Social- och miljöutskottets betänkande 4/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2010-2011

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2011-03-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Straffrättsliga sanktioner på miljöområdet

·      Landskapsregeringens framställning nr 11/2010-2011

 

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att straffbestämmelserna på miljöskyddsområdet anpassas till kraven i miljöbrottsdirektivet, direktivet om fartygsavfallsbrott och vissa EU-förordningar.

     Förslaget innebär att straffansvar för juridiska personer införs när det gäller miljöförstöring, renhållningsbrott, naturvårdsbrott, brott mot bestämmelserna om explosiva varor och ovarsam hantering, allvarligare brott mot kemikalielagstiftningen samt förorsakande av oljeskada. Straffet som juridiska personer döms till är samfundsbot. Dessutom kompletteras straffbestämmelserna inom blankettlagstiftningen om kemikalier.

     Slutligen föreslås även ett par detaljändringar i landskapslagen om miljöskydd. Den ena innebär en omformulering av bestämmelsen om grov miljöförstöring så att den blir mer entydig. Genom den andra ändringen införs en prövningsmöjlighet för tillsynsmyndigheten när det gäller att polisanmäla överträdelser.

     Tidpunkten för ikraftträdelse lämnas öppen med hänvisning till att de föreslagna lagändringarna bör träda i kraft så snart som möjligt. Direktivet om fartygsavfallsbrott skulle ha genomförts senast den 16 november 2010 och miljöbrottsdirektivet senast den 26 december 2010.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslagen antas med de ändringar som framgår av utskottets betänkande.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Framställningen innebär en anpassning av landskapets lagstiftning i förhållande till miljöbrottsdirektivet, direktivet om fartygsavfallsbrott och vissa EU-förordningar. Landskapsregeringen föreslår att straffansvar införs ifråga om juridiska personer. Utskottet finner att bestämmelserna till denna del är ändamålsenliga och att framställningens motiveringar i fråga om lagstiftningsbehörigheten i fråga om juridiska personers straffansvar är tydliga.

     Utskottet konstaterar att även om grundprincipen inom straffrätten är att alla fängelsestraff ska stadgas i strafflagen så kan fängelsestraff ändock stadgas i landskapslag utgående från behörighetsfördelningen i självstyrelselagen. Detsamma gäller enligt utskottet samfundsbot som i utgångspunkt kan utdömas som påföljd för brott som föreskrivs i strafflagen och som med utgångspunkt i behörighetsfördelningen i självstyrelselagen kan utdömas med stöd av landskapslag.

     Utskottet föreslår en justering av 30 a § i syfte att ändra så att anmälan riktas till polisen för inledande av förundersökning.

     Utskottet har erfarit att det torde finnas behov av att i lagstiftningen klargöra vem som är målsägande i de fall det allmänna intresset kränkts. I dagsläget finns vissa typer av miljöärenden där ÅMHM kunde utses till målsägande till att företräda allmänt intresse i överklaganden och rättsprocesser.

 

Detaljmotivering

 

30 a § Utskottet föreslår en ändring så att den brottsanmälan Ålands miljö och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) gör enligt 30 a § riktas till polisen för inledande av förundersökning. Det är polisen som avgör om ärendet går vidare till åklagare för åtalsprövning. Utskottet har erfarit att utgångspunkten är att överträdelser enligt huvudregeln ska polisanmälas men att anmälan inte behöver göras om gärningen med hänsyn till omständigheterna ska anses vara ringa och allmänt intresse inte anses kräva att åtal väcks. ÅMHM bör före polisanmälan överväga om myndigheten kan bidra till en lösning av problemställningen för att undvika onödig byråkrati hos polisen och rättsinstanserna. Utskottet betonar vikten av att ÅMHM har sådana rutiner så att miljöfarlig verksamhet kan stoppas i tid och bevis kan säkras.

     Utskottet betonar att överträdelser som myndigheten inte polisanmäler ändå är straffbara och ligger under allmänt åtal varför de misstänkta brotten därför även kan anmälas av andra än myndigheten och polismyndigheten kan även självmant uppta det misstänkta brottet till prövning.

    

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 26 januari 2011 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört vtm Gunnar Jansson, juristen Björn Andersson, byråchefen Helena Blomqvist, lagberedaren Diana Lönngren, miljöskyddsinspektör Erika Sjöström från ÅMHM och myndighetschefen Yvonne Österlund från ÅMHM.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Åke Mattsson, vice ordföranden Henry Lindström samt medlemmarna Carina Aaltonen och Sirpa Eriksson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det andra, tredje, fjärde, femte, sjätte och sjunde lagförslagen i enlighet med framställningen samt

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående första lagförslaget i följande lydelse:

 

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om miljöskydd

 

     (Ingressen lika som i framställningen)

 

 

29 – 30 §§

     (Lika som i framställningen).

 

30a §

Anmälan av överträdelser

     Tillsynsmyndigheten ska anmäla överträdelser som avses i 29 och 30 §§ (uteslutning) till polisen för inledande av förundersökning. Anmälan behöver dock inte göras om gärningen med hänsyn till omständigheterna ska anses vara ringa och allmänt intresse inte anses kräva att åtal väcks.

 

35 – 36 §§

     (Lika som i framställningen).

 

40a §

     (Lika som i framställningen).

________________

 

     (Lika som i framställningen).

 

 

 

 

 

Mariehamn den 1 mars 2011

 

 

Ordförande

 

 

Åke Mattsson 

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte