Social- och miljöutskottets betänkande 4/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2022-2023

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2023-01-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Ändringar i socialvårdslagstiftning med anledning av reformer i riket

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 12/2022-2023

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att tekniska ändringar görs i ett antal blankettlagar samt i landskapslagen om yrkesutbildade personer inom socialvården och i landskapslagen om socialvård för att behålla det rättsläge som gäller fram till den 1 januari 2023 då rikets social- och hälsovårdsreform träder i kraft.

     Genom social- och hälsovårdsreformen skapar man välfärdsområden i riket, vilka får i uppdrag att tillhandahålla socialvård och hälso- och sjukvård för rikets behov. Någon motsvarande reform kommer inte att genomföras på Åland, utan det kommer även i fortsättningen vara kommunerna och kommunernas socialtjänst (KST) som har hand om socialvården och Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) som tillhandahåller hälso- och sjukvård.

     Målsättningen är att införa avvikelser till rikslagarna i de åländska blankettlagarna och därigenom upprätthålla nuläget. Avsikten är att de föreslagna lagarna ska träda i kraft så snart som möjligt.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till lagförslagets motiveringar föreslår utskottet att lagförslagen antas med några mindre ändringar av språklig eller teknisk natur.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 11 januari 2023 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Annette Holmberg-Jansson, specialsakkunniga Gunilla Lindqvist och juristen Salome Saar-Bosch.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Pernilla Söderlund, viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Stellan Egeland, Simon Holmström, Jesper Josefsson, Simon Påvals och Wille Valve. 

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det första, åttonde och nionde lagförslaget i oförändrad lydelse samt det andra – sjunde och tionde lagförslaget i följande lydelser:

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av
landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 2b § 3 punkten och 2d § 3 punkten landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, av dessa 2b § 3 punkten sådan den lyder i landskapslagen 2020/20 och 2d § 3 punkten sådan den lyder i landskapslagen 2021/130, samt

     fogas till 2c §, sådan den lyder i landskapslagen 2023/xx en ny 5 punkt, till 2d §, sådan den lyder i landskapslagen 2021/130, en ny 5 punkt, varvid nuvarande 5 punkt blir 6 punkt och till 2g §, sådan den lyder i landskapslagen 2007/111, nya 4 och 5 punkter som följer:

 

2b §

     De allmänna bestämmelserna i 1 kap. lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården tillämpas på Åland med följande avvikelser:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) Hänvisningar i lagen till ett välfärdsområde eller ett annat organ ska avse det organ som ansvarar för den kommunala socialvården i enlighet med 4 § i landskapslagen (2020:13) om socialvårdens förvaltning och tillsyn på Åland.

 

2c §

     Bestämmelserna om klientens rättigheter och skyldigheter i 2 kap. lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården gäller i landskapet med följande avvikelser:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5) Hänvisningen i lagens 13 § till 58 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård ska inte tillämpas på Åland.

 

2d §

     Bestämmelserna i 3, 4 och 6 kap. i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården gäller på Åland med följande avvikelser:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) Hänvisningen i lagens 18 § till lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och dataskyddslagen (FFS 1050/2018), som gäller utlämnande av sekretessbelagda uppgifter, ska avse offentlighetslagen för Åland och landskapslagen (2019:74) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om dataskydd.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5) Den möjlighet som välfärdsområdet har enligt lagens 20 § 1 mom. att begära uppgifter och utredningar mm från myndigheter, offentliga samfund och personer inom hälso- och sjukvården har socialvårdsmyndigheterna på Åland. Hänvisningen i lagens 20 § 2 mom. till välfärdsområdet ska avse en socialvårdsmyndighet.

 

2g §

     Bestämmelserna i lagen om stöd för närståendevård gäller i landskapet med följande avvikelser:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) Hänvisningar i lagen om stöd för närståendevård till ett välfärdsområde ska avse en kommun.

     5) Hänvisningen i lagens 11 § till lagen om ordnande av social- och hälsovård (FFS 612/2021) ska avse 2 § landskapslagen (2020:13) om socialvårdens förvaltning och tillsyn på Åland och 14 § landskapslagen (2020:12) om socialvård.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den.

 

__________________

 

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 3 § landskapslagen (2009:7) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd nya 2 och 3 mom. som följer:

 

3 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Hänvisningen i 11 § till ett välfärdsområde ska avse en kommun.

     Innan Folkpensionsanstalten avgör ett ärende enligt 12 § ska den begära utlåtande av det organ i barnets hemkommun som enligt 4 § i landskapslagen (2020:13) om socialvårdens förvaltning och tillsyn ansvarar för den kommunala socialvården.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den.

 

__________________

 

4.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     fogas till 1 § landskapslagen (1994:48) om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen nya 3 och 4 mom. samt

     ersätts i lagen ordet ’’landskapsstyrelsen’’ med ’’landskapsregeringen’’ som följer:

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Hänvisningar i barnbidragslagen till ett välfärdsområde ska avse en kommun med undantag för hänvisningen i 11 § 2 mom. och 12 § som ska avse det organ som enligt 4 § i landskapslagen (2020:13) om socialvårdens förvaltning och tillsyn ansvarar för den kommunala socialvården.

     Hänvisningen i 11 § 2 mom. till familjevårdslagen (FFS 263/2015) ska avse landskapslag (2015:18) om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen.

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den.

 

__________________

 

5.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om tolkningstjänst för handikappade personer

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 4 § 1 mom. 3 och 4 punkten landskapslagen (2010:99) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om tolkningstjänst för handikappade personer, av dessa 3 punkten sådan den lyder i landskapslagen 2021/124 samt

     fogas till 4 § 1 mom. en ny 5 punkt och till paragrafen ett nytt 2 mom. varvid det tidigare 2 mom. blir 3 mom. som följer:

 

4 §

Hänvisningar

     Inom landskapets behörighet ska hänvisningen till

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) i 24 § tolkningstjänstlagen avse offentlighetslagen (2021:79) för Åland

     4) lagen om service och stöd på grund av handikapp (FFS 380/1987) i 24 § 6 punkten tolkningstjänstlagen avse landskapslagen (2010:50) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp

     5) hälso- och sjukvårdslagen (FFS 1326/2010) i 24 § 6 punkten avse landskapslag (2011:114) om hälso- och sjukvård.

     Hänvisningen i 13 § 3 mom. till ett välfärdsområde ska avse det organ som enligt 4 § i landskapslagen (2020:13) om socialvårdens förvaltning och tillsyn ansvarar för den kommunala socialvården. Hänvisningen i 23 § 1 mom. 1 punkten till välfärdsområdesmyndigheter ska avse kommunala myndigheter och myndigheten Ålands hälso- och sjukvård.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den.

 

__________________

 

 

 

 

 

 

 

6.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om servicesedlar inom social och hälsovården

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 2 § landskapslagen (2016:15) om tillämpning på Åland av lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården ett nytt 4 mom. som följer:

 

 

2 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Hänvisningar i lagen till ett välfärdsområde ska avse en kommun.

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den.

 

 

__________________

 

 

7.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 4 § och 5 § 3, 6 och 8 punkterna landskapslagen (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen, av dessa 4 § och 5 § 6 och 8 punkterna sådana de lyder i landskapslagen 2013/119 och 5 § 3 punkten sådan den lyder i landskapslagen 2019/35 samt

     fogas till 4a § sådan den lyder i landskapslagen 2020/55 ett nytt 2 mom. och till 5 § nya 15, 16 och 17 punkter i stället för de punkter som upphävdes genom landskapslagarna 2017/59 och 2020/15 som följer:

 

4 §

Avvikande terminologi

     På Åland ska bestämmelser om kommunala tjänsteinnehavare tillämpas på kommunala tjänstemän och bestämmelser om barndagvård tillämpas på barnomsorg.

 

4a §

Välfärdsplan för barn och unga

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Barnskyddslagens 12 § 1 mom. sista mening, 3, 5 och 6 mom. tillämpas inte på Åland. För ordnandet och utvecklandet av barnskyddet ska uppgifterna enligt 12 § 4 mom. inkluderas i den välfärdsplan för barn och unga som avses i 12 § 1 mom. i barnskyddslagen.

 

5 §

Särskilda avvikelser

     Vid tillämpningen av barnskyddslagen ska även i denna paragraf angivna avvikelser iakttas i landskapet:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) Hänvisningen i 12 § 1 mom. i barnskyddslagen till att planen ska godkännas i respektive kommuns kommunfullmäktige ska avse godkännande av den kommunala myndighet som ansvarar för barnskyddet. Hänvisningen i 12 § 1 mom. i barnskyddslagen till en budget och ekonomiplan enligt 110 § i kommunallagen (FFS 410/2015) ska avse en budget och ekonomiplan enligt 64 och 65 §§ i kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland. Hänvisningen till 6 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård (FFS 612/2021) ska avse landskapslagen (2020:13) om socialvårdens förvaltning och tillsyn på Åland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     6) Hänvisningen i 15 § i barnskyddslagen till en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården inom välfärdsområdet ska avse Ålands hälso- och sjukvård enligt landskapslagen (2011:114) om hälso- och sjukvård.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     8) Hänvisningen i 16b § 2 mom. andra meningen i barnskyddslagen till lagen om grundläggande utbildning och lagen om statsandel för kommunal basservice (FFS 618/2021) i fråga om placeringskommunens skyldighet att ordna grundläggande utbildning och om ersättning för kostnaderna för detta ska avse motsvarande skyldighet och kostnadsansvar för förundervisning och grundskoleundervisning enligt landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     15) Hänvisningar i barnskyddslagens 11, 14, 16, 16a, 16b, 25d, 27a, 35, 55, 61b, 76, 76a, 78 och 79 §§ till ett välfärdsområde ska avse en kommun.

     16) Hänvisningar i barnskyddslagens 25, 32, 34, 54, 75, 77 och 81 §§ till ett välfärdsområde ska avse det organ som ansvarar för socialvården.

     17) Barnskyddslagens 16c § ska ha följande lydelse: När en kommun med stöd av denna lag har ordnat familjevård eller institutionsvård för någon som inte är kommuninvånare räknas kommunernas inbördes ersättningar ut enligt bestämmelserna i 61 § landskapslagen (2020:12) om socialvård.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den.

 

__________________

 

 

10.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om socialvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 60 § 2 mom. landskapslagen (2020:12) om socialvård

     ändras 58 § 2 mom., 59 §, 60 § 1 mom. och 61 - 62 §§ som följer:

 

 58 §

Ordnandet av brådskande institutionsvård

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Beräknas behovet av institutionsvård vara över 14 dygn, ska det kommunala organ som ansvarar för socialvården utan dröjsmål göra en anmälan om institutionsvården till organet i den kommun eller det välfärdsområde vars uppgift det hade varit att ordna vård.

 

 

 

59 §

Överflyttning av en person till den egna kommunen eller välfärdsområdet

     Om en person med stöd av 58 § får institutionsvård som beräknas bli lång-varig, kan det kommunala organ som ansvarar för socialvården ansöka hos Ålands förvaltningsdomstol om att få flytta personen till dennes hemkommun eller, om klienten kommer från riket, det välfärdsområde där han eller hon är invånare.

     På begäran av den som får institutionsvård ska organet likväl alltid vidta sådana åtgärder som avses i 1 mom. för att flytta personen till den kommun eller det välfärdsområde där han eller hon är invånare.

     Det får dock inte bestämmas att en överflyttning ska ske, om det med tanke på en ändamålsenlig vård eller annars är oskäligt för klienten.

 

60 §

Ansökan om socialservice, serviceboende och institutionsvård i en annan kommun

     Den som vill flytta och bli invånare i en annan kommun, men på grund av sin ålder eller sin funktionsnedsättning eller av någon annan orsak inte kan bo självständigt där, kan ansöka om socialservice, serviceboende och institutionsvård på samma grunder som invånarna i kommunen dit sökanden vill flytta. Kommunen är skyldig att genast underrätta sökandens hemkommun eller, om sökanden kommer från riket, det välfärdsområde inom vars område sökanden har sin hemkommun, om att en sådan ansökan har kommit in och att den har tagits upp till behandling. Kommunen ska behandla ansökan, bedöma sökandens behov av service i samarbete med hans eller hennes hemkommun eller välfärdsområde och fatta beslut i ärendet. Ansökan ska dock inte behandlas, om sökanden har lämnat in en likadan ansökan till en annan kommun eller välfärdsområde och behandlingen av den fortfarande pågår.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

61 §

Rätt till ersättning för en annan kommuns invånares institutionsvård

     Har kommunen gett en person institutionsvård enligt 58 § har kommunen rätt att få kostnaderna för institutionsvården ersatt av klientens hemkommun. Ersättning kan endast begäras om förutsättningarna i 58 § 2 mom. har uppfyllts.

     Kan parterna inte komma överens om ersättningen för vården har kommunen möjlighet att anhängiggöra ansökan om ersättning vid Ålands förvaltningsdomstol inom sex månader från det institutionsvården börjat. Anhängiggörs inte ansökan inom nämnda tid, förlorar kommunen sin rätt till ersättning för den institutionsvård som den gett innan ansökan anhängiggjordes och som klientens hemkommun inte skriftligen samtyckt till att ersätta.

 

62 §

Den nya hemkommunens ansvar för att ordna service vid nyttjandet av rätten att välja hemkommun vid en långvarig vårdrelation

     Om en person är placerad i familjevård, institutionsvård eller i boendeservice i en annan kommun än hemkommunen och han eller hon utnyttjar rätten enligt 3 a § i lagen om hemkommun att välja den kommun där verksamhetsenheten eller bostaden finns som sin nya hemkommun, övergår ansvaret för socialservicen på den nya hemkommunen eller det välfärdsområde inom vars område den nya hemkommunen ligger från och med flyttningsdagen.

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 12 januari 2023

 

 

Ordförande

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand