Godkännande av konventionen om barnets rättigheter om indragning av barn i väpnade konflikter

Republikens presidents framställning RP 17/2019-2020 (slutbehandlat)  

Åtgärder