Social- och miljöutskottets betänkande 4/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2013-2014

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2014-03-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Godkännande av förordningen om ikraftträdande av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang samt regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringen av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang och med förslag till lag om sättande ikraft av den bestämmelse i ändringen som hör till området för lagstiftningen

·       Republikens presidents framställning nr RP 5/2013-2014

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen om ikraftträdande av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang, den s.k. Esbokonventionen och lagen om sättande i kraft av ändringen av konventionen träder i kraft i landskapet Åland till de delar konventionen och ändringen av den faller inom landska­pets be­hörighet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen och lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar Esbokonventionen och ändringen av den faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets synpunkter

 

Esbokonventionen trädde i kraft internationellt år 1997. Esbokonventionen fastställer de fördragsslutande parternas skyldigheter att bedöma miljökonsekvenserna av vissa verksamheter i ett tidigt skede av planeringen och förpliktar staterna att underrätta och samråda med varandra om alla större projekt som kan antas ha betydande skadlig miljöpåverkan över nationsgränserna. Genom ändringen av Esbokonventionen utvidgas bland annat definitionen av ”allmänheten” i artikel 1(x) i konventionen.

     Esbokonventionen och ändringen av den innehåller bestämmelser som gäller förvaltningsförfarande och utförande av miljökonsekvensbedömning på vilka områden lagtinget har lagstiftningsbehörighet med stöd av 18 § 1, 4 och 10 punkterna i självstyrelselagen om kommunernas myndigheter och natur- och miljövård.

     I landskapsregeringens yttrande till lagtinget över konventionen konstateras att Esbokonventionen har genomförts i landskapet genom landskapslagstiftningen om miljökonsekvensbedömning. Av yttrandet framgår att landskapsregeringen avgett utlåtanden i ärendet till utrikesministeriet och miljöministeriet i olika skeden under 1990-talet. Landskapsregeringen har även den 28 augusti 2012 avgett ett utlåtande till miljöministeriet över förslag till regeringens proposition till riksdagen om ändring av Esbokonventionen. Landskapsregeringen konstaterade i sitt yttrande av den 28 augusti 2012 att förslaget till ändring av Esbokonventionen inte innebar något behov av ändring av landskapets lagstiftning om miljökonsekvensbedömning då envar redan har rätt att delta i miljökonsekvensbedömningsförfarandet enligt landskapslagstiftningen. Landskapsregeringen har inget att invända mot att Esbokonventionen och ändringen av den träder i kraft i landskapet.

     Utskottet delar landskapsregeringens bedömning och föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

    

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 12 mars 2014 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Carina Aaltonen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Christian Beijar, viceordföranden Petri Carlsson samt ledamöterna Anders Eriksson, John Hilander, Runar Karlsson, Sara Kemetter och Torsten Sundblom.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen och lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar Esbokonventionen och ändringen av den faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 18 mars 2014

 

 

Ordförande

 

 

Christian Beijar 

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand