Social- och miljöutskottets betänkande 5/2019-2020

Tillhör ärendet: Ändring av tobakslagen
Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2019-2020

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2020-05-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Ändring av tobakslagen

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 10/2019-2020

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att tobakslagstiftningen ändras för att genomföra den Europeiska unionens närmare bestämmelser om märkning och spårbarhet. Regelverket kompletterats därför med tekniska bestämmelser om märkning, spårbarhet och kontroll, ägnat att hindra olaglig handel med tobaksprodukter och gynna folkhälsan.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas i oförändrad lydelse.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Allmänt

 

Ett av tobaksdirektivets (2014/40/EU) målsättningar är att hindra olaglig handel med tobaksvaror genom att ta i bruk ett system för spårbarhet och säkerhetsmärkning. Syftet är, förutom att minska utbudet av olagliga tobaksprodukter, att minska förekomsten av rökning och därmed främja folkhälsan. De grundläggande bestämmelserna om spårbarhet och säkerhetsmärkning finns i artiklarna 15 och 16 i tobaksdirektivet. Kommissionen har antagit kompletterande bestämmelser i spårbarhetsförordningen (EU) 2018/574, säkerhetsmärkningsbeslutet (EU) 2018/576 och datalagringsförordningen (EU) 2018/573. Enligt spårbarhetssystemet måste alla styckförpackningar med tobaksvaror som produceras i, levereras till eller släpps ut på EU-marknaden förses med en unik identitetsmärkning och styckförpackningarnas förflyttningar kunna spåras genom hela leveranskedjan samt information om registrerade förflyttningar lagras av oberoende datalagringsleverantörer. Enligt säkerhetsmärkningssystemet måste styckförpackningar med tobaksvaror som släpps ut på EU-marknaden märkas med manipuleringssäker säkerhetsmärkning som består av synliga och osynliga delar för att göra det möjligt för både konsumenter och myndigheter att fastställa om produkten är lagligt eller olaglig. 

     Genom de föreslagna ändringarna i landskapslagen om tobak och relaterade produkter genomförs kommissionens spårbarhetsförordning, säkerhetsmärkningsbeslut och datalagringsförordning. Vidare föreslås att en åldersgräns på 18 år införs för försäljare av tobaksprodukter och relaterade produkter, dock så att person som fyllt 15 år får verka som försäljare om det sker under tillsyn av en person som fyllt 18 år. I lagförslaget föreslås att försäljningsställen för tobak eller relaterade produkter inte får placeras i anslutning till barnomsorgsverksamhet, fritidshemsverksamhet eller lekverksamhet. Dessutom föreslås att underlåtelse att iaktta den anmälningsskyldighet till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet som gäller för näringsidkare som bedriver detaljhandel av tobaksprodukter och relaterade produkter kan medföra bötespåföljd eller försäljningsförbud. I syfte att trygga att skyldigheter enligt lagen fullgörs föreslås att Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ges utvidgade möjligheter att besluta om vite. 

     Utskottet välkomnar lagförslaget och konstaterar att de föreslagna ändringarna innebär att lagstiftningen om tobak och relaterade produkter skärps och är i linje med det av landskapsregeringen antagna Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska programmets långsiktiga målsättning om ett tobaksfritt Åland år 2040 samt strategiskt utvecklingsmål 1 i Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland. Utskottet saknar dock en beskrivning av lagförslagets konsekvenser för miljön.  

    

Barnkonsekvensanalys

 

Lagtinget har den 25 mars 1991 gett sitt bifall till att konventionen om barnens rättigheter träder i kraft på Åland. Barnkonventionen gäller som lag och utgår från principen om barnets bästa. Principen om barnets bästa förutsätter att barnkonsekvensbedömningar görs innan beslut som rör ett barn eller en grupp av barn fattas. Lagtinget har vid ett flertal tillfällen påmint om vikten av att barnkonsekvensanalyser görs. I finans- och näringsutskottets betänkande nr 8/2018-2019 konstaterar utskottet ”att Förenta Nationers barnkonvention är bindande lag på Åland och barnets rätt ska beaktas i all ny lagstiftning”. I förslaget till landskapets budget för år 2017 konstateras att ”Både i landskapets inbesparings- och utvecklingsarbete samt i lagberedningens arbete genomförs barnkonsekvensanalyser”. Landskapsregeringen har även sedan år 2015 en skrivning i sina anvisningar för verkställande av budgeten om att ”Det ska observeras att vid beslutsfattande i ärenden som påverkar barn direkt eller indirekt ska ett barnrättsperspektiv tillämpas och barnkonsekvensanalyser genomföras”.

     Utskottet konstaterar att det fortsättningsvis finns utrymme för förbättringar av lagförslags barnkonsekvensanalyser. Utskottet konstaterar att det i föreliggande lagförslag främst redogörs för de negativa hälsomässiga konsekvenserna för barn. Lagförslaget innebär dock även en rad förbättringar ur ett barnrättsperspektiv. I lagförslaget föreslås att försäljningsställen för tobak eller relaterade produkter inte får placeras i anslutning verksamheter avsedda för barn, en åldersgräns för försäljning av tobak införs och egenkontrollplanen föreslås även inkludera en plan för att genomföra kontroll av tobaksköpares ålder. Förfarandet tydliggör därmed näringsidkarens ansvar att minska tillförseln av tobak och relaterade produkter till minderåriga vad gäller bland annat organisering av verksamheten, utbildningsinsatser och arbetstidsplanering. Även införandet av ett system för spårbarhet och säkerhetsmärkning är till barnets bästa i och med att det försvårar handeln med olagliga tobaksprodukter. Utskottet konstaterar således till skillnad från landskapsregeringen att förslaget har direkta följder för barn.

     Utskottet konstaterar att de åldersgränser som föreslås införas rörande försäljning i detaljhandeln av tobak och relaterade produkter innebär en strängering inte bara i förhållande till den gällande åländska lagstiftningen utan även i förhållande till den lagstiftning som gäller i Finland och Sverige. Utskottet anser att förslaget som möjliggör att 15-åringar under direkt tillsyn av en myndig person kan sälja tobak är avvägt mellan olika intressen och stöder förslaget. Utskottet anser att det är positivt att bestämmelsen om den egenkontrollplan som ska uppgöras av näringsidkare som inom detaljhandeln säljer tobak och relaterade produkter föreslås kompletterad med ett klargörande om att egenkontrollplanen även ska innehålla en plan för kontroll av köpares ålder.

    

Utvärdering

 

Utskottet uppmanar landskapsregeringen att inom en rimlig tid efter lagens ikraftträdande genomföra en utvärdering av den ändrade lagstiftningens konsekvenser och samtidigt överväga behovet av ytterligare lagstiftningsåtgärder för att minska tobaksbruket och tobakens skadliga effekter. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att i det sammanhanget särskilt överväga om tobakslagens lägre 15-års åldersgräns för försäljning av tobak kan harmoniseras med alkohollagens (FFS 1102/2017) motsvarande lägre åldersgräns på 16 år för försäljning av alkoholdrycker som innehåller högst 5,5 volymprocent etylalkohol. Utvärderingen kan lämpligen också ta i beaktande i vilken omfattning de nya bestämmelserna minskat förekomsten av sådana situationer där minderåriga måste hantera konflikter om rätten till inköp, utpressning eller andra arbetsmiljörisker. Enligt utskottets bedömning finns det även behov av att överväga ett skärpt exponeringsförbud i detaljhandeln för tobak och relaterade produkter.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 25 mars 2020 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Annette Holmberg-Jansson, vik. verksamhetsledaren Lotta Angergård från Rädda Barnen på Åland r.f., miljöskyddsinspektören Eeva Axelsson från Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, juristen Joel Bremius, VD:n Anders Ekström från Ålands Näringsliv, barnombudsmannen Johanna Fogelström-Duns, projektledaren Eleonore Hedman från Folkhälsan på Åland r.f., avdelningschefen Bengt Michelsson, miljöskyddsinspektören Camilla Nyberg-Selander från Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och projektkoordinatorn Erica Öström från Folkhälsan på Åland r.f.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Pernilla Söderlund, viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Stellan Egeland, Simon Holmström, Jesper Josefsson, Simon Påvals och Wille Valve.

     Ordföranden Pernilla Söderlund och ledamoten Simon Påvals har inte till alla delar omfattat utskottets betänkande och fogar därför en reservation till betänkandet.

     Viceordföranden Mikael Lindholm utsågs att presentera betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget oförändrat.

 

 

Mariehamn den 12 maj 2020

 

 

Ordförande

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand