Social- och miljöutskottets betänkande 4/2023-2024

Lagtingsår: 2023-2024

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 04/2023-2024

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2024-05-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Ändring av blankettlagen om utkomststöd

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 10/2023-2024

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 3

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att blankettlagen om utkomststöd ändras. Genom förslaget tillses att Kommunernas socialtjänst ges samma möjligheter att hantera ärenden om utkomststöd som Folkpensionsanstalten och välfärdsområden har avseende utkomststödsärenden i riket. Kommunernas socialtjänst ges i och med förslaget bättre förutsättningar att hantera ärenden om utkomststöd. Till följd av den föreslagna lagen uppdateras lagstiftningen per automatik på Åland då ändringar görs i rikets utkomststödslag.

     Avsikten är att den nya lagen ska träda i kraft så snart som möjligt.

    

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med några mindre ändringar av språklig eller teknisk natur.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Allmänt

 

Ett flertal ändringar i rikets lag om utkomststöd (FFS 1412/1997) trädde i kraft den 1 januari 2023. På grund av den snäva tidtabellen för riksreformen hade landskapsregeringen inte möjlighet att med motsvarande tidtabell som i riket utreda om eller på vilket sätt motsvarande ändringar borde införas i den åländska blankettlagen om utkomststöd. Lagtinget beslutade därför att lagen om utkomststöd från och med den 1 januari 2023 skulle tillämpas på Åland i den lydelse lagen hade i riket den 31 december 2022 om inte annat följde av blankettlagen (ÅFS 2022/81). Ändringar i lagen om utkomststöd träder således inte längre i kraft per automatik på Åland. I föreliggande lagförslag föreslås att en automatik på nytt tas in i blankettlagen så att ändringar som görs i lagen om utkomststöd blir gällande även på Åland när de träder i kraft i riket, om inte annat följer av blankettlagen.

     I lagförslaget föreslår landskapsregeringen att avvikelser görs från lagen om utkomststöd huvudsakligen vad gäller bestämmelser som reglerar samarbete mellan FPA och välfärdsområdena samt vad gäller bestämmelser som reglerar andra riksmyndigheters och statsrådets roll kring utkomststödsärenden. Eftersom Kommunernas socialtjänst k.f. handlägger såväl det grundläggande som det kompletterande och förebyggande utkomststödet på Åland ska inte bestämmelser som reglerar samarbetet mellan FPA, som handlägger det grundläggande utkomststödet och välfärdsområdena, som handlägger det kompletterande och förebyggande utkomststödet, gälla på Åland.

 

Ändringarna ur ett klientperspektiv

 

Utskottet konstaterar att det särskilt ur ett klientperspektiv är problematiskt att en rikslag tillämpas på Åland i en äldre version än i riket. Det är svårt att få fram lagtexten i sin helhet i den lydelse lagen hade vid den aktuella tidpunkten, vilket gör rättsläget svårnavigerat och påverkar rättssäkerheten negativt. Utskottet konstaterar att det är ändamålsenligt att det nu föreslås att ändringar i lagen om utkomststöd automatiskt ska bli gällande på Åland om inte annat följer av blankettlagen. Utskottet noterar dock att enligt lagförslagets 2 § 3 punkten föreslås en avvikelse från lagen om utkomststöd som innebär att bestämmelsen i 7 a § på Åland ska tillämpas i den lydelse den hade i lagen om utkomststöd den 31 mars 2024. I syfte att underlätta för myndigheter och klienter att enkelt och smidigt hitta den bestämmelse som ska gälla på Åland anser utskottet att det är viktigt att landskapsregeringen informerar om och publicerar bestämmelsen i den lydelse paragrafen hade den 31 mars 2024.   

 

Fastställande av skäliga boendeutgifter

 

Med stöd av 7 a § i lagen om utkomststöd kommer statsrådet genom förordning att utfärda bestämmelser om det behövliga beloppet av sökandens boendeutgifter. Boendeutgifterna fastställs på grundval av den ort där bostaden är belägen och familjens storlek. Boendeutgifterna grundar sig på de genomsnittliga boendeutgifterna för mottagarna av utkomststöd och mottagarna av allmänt bostadsbidrag enligt lagen om allmänt bostadsbidrag. Genom förordning av statsrådet kommer boendeutgifterna att justeras minst en gång per år på ett sätt som motsvarar förändringen i de genomsnittliga bostadsutgifterna för mottagarna av utkomststöd och mottagarna av allmänt bostadsbidrag. I föreliggande lagförslag föreslås, som konstaterats ovan, att 7 a § ska gälla på Åland i den lydelse bestämmelsen har i lagen om utkomststöd den 31 mars 2024, vilket bland annat innebär att delegeringsbestämmelsen som ger rätt att genom förordning utfärda närmare bestämmelser om vad som är skäliga boendeutgifter inte ska tillämpas på Åland. På Åland är det Kommunernas socialtjänsts k.f. förbundsstämma som fastställer vad som är skäliga boendeutgifter. Utskottet anser att det på liknande sätt som i riket bör höra till landskapsregeringens uppgifter att på förordningsnivå fatta beslut om vad som är skäliga boendeuppgifter. Till Kommunernas socialtjänsts uppgift hör   att fatta beslut om och utbetala utkomstöd i enlighet med gällande regelverk.

 

Reform av utkomststödslagstiftningen

 

Enligt regeringsprogrammet ska Finlands regering genomföra en totalreform av utkomststödet där större tonvikt ska läggas på individens förmåga att klara sig självständigt, det långvariga beroendet av utkomststöd minskas och utkomststödet ges tydligare konturer av en penningförmån som hör till grundskyddet, beviljas i sista hand och kräver prövning. En arbetsgrupp har tillsatts med uppgift att bereda en totalreform av lagen om utkomststöd. Arbetsgruppens mandattid utlöper den 31 december 2024. Utskottet har erfarit att landskapsregeringen avser att följa revideringsarbetet och avvakta med att ta fram en grundlig sambandsanalys av de sociala stödsystemen tills det blir klart hur det sociala trygghetssystemet inklusive utkomststödet kommer att reformeras på rikssidan.

     I avvaktan på en reviderad utkomststödslagstiftning och nya tillämpningsanvisningar är det enligt utskottet angeläget att landskapsregeringen uppdaterar befintliga, delvis föråldrade tillämpningsanvisningar i den utsträckning det behövs.   

 

Detaljmotivering

 

Ingressen, 2 § Ändringarna är av språklig eller teknisk natur.

 

      

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 24 april 2024 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Arsim Zekaj, områdeschefen Mikaela Brandt-Lindholm från Kommunernas socialtjänst k.f, lagberedaren Svante Fagerlund och specialsakkunniga Cindi Portin.  

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Christian Wikström, viceordföranden Pernilla Söderlund, ledamöterna Mogens Lindén, Mikael Lindholm, Robert Mansén och Benny Pettersson samt ersättaren Anders Holmberg.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om utkomststöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 §, 2 §, 6a § och 7 § landskapslagen (1998:66) om tillämpning på Åland av lagen om utkomststöd, av dessa lagrum 1 § sådan den lyder i landskapslagen 2022/8, 2 § sådan den lyder i landskapslagarna 2016/75, 2017/51, 2020/20 och 2020/56, 6a § sådan den lyder i landskapslagen 2015/45 och 7 § sådan den lyder i landskapslagen 2020/70 som följer:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Lagen om utkomststöd (FFS 1412/1997) ska, med i denna lag angivna avvikelser, tillämpas på Åland.

     Ändringar av lagen om utkomststöd ska gälla på Åland från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket om inte annat följer av denna lag.

 

2 §

Avvikelser från tillämpning av bestämmelser i lagen om utkomststöd

     På Åland gäller följande avvikelser från bestämmelserna i lagen om utkomststöd:

     1) Bestämmelserna i 4 § 1 mom., 2 mom. andra meningen och 3 mom., 5 §, 9 §, 9 a §, 13 § 6 mom., 14 § 1 mom. andra meningen, 14 c §, 14 d § 3 mom., 14 e §, 15 §, 18 a - 18 c §§, 18 f - 18 h §§, 23 § 3 mom., 24 § 1 mom. och 2 mom. 1 - 2 meningen, 25 §, 27 § 3 mom., 27 a §, 27 b §, 27 c § 3 mom., 27 d - 27 f §§ ska inte tillämpas på Åland.

     2) Hänvisningar till lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (FFS 189/2001) och hänvisningar till lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (FFS 1369/2014) ska inte tillämpas på Åland.

     3) Bestämmelsen i 7 a § ska på Åland tillämpas i den lydelse den har i lagen om utkomststöd den 31 mars 2024.

     4) Vid tillämpning av 7 b § 2 mom. 1 punkten ska med småbarnspedagogik avses barnomsorg och med morgon- och eftermiddagsverksamhet avses fritidsverksamhet enligt landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola.

     5) Vid tillämpning av 11 § ska barnbidrag som följer av landskapslagen (1994:48) om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen beaktas som inkomst enligt följande. Som inkomst per kalendermånad räknas inte 20 procent av barnbidragets belopp respektive 100 procent av ensamförsörjartilläggets belopp. Det belopp som återstår av barnbidraget och ensamförsörjartillägget efter avdrag beaktas som inkomst.

     6) Bestämmelsen i 14 d § 2 mom. första meningen om en utkomststödsklients rätt till personligt samtal ska på Åland endast omfatta rätten till ett personligt samtal med en yrkesutbildad person inom socialvården vid Kommunernas socialtjänst k.f. (KST).

     7) Med avvikelse från vad som föreskrivs i 27 § 1 mom. första meningen ska utkomststöd beviljas en sökande eller familj som vistas stadigvarande på Åland. Med avvikelse från vad som stadgas i 27 § 2 mom. ska var och en som vistas på Åland ha rätt att i brådskande situationer få stöd för att trygga nödvändig hjälp så att personens rätt till oundgänglig försörjning och omsorg inte äventyras.

     8) Vid tillämpning av 27 c § ska med Institutet för hälsa och välfärd avses Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Med avvikelse från vad som föreskrivs i 27 c § ska Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet en gång per år begära de uppgifter som är nödvändiga för uppföljningen av att de tidsfrister som föreskrivs i 14 a §, 14 b § och 14 d § iakttas.

 

6a §

Rättelseyrkande och ändringssökande

     Den som är missnöjd med ett beslut som fattats av en tjänsteman enligt denna lag har rätt att yrka på rättelse av beslutet hos KST. Yrkandet om rättelse ska göras i skriftlig form inom 14 dagar från det att den missnöjde fått del av beslutet. Till beslutet ska tjänstemannen foga anvisningar om hur rättelseyrkandet ska göras. Rättelseyrkandet ska behandlas i brådskande ordning.

     Det beslut som fattats av tjänstemannen får delges i brev per post. Delgivningen anses härvid, om inte annat visas, ha ägt rum den sjunde dagen efter det beslutet, försett med adress som uppgivits av vederbörande, har inlämnats till posten för befordran. I övrigt iakttas förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

     I KST:s beslut får ändring sökas genom besvär hos Ålands förvaltningsdomstol i enlighet med vad därom i rikslagstiftningen föreskrivits. Till beslutet ska fogas anvisningar om hur ändring söks i beslutet.

     Vid ändringssökande i beslut som fattats med stöd av denna lag gäller också till övriga delar vad därom i rikslagstiftningen är föreskrivet.

 

 

7 §

Myndighetsutövning

     De förvaltningsuppgifter och befogenheter som Folkpensionsanstalten eller ett välfärdsområde har, har på Åland KST till den del förvaltningen grundar sig på landskapets behörighet på området.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den      .

     Ändringar av lagen om utkomststöd mellan den 1 januari 2023 och den dag denna lag träder i kraft ska till den del bestämmelserna faller inom landskapets behörighet iakttas från och med att denna lag träder i kraft.

 

                                      __________________

 

 

    

 

Mariehamn den 14 maj 2024

 

 

Ordförande

 

 

Christian Wikström

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand