Social- och miljöutskottets betänkande 4/2012-2013

Lagtingsår: 2012-2013

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2012-2013

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2013-04-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Ändringar i barnomsorgs- och hemvårdsstöds-lagstiftningen relaterade till faderskapspenning

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 12/2012-2013

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmänt 1

Detaljmotivering. 2

1. Landskapslag om ändring av barnomsorgslagen för landskapet Åland. 2

2. Landskapslag om ändring av 4 och 5a §§ landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet 2

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår ändringar i landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet och barnomsorgslagen för landskapet Åland (barnomsorgslagen). Ändringarna i landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet är av lagteknisk karaktär. Hänvisningarna till sjukförsäkringslagen i bestämmelserna om grunddel och om flerbarnsförhöjning justeras och görs generella. Ändringarna i barnomsorgslagen för landskapet Åland innebär att under den tid faderskapspenning utbetalas till vårdnadshavaren har föräldern inte rätt att utnyttja en beviljad barnomsorgsplats, om barnet är under tre år. Rätten till samma barnomsorgsplats kvarstår efter att faderskapspenningsperioden upphör. Om faderskapspenningen utbetalas samtidigt som moderskapspenningen har vårdnadshavaren inte rätt att utnyttja en barnomsorgsplats för barn under tre år.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med några ändringar av teknisk och språklig natur.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmänt

 

Landskapsregeringen föreslår ändringar i barnomsorgslagen och landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet med hänvisning till vissa ändringar i sjukförsäkringslagen som gäller faderskapspenning. I det första lagförslaget föreslås bl.a. att barnet ska behålla sin barnomsorgsplats under den period som faderskapspenning utbetalas. Platsen får enligt lagen inte utnyttjas under denna tid. Barnet ska vårdas av hemmet. En ofrånkomlig följd av detta är att kommunen inte kan uppbära någon avgift under ledigheten. När faderskapspenningperioden avslutas ska barnet återgå till sin tidigare plats. Syftet med ändringen är att få fler fäder att utnyttja möjligheten att ta ut faderskapsledighet. Om det finns en risk för att barnet förlorar sin barnomsorgsplats så kan det enligt motiveringen leda till att många fäder avstår från ledigheten. Utskottet stöder landskapsregeringens förslag och vill understryka att barnens bästa alltid bör vara det centrala i den här typen av lagstiftning. Lagförslaget medför att båda föräldrarna får möjlighet att skapa bättre relationer till barnen.  

     Utskottet konstaterar att ändringen är ett steg mot mer jämställdhet. Utskottet har erfarit att nyckeln till jämställdhet finns i en mer rättvis uppdelning av det obetalda arbetet i hemmet. Enligt utskottet är det positivt att systemet med ledigheterna för vården av barn görs mer flexibelt och att det även görs könsneutralt så att s.k. HBT-familjer kan utnyttja samma ledigheter utan hinder av kön. När det gäller terminologin så har utskottet erfarit att det har framkommit kritik mot att det manliga begreppet faderskapsledighet används som också ska omfatta en kvinna i en HBT-familj. Utskottet uppmanar därför landskapsregeringen att gå in för en mer könsneutral terminologi när lagstiftningen ändras nästa gång.

     Utskottet finner att åtgärder som skulle främja jämställdhet t.ex. är utökade möjligheter till deltidsarbete för både kvinnor och män. Barnens dagar i barnomsorgen skulle då bli kortare. Tröskeln för att kvinnor tidigare ska återgå till arbete utanför hemmet skulle därigenom sänkas. Utskottet anser att åtgärder som främjar en mer jämställd uppdelning av ledigheter för att vårda barn är positiva ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. För närvarande är många högutbildade kvinnor en outnyttjad resurs. De samhällsresurser som har investerats i deras utbilning tas inte tillvara om de inte arbetar med de uppgifter som de utbildat sig för.

     I det första lagförslaget införs vidare en skyldighet att meddela kommunen om en kommande faderskapspenningsperiod två veckor före den inleds. Utskottet anser att det är rimligt att anmälan måste göras i god tid.

     I det andra lagförslaget föreslås att s.k. hemvårdsstöd inte ska utbetalas under den tid faderskapspenning utbetalas. Utskottet stöder landskapsregeringens förslag.

     Avslutningsvis anser utskottet att det skulle ha varit viktigt med en omvärldsanalys i lagförslagets allmänna motivering. Det skulle t.ex. ha varit intressant att ha fått en beskrivning av hur det isländska systemet har utvecklats. Det är enligt utskottet värdefullt att fortlöpande följa med hur lagstiftningen utvecklas i våra grannländer på det här området.

 

Detaljmotivering

 

1. Landskapslag om ändring av barnomsorgslagen för landskapet Åland

 

Ingressen Ändringsförslagen är av teknisk natur.

 

20 § Utskottet föreslår i förtydligande syfte att bestämmelsens rubrik ändras.

 

22 och 24 §§ Ändringsförslagen är av språklig natur.

 

2. Landskapslag om ändring av 4 och 5a §§ landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet

 

Ingressen  Utskottet föreslår att ingressen rättas. Genom rättelsen kommer gällande 4 § 2 mom. och 5 § 2 mom. att stå kvar i lagen oförändrade vilket är landskapsregeringens avsikt.

 

4 och 5a §§ Ändringsförslagen är av språklig natur.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 13 mars 2013 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört chefen för jämställdhetsfrågor Vivan Nikula, socialinspektören Ulla Rindler-Wrede och kundsekreteraren Peggy Smulter  från FPA.

     Utskottet har beslutat att viceordföranden Åke Mattson ska presentera betänkandet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Christian Beijar, viceordföranden Åke Mattsson samt ledamöterna John Hilander, Runar Karlsson, Sara Kemetter och Torsten Sundblom.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslagen i följande lydelser:

 

1.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av barnomsorgslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras rubrikerna till 20, 22 och 24 §§ samt 22 § 5 mom. barnomsorgslagen (2011:86) för landskapet Åland samt

     fogas till lagens 17 § ett nytt 4 mom., 20 § ett nytt 3 mom. (uteslutning) och till 24 § ett nytt 5 mom. som följer:

 

17 §

     (Lika som i lagförslaget).

 

20 §

A n s ö k a n , e r b j u d a n d e  o c h  m e d d e l a n d e  o m 

b a r n o m s o r g s p l a t s

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     (3 mom. lika som i lagförslaget).

 

22 §

Avgift  f ö r  kommunal barnomsorg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     (5 mom. lika som i lagförslaget).

 

24 §

Avgift och rätt till ersättningsandel  f ö r  samhällsstödd enskild barnomsorg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En i 1 mom. avsedd avgift för barnomsorg ska inte uppbäras under den tid faderskapspenningsperioden varar.

 

__________________

 

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget).

 

__________________

 

 

 

2.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 4 och 5a §§ landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § 1 mom. och 5a § 1 mom. landskapslagen (1985:50) om stöd för vård av barn i hemmet sådana de lyder i landskapslagen 2010/49 som följer:

 

4 §

     Grunddel betalas till vårdnadshavare som avses i 1 § 1 och 2 mom. om barnet inte får av kommunen ordnad barnomsorg eller av kommunen bekostad barnomsorg i enlighet med barnomsorgslagen (2011:86) för landskapet Åland. Grunddel betalas inte under den tid då vårdnadshavare är berättigad till moderskaps-, särskild moderskaps-, föräldra- eller partiell föräldrapenning eller till faderskapspenning med stöd av sjukförsäkringslagen. Även om vårdnadshavare inte har rätt till sådan förmån betalas stödet först sedan den i sjukförsäkringslagen avsedda tiden löpt ut.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

5a §

     Flerbarnsförhöjning betalas om vårdnadshavare utöver det barn som berättigar till grunddel har vård om ett eller flera barn under tre år, vilka alla är födda samtidigt och som inte får av kommunen ordnad barnomsorg eller av kommunen bekostad barnomsorg i enlighet med barnomsorgslagen för landskapet Åland. Flerbarnsförhöjningen betalas inte under den tid då vårdnadshavare är berättigad till moderskaps-, särskild moderskaps-, föräldra- eller partiell föräldrapenning eller till faderskapspenning med stöd av sjukförsäkringslagen. Även om vårdnadshavare inte har rätt till sådan förmån betalas förhöjningen först sedan den i sjukförsäkringslagen avsedda tiden löpt ut.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget).

 

 

 

Mariehamn den 11 april 2013

 

 

Ordförande

 

 

Christian Beijar 

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson