Social- och miljöutskottets betänkande 4/2020-2021

Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

BakgrundLSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2020-2021

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2021-01-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Republikens presidents framställning till Ålands lagting om lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det fakultativa protokollet till konventionen om barnets rättigheter om indragning av barn i

väpnade konflikter och

republikens presidents förordning om ikraftträdande av det fakultativa protokollet till konventionen om barnets rättigheter om indragning av barn i väpnade konflikter och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i det fakultativa protokollet som hör till området för lagstiftningen

Republikens presidents framställning nr 17/2019-2020

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens ställningstagande. 1

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen och förordningen träder i kraft på Åland till de delar protokollet faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens ställningstagande

 

Landskapsregeringen understöder innehållet och målsättningen med det fakultativa protokollet, och uppger att de ska om nödvändigt verka för att ge personer som återvänder från väpnade konflikter all den hjälp och det stöd som behövs för deras fysiska och psykiska rehabilitering samt återanpassning i samhället.

     Landskapsregeringen konstaterar att det fakultativa protokollet inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen samt att de bestämmelser i det fakultativa protokollet som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet inte föranleder några lagändringar för landskapets del.

     Landskapsregeringen ser inga hinder för att lagtinget ger sitt bifall till att lagen och förordningen träder i kraft på Åland till de delar protokollet faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet har inga invändningar i ärendet och föreslår därför att lagtinget ger det begärda bifallet till att den lag och förordning som sätter det fakultativa protokollet i kraft i Finland träder i kraft också på Åland till de delar det fakultativa protokollet faller inom landskapets behörighet. 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 18 januari 2021 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Annette Holmberg-Jansson, rättssakkunniga Pamela Baarman och specialsakkunniga Tove Nylund.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Pernilla Söderlund, viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Stellan Egeland, Simon Holmström, Jesper Josefsson, Simon Påvals och Wille Valve.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen och förordningen träder i kraft på Åland till de delar protokollet faller inom landskapets behörighet.

 

 

 

__________________

 

 

Mariehamn den 21 januari 2021

 

 

Ordförande

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

Sekreterare

 

Carina Strand