Social- och miljöutskottets betänkande 4/2015-2016

Tillhör ärendet: Ny hälsoskyddslagstiftning
Lagtingsår: 2015-2016

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2015-2016

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2016-04-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Ny hälsoskyddslagstiftning

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 9/2015-2016

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om tillämpning på Åland av rikets hälsoskyddslag (blankettlagen). Genom blankettlagen föreslås att riksbestämmelser om bland annat myndighetstillsyn som ett led i verkställigheten av den nya lagstiftningen, anmälningspliktiga verksamheter, hushålls- och avloppsvattenhantering, sanitära krav på bostäder och andra vistelseutrymmen, på allmänna områden och på begravningsplatser samt undersökningslaboratorier blir tillämpliga på Åland. Även nya straffbestämmelser och bestämmelser om ändringssökande föreslås genom blankettlagen bli tillämpliga på Åland. Blankettlagen innebär att den åländska hälsoskyddslagstiftningen moderniseras, förtydligas och förenklas och därmed anpassas till förhållandena i dagens samhälle. Blankettlagen innebär även att landskapslagen om hälsovården upphävs. Lagförslaget innehåller även ett antal mindre lagtekniska följdändringar i annan landskapslagstiftning.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslagen antas med de ändringar som framgår av betänkandet.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Utskottet konstaterar att landskapsregeringens syfte med lagförslaget är att åstadkomma en modern, tydlig och förenklad hälsoskyddslagstiftning anpassad till förhållandena i dagens samhälle. Utskottet stöder till fullo den målsättningen och välkomnar landskapsregeringens förslag till ny hälsoskyddslagstiftning.

     Utskottet anser i likhet med landskapsregeringen att en fördel med att anta Finlands hälsoskyddslag som blankettlag är att handböcker, rekommendationer, anvisningar och annan vägledning som utarbetats som komplement till rikslagstiftningen kan användas även på Åland som stöd för verksamhetsutövare, myndigheter och allmänheten.

     Utskottets bedömning är att en modern och tydlig lagstiftning som stöds av handböcker och anvisningar främjar en enhetlig tillämpning av lagstiftningen samt förutsebarheten och rättssäkerheten för verksamhetsutövarna. Utskottet har erfarit att de flesta av Tillsyns- och tillståndsverkets för social- och hälsovården (Valvira) och Livsmedelsäkerhetsverkets (Evira) anvisningar översätts till svenska, dock med viss fördröjning.

     Enligt 20 b och 28 a §§ i hälsoskyddslagen krävs i vissa fall ett intyg över anläggningsteknisk och hushållsvattenhygienisk respektive anläggningsteknisk och bassängteknisk kompetens. Intygen utfärdas av Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral efter tester. Landskapsregeringen föreslår i 8 § 1 mom. i lagförslaget att dessa intyg även ska vara giltiga på Åland. Eftersom ett godkänt test av riksmyndigheten kräver deltagande i utbildning som relativt sällan hålls på svenska föreslås i 2 mom. att även   landskapsregeringen vid behov ska kunna fastställa krav för att erhålla kompetens, ordna den utbildning som krävs samt utfärda intyg över sådan kompetens. Utskottet finner det positivt att förslaget medger att i bestämmelserna erforderlig kompetens även kan erhållas i Sverige eller av utbildare från Sverige.

     Utskottet har erfarit att personal från samtliga vattenbolag som hämtar dricksvattnet från ytvattentäkter har genomgått av Ålands Vatten Ab i samarbete med landskapsregeringen ordnad utbildning som uppfyller ställda kompetenskrav. I syfte att säkerställa att alla verksamhetsutövare inom berörda områden har tillgång till personal som uppfyller kompetenskraven som krävs efter lagens ikraftträdande finner utskottet det angeläget att landskapsregeringen sörjer för att utbildning på svenska inom områdena anordnas. 

     Vid undersökningar enligt 49 och 49 a §§ i hälsoskyddslagen krävs att analysmetoden är godkänd av Tillsyns- och tillståndsverket för social- och hälsovården samt att laboratoriet är godkänt av Livsmedelssäkerhetsverket. Dessutom måste de provtagare som anlitats kunna påvisa tillförlitligheten hos de undersökningsmetoder som används. Ett laboratorium som utför undersökningar enligt 49 a § ska ha ett skriftligt kvalitetssystem och kunna påvisa tillförlitligheten hos de bestämningar som har gjorts. En utomstående sakkunnig ska enligt 49 d § visa sin kompetens genom att med godkänt resultat genomgå den utbildning och det kompetenstest som social- och hälsovårdsministeriet kräver eller genom att skaffa godkännande för motsvarande kompetens som har inhämtats tidigare genom utbildning eller arbetserfarenhet. I 10 § i lagförslaget föreslås ett undantagsförfarande som medger att analysrapporter, avgivna från exempelvis svenska laboratorier eller andra utomstående sakkunniga, som inkommer till ÅMHM kan ligga till grund för beslut, förutsatt att vissa specifika krav är uppfyllda. Eftersom svenska konsultfirmor och laboratorier anlitas i hög grad på Åland är det av språkskäl enligt utskottets uppfattning synnerligen viktigt och välkommet att ett undantag införs som tillåter att de åländska verksamhetsutövarna även i fortsättningen kan vända sig till aktörer i Sverige. Utskottet föreslår dock vissa ändringar i paragrafens utformning som framgår av detaljmotiveringen nedan.

     Utskottet önskar fästa uppmärksamhet vid att ingen avvikelse föreslås från övergångsstadgandet i 62 § i Finlands hälsoskyddslag, vilket innebär att stadgandet även föreslås bli gällande på Åland. Enligt stadgandet ska ärenden som är anhängiga när lagen träder i kraft handläggas och avgöras enligt de stadganden som gällde vid ikraftträdandet.

 

 

 

 

Detaljmotivering

 

Landskapslag om tillämpning på Åland av hälsoskyddslagen

 

2 § Ändringsförslaget är av språklig karaktär.

 

10 § I paragrafen föreslås att resultat från undersökningar som vidtagits utan krav från ÅMHM kan ligga till grund för myndighetsbeslut under förutsättning att undersökningen utförts på ett korrekt sätt samt att tillförlitligheten hos den analysmetod som använts är vetenskapligt påvisad.

     Utskottet konstaterar att det i praktiken skulle vara svårt för ÅMHM:s tjänstemän att kontrollera att undersökningen genomförts korrekt om tjänstemännen inte varit närvarande vid undersökningstillfället. Ett sådant krav  skulle innebära att den som ska utföra undersökningen dels på förhand skulle behöva anmäla till ÅMHM att en undersökning ska genomföras dels att syftet med att kunna använda sig av utomstående expertkonsulter skulle gå om intet om det ändå är ÅMHM som ska bedöma om undersökningen utförts korrekt. Att avgöra om tillförlitligheten hos den analysmetod som använts är vetenskapligt påvisad kan likaså vara svårt att bedöma och riskera att tjänstemännen ställs inför svåra frågor om vilket vetenskapligt material som skulle behöva presenteras. Med anledning härav föreslår utskottet att formuleringen ”under förutsättning att undersökningen utförts på ett korrekt sätt samt att tillförlitligheten hos den analysmetod som används är vetenskapligt påvisad” ersätts med ”under förutsättning att den som utfört undersökningen kan påvisa tillförlitligheten i provtagningsmetodiken”. Övriga ändringar som föreslås i paragrafen är av språklig natur.

 

Landskapslagen om ändring av 5 kap. 10 § och 11 kap. 1 § vattenlagen för landskapet Åland

 

Ingressen Ändringsförslaget är av språklig karaktär.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 23 mars 2016 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Wille Valve, miljöskyddsinspektören Eeva Axelsson från ÅMHM, miljöskyddsinspektören Magnus Eriksson från ÅMHM, projektledaren Johan Lindholm från Ålands Näringsliv, lagberedaren Mathias Lundqvist, verkställande direktören Christian Nordas från Ålands Vatten Ab, t.f. miljöjuristen Sofia Pensar och myndighetsjuristen Robert Sundström från ÅMHM.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Carina Aaltonen,

viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Fredrik Fredlund, Igge Holmberg, Annette Holmberg-Jansson, Torsten Sundblom och Pernilla Söderlund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar andra och tredje lagförslagen oförändrade samt

 

att lagtinget antar första och fjärde lagförslagen i följande lydelser:

 

L A N D S K A P S L A G
om tillämpning på Åland av hälsoskyddslagen

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget).

 

1 §

     (Lika som i lagförslaget).

    

2 §

     (1 mom. lika som i lagförslaget).

     Om inget annat följer av denna lag ska på Åland Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) handha de förvaltningsuppgifter som i riket, i enlighet med hälsoskyddslagen, handhas av kommunerna och regionförvaltningsverken. Övriga förvaltningsuppgifter handhas av landskapsregeringen.

     (3 mom. lika som i lagförslaget).

 

3 – 9 §§

     (Lika som i lagförslaget).  

 

10 §

Undersökningar och analyser

     Utöver det som bestäms i 11 kap. i hälsoskyddslagen kan resultat från undersökningar som vidtagits utan krav från ÅMHM ligga till grund för myndighetsbeslut under förutsättning att den som utfört undersökningen kan påvisa (uteslutning) tillförlitligheten (uteslutning) i provtagningsmetodiken. Om ett laboratorium anlitats i samband med en sådan undersökning ska det vara ackrediterat av ett ackrediteringsorgan för den analysmetod som använts.

 

11 – 15 §§

     (Lika som i lagförslaget).

 

__________________

 

4.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 5 kap. 10 § och 11 kap. 1 § vattenlagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 5 kap. 10 § 2 mom. och 11 kap. 1 § 2 mom. vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland (uteslutning) som följer:

 

5 kap.
Bestämmelser om vattenkvalitet

10 §

     (Lika som i lagförslaget).

11 kap.
Avlopp

1 §

     (Lika som i lagförslaget).

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget).

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 5 april 2016

 

 

Ordförande

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand