttryckligen knyts till landskapets behörighetsområde. Med stöd av jämställdhetslagen är straffbestämmelsen redan tillämplig i landskapet på de områden riket har behörighet.

     I framställningens 2 mom. straffbeläggs brott mot tystnadsplikten enligt denna lag. I förtydligande syfte föreslås en ändring så att det av bestämmelsen framgår att bestämmelsen om tystnadsplikten finns i jämställdhetslagen.

 

9 § Ändringsförslaget är av språklig karaktär.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 4 april 2007 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Britt Lundberg och jämställdhetsinspektören Vivan Nikula.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Sune Mattsson, ledamoten Åke Mattsson samt ersättarna Christian Beijar och Gun Carlson.

                     

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar andra, tredje, fjärde och femte lagförslagen i framställningen utan ändringar samt

 

att lagtinget antar det första lagförslaget i framställningen i följande lydelse:

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras (uteslutning) 2 § 1 och 3 mom., 4 § 1 mom., 6 § 2 och 3 mom. samt 7, 8 och 9 §§ landskapslagen (1989:27) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män,

     fogas till lagens 4 § ett nytt 2 mom. varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom. samt

     ersätts i lagen ordet ''landskapsstyrelsen'' i olika böjningsformer med ''landskapsregeringen'' i motsvarande former som följer:

 

2 §

     Vad i jämställdhetslagens 2 § 2 mom. är stadgat om verksamhet i riksdagen som ansluter sig till riksdagsledamotsuppdraget skall i landskapet avse motsvarande verksamhet i lagtinget som ansluter sig till lagtingsledamotsuppdraget.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     (3 mom. lika som i framställningen).

 

4 §

     (1 mom. lika som i framställningen).

     De förvaltningsuppgifter som enligt jämställdhetslagen sköts av jämställdhetsombudsmannen skall inom landskapets behörighet skötas av diskrimineringsombudsmannen. Även de förvaltningsuppgifter som enligt jämställdhetslagen sköts av jämställdhetsnämnden skall inom landskapets behörighet skötas av diskrimineringsombudsmannen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

6 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     (2 mom. lika som i framställningen).

     Den som bryter mot bestämmelsen i 1 mom. kan av diskrimineringsombudsmannen förbjudas att fortsätta eller upprepa förfarandet. Förbudet kan förenas med vite. Diskrimineringsombudsmannen förordnar om betalning av vite.

 

7 §

     (Lika som i framställningen).

 

8 §

     Inom landskapets behörighet skall bestämmelserna i 47 kap. 3 § strafflagen (FFS 39/1889) om straff för diskriminering i arbetslivet tillämpas i den lydelse de har när denna lag träder i kraft. Ändringar och nya bestämmelser om straff för diskriminering i arbetslivet skall tillämpas från den dag de träder i kraft i riket.

     Till straff för brott mot tystnadsplikten i jämställdhetslagen döms enligt 38 kap. 2 § 2 mom. strafflagen, om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff för den stadgas på något annat ställe än i 38 kap. 1 § strafflagen.

     (3 mom. lika som i framställningen).

 

9 §

     (1 mom. lika som i framställningen).

     Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet i landskapsförordning besluta om genomförandet i landskapet av EG:s direktiv rörande angelägenheter som avses i denna lag.

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

 

Mariehamn den 17 april 2007

 

 

Ordförande

 

 

Sune Mattsson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson