Social- och miljöutskottets betänkande 5/2022-2023

Tillhör ärendet: Tillgänglighetsdirektivet
Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2022-2023

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2023-02-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Tillgänglighetsdirektivet

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 29/2021-2022

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 5

Utskottets förslag. 5

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att det antas en ny blankettlag om tillämpning av lagen om tillgänglighetskrav för vissa produkter. Vid tidpunkten för avgivandet av landskapsregeringens lagförslag har proposition RP 41/2022 rd, i vilken förslaget till rikslag om tillgänglighetskrav för vissa produkter ingår, inte slutbehandlats av riksdagen. Landskapsregeringen föreslår vidare att nya bestämmelser tas in i landskapslagen om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen, som föreslås byta namn till landskapslagen om tillgängliga digitala tjänster. Ändringar föreslås även i räddningslagen för landskapet Åland och i landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter.

     Genom den föreslagna lagstiftningen implementeras Europaparlamentets och rådets direktiv om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster. Implementeringstiden för direktivet gick ut den 28 juni 2022, varför den föreslagna lagstiftningen föreslås träda i kraft så snart som möjligt.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslagen antas med de ändringar som framgår av betänkandet.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Lagförslaget syftar till att förbättra vissa produkters och tjänsters tillgänglighet, framför allt för personer med funktionsnedsättning. Utskottet tillstyrker lagförslagen med följande synpunkter och ändringsförslag.

 

Stöd till mikroföretag för tillgänglighetsanpassning

 

Mikroföretag som tillhandahåller tjänster ska enligt tillgänglighetsdirektivets artikel 4.5 och 8a § 2 mom. i förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom landskapsförvaltningen undantas från skyldigheten att uppfylla direktivets tillgänglighetskrav. Mikroföretag som hanterar produkter omfattas fullt ut av tillgänglighetskraven, men om de åberopar undantag med hänvisning till att det medför en oproportionerligt stor börda eller medför en sådan förändring av produkten som innebär en grundläggande ändring av produktens grundläggande karaktär undantas de enligt tillgänglighetsdirektivets artikel 14.1 och 8 § 2 mom. i lagen om tillgänglighetskrav för vissa produkter, som föreslås antas som blankettlag på Åland, från kravet att dokumentera bedömningen som visar att de uppfyller kraven för att medges undantag. Om marknadskontrollmyndigheten begär det ska företaget dock lämna de uppgifter som är relevanta för bedömningen av undantaget till myndigheten.

     Av lagförslaget framgår att en väldigt hög andel av de åländska företagen klassificeras som mikroföretag. En stor andel av de åländska företag som tillhandahåller tjänster omfattas således inte av skyldigheterna i tillgänglighetsdirektivet. Utskottet noterar dock att det i skäl 72 i tillgänglighetsdirektivets ingress framhålls att även om vissa mikroföretag är undantagna från skyldigheterna i direktivet, bör alla mikroföretag uppmanas att tillverka, importera eller distribuera produkter och tillhandahålla tjänster som uppfyller tillgänglighetskraven i direktivet. Medlemsstaterna bör därför enligt direktivet tillhandahålla riktlinjer och verktyg till mikroföretag för att underlätta tillämpningen av de nationella bestämmelser genom vilka tillgänglighetsdirektivet införlivas. Även av artikel 4.6 framgår det att medlemsstaterna ska tillhandahålla riktlinjer och verktyg till mikroföretag för att underlätta tillämpningen av de nationella bestämmelserna genom vilka direktivet införlivas.

     Åland lagting gav den 27 maj 2015 sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess fakultativa protokoll träder i kraft på Åland till de delar konventionen och dess fakultativa protokoll faller inom landskapets behörighet. Enligt konventionens artikel 9 ska konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning på lika villkor som andra får tillgång till den fysiska miljön, transporter, information och kommunikation, innefattande informations- och kommunikationsteknik (IKT) och system och andra anläggningar och tjänster som är tillgängliga för eller erbjuds allmänheten. Tillgänglighet bör enligt konventionen uppnås genom systematiskt undanröjande och förebyggande av hinder, främst genom universell utformning eller design för alla, vilket bidrar till att säkerställa tillgång för personer med funktionsnedsättning på lika villkor som andra. Landskapsregeringen har tagit fram ett funktionshinderspolitiskt åtgärdsprogram för åren 2022 - 2025 där tillgänglighet och digitalisering lyfts fram som ett särskilt fokusområde.

     Mot bakgrund av tillgänglighetdirektivets skrivningar om att medlemsstaterna bör tillhandahålla riktlinjer och verktyg till mikroföretag för att underlätta tillämpningen av de nationella bestämmelserna genom vilka tillgänglighetsdirektivet införlivas, och fokusområdet i landskapsregeringens funktionshinderspolitiska program, utgår utskottet från att landskapsregeringen förutom att se till att det finns tillräckligt med information om innehållet i och verkställigheten av lagstiftningen vidtar åtgärder för att stöda de åländska mikroföretagens tillgänglighetsanpassning av produkter och tjänster.

  

Nödkommunikation till europeiska larmnumret 112

 

För att uppfylla tillgänglighetskraven avseende det europeiska nödnumret 112 i tillgänglighetsdirektivets artikel 4.8 föreslås att en ny 56a § intas i landskapslagen om räddningslagen för landskapet Åland. Enligt paragrafens 1 mom. ska Ålands polismyndighet ta emot nödmeddelanden till det allmänna nödnumret 112 i form av realtidstal eller realtidstext. Ålands polismyndighet kan även enligt 1 mom. möjliggöra att ett nödmeddelande tas emot på något annat sätt som möjliggör interaktion mellan den som sänder meddelandet och Ålands polismyndighet. Om Ålands polismyndighet möjliggör att ett nödmeddelande sänds med videobild ska Ålands polismyndighet svara på meddelandet med talkommunikation, text och video som synkroniseras i en totalkonversation. Enligt paragrafens 2 mom. ska Ålands polismyndighet svara på det allmänna nödnumret 112 med samma kommunikationssätt som nödnumret kontaktas med. Svar på det allmänna nödnumret ska bringas i överensstämmelse med 56a § senast den 28 juni 2027.

     I syfte att säkerställa att personer med funktionsnedsättning har lika bra möjligheter som andra användare att nå nödnumret 112 anser utskottet att det är viktigt att det om möjligt tas i bruk ett system som möjliggör att ett nödmeddelande kan tas emot även på andra sätt än via realtidstal och realtidstext. Utskottet har erfarit att ett utredningsarbete pågår om att integrera Alarmcentralens operativsystem Ålarm med rikets operativsystem Erica. En överenskommelse har nåtts om de tekniska lösningarna och en anhållan om finansiering ska inlämnas till Försörjningsberedskapscentralen eftersom nödcentralsystemet i dagsläget inte fungerar på svenska i riket. Under förutsättning att det kan säkerställas att rikets operativsystem fungerar fullt ut även på svenska bedömer utskottet att det är mest ändamålsenligt att det åländska operativsystemet integreras med rikets operativsystem.   

      

Rådet för personer med funktionsnedsättning

 

Rådet för personer med funktionsnedsättningar är ett lagstadgat organ som har till uppgift att garantera möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta och påverka. Rådet för personer med funktionsnedsättning ska enligt 4 § i landskapslagen (2010:50) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp ges möjlighet att påverka planering, beredning och uppföljning inom olika verksamheter i frågor som är av betydelse för personer med funktionsnedsättning och för deras välfärd, hälsa, delaktighet, livsmiljö, boende, rörlighet eller möjligheter att klara de dagliga funktionerna eller med tanke på den service som de behöver.

     Utskottet har erfarit att rådet inte har varit delaktiga i framtagandet av föreliggande lagförslag och inte heller återfinns bland remissinstanserna. Utskottet konstaterar att föreliggande lagförslag är av särskild vikt för personer med funktionsnedsättning och förutsätter att rådet involveras i den fortsatta implementeringen av lagstiftningen.

 

Lättläst version av lagen

 

Utskottet anser att det är angeläget att alla personer oavsett eventuell funktionsnedsättning har möjlighet att ta del av viktig samhällsinformation. Eftersom föreliggande lagförslag är svårläst och av särskild betydelse för personer med funktionsnedsättning uppmanar utskottet landskapsregeringen att bearbeta lagtexten till en lättläst och lättbegriplig version av lagen.    

 

Detaljmotivering

 

1.   Landskapslag om tillämpning av lagen om tillgänglighetskrav för vissa produkter

 

1 § 1 mom. Lagens om tillgänglighetskrav för vissa produkter nummer i Finlands författningssamling har ifyllts. 

 

3 § Även om landskapslagen (2019:7) om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen till landskapslag föreslås byta namn till landskapslag om tillgängliga digitala tjänster bibehåller lagen sitt författningsnummer i Ålands författningssamling.

 

6 § Ändringen är av teknisk natur.

 

2.   Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter 

 

Ingressen Ändringarna är av språklig natur.

 

 

3.   Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom landskapsförvaltningen

 

Landskapsregeringen har föreslagit ändringar i fulltextlagen om tillgängliga webbapplikationer och mobila applikationer inom landskapsförvaltningen. I samband med ändringar av motsvarande rikslag beslöt riksdagen om vissa ändringar i enlighet med ekonomiutskottets betänkande (EkUB 29/2022) och grundlagsutskottets utlåtande (GrUU 34/2022) varför social- och miljöutskottet i samarbete med lagberedningen föreslår ändringar i 8b §, 8c § och 8e § i landskapsregeringens förslag till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillgängliga webbapplikationer och mobila applikationer inom landskapsförvaltningen.

 

Ingressen Ändringarna är av språklig natur.

 

1 § Föreslås att ”inom landskapets lagstiftningsbehörighetsområde ” ändras till ”inom lagtingets lagstiftningsbehörighet”.

 

2 § pt 8 I förtydligande syfte föreslås att ”inom lagtingets behörighet” ändras till ”inom lagtingets lagstiftningsbehörighet”.

 

8b § Allmänna tillgänglighetskrav. I 1 mom. föreslås att hänvisningen till tillgänglighetsdirektivet stryks. Grundlagsutskottet har i sitt utlåtande GrUU 34/2022 rd gällande RP 41/2022 rd med förslag till lagstiftning om genomförande av tillgänglighetsdirektivet, betonat att implementering av direktiv genom direkta hänvisningar till direktivet bör undvikas i andra fall än gällande hänvisningar av teknisk natur.

 

8c § Undantag från tillgänglighetskrav. I 1 mom. föreslås en teknisk ändring med anledning av den ändring som föreslås i 2 mom.

  I 2 mom. föreslås att det materiella innehållet i tillgänglighetsdirektivets bestämmelse om bedömning av oproportionerlig börda tas in i momentet och hänvisningen till bilaga VI i tillgänglighetsdirektivet styrks. Enligt GrUU 34/2022 rd s. 3 har bestämmelsen om undantag från tillgänglighetskrav betydelse både avseende aktörers skyldigheter och indirekt avseende individens rättigheter. Bestämmelsen kan därmed inte helt och hållet anses vara av teknisk natur. Lagstiftningstekniken behöver därför ändras.

 

8e § Information om hur en digital tjänst uppfyller tillgänglighetskraven. Med beaktande av GrUU 34/2022 rd föreslås att hänvisningen till bilaga V i tillgänglighetsdirektivet stryks. Det materiella innehållet i bilaga V framkommer redan av paragrafen.

 

4.                         Landskapslag om ändring av räddningslagen för landskapet Åland

 

Ändringen i 56a § har gjorts i samarbete med lagberedningen. 

 

56a § Tillgänglighetskrav för det allmänna nödnumret 112. I 3 mom. föreslås med beaktande av GrUU 34/2022 rd att förordningsfullmakten preciseras.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 9 november 2022 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Harry Jansson, lagberedaren Alexandra Favorin, diskrimineringsombudsmannen Johanna Fogelström-Duns, biträdande avdelningschefen Niklas Karlman från infrastrukturavdelningen, polismästaren Johan Pawli, avdelningscontrollern Per Ringsby från infrastrukturavdelningen och verksamhetsledaren Karl Wahlman från Ålands handikappförbund.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Pernilla Söderlund, viceordföranden Mikael Lindholm, ledamöterna Stellan Egeland, Simon Holmström, Jesper Josefsson och Simon Påvals samt ersättaren Tage Silander. 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslagen i följande lydelser:

 

1.

 

L A N D S K A P S L A G
om tillämpning av lagen om tillgänglighetskrav för vissa produkter

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Lagen om tillgänglighetskrav för vissa produkter (FFS 102/2023) ska inom landskapets behörighet tillämpas på Åland med de avvikelser som följer av denna lag. Ändras lagen om tillgänglighetskrav för vissa produkter ska ändringen gälla på Åland från tidpunkten från dess ikraftträdande i riket, om inte annat följer av denna lag.

     Genom denna lag genomförs delvis Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster, tillgänglighetsdirektivet, inom landskapets lagstiftningsbehörighet.

 

2 §

Avvikelser

     Med avvikelse från vad som föreskrivs i 9 § 4 mom. och 11 § 4 mom. 3 punkten i lagen om tillgänglighetskrav för vissa produkter ska en EU-försäkran om överensstämmelse, bruksanvisning och säkerhetsföreskrift endast upprättas på svenska.

 

3 §

Hänvisningar

     Inom landskapets behörighet ska hänvisningen till

     1) lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (FFS 306/2019) i 2 § i lagen om tillgänglighetskrav för vissa produkter, avse landskapslagen (2019:7) om tillgängliga digitala tjänster.

     2) lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (FFS 1137/2016) i 16 § 4 mom. i lagen om tillgänglighetskrav för vissa produkter, avse 24 § i landskapslagen (2017:37) om marknadskontrollen av vissa produkter.

     3) lagen om offentlig upphandling och koncession (FFS 1397/2016) och lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (FFS 1398/2016) i 6 § 4 mom. i lagen om tillgänglighetskrav för vissa produkter avse landskapslagen (2017:80) om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling.

 

4 §

Behörig myndighet

     Den allmänna styrningen av tillsynen över denna lag utövas av Ålands landskapsregering.

     Ålands landskapsregering fungerar som den marknadskontrollmyndighet som avses i 16 § 1 mom. i lagen om tillgänglighetskrav för vissa produkter.

 

5 §

Påföljder

     Bestämmelser om åtgärder enligt landskapslagen om marknadskontroll finns i 3 kap. i den lagen.

 

6 §

Ändringssökande

     I 25 § i självstyrelselagen (1991:71) för Åland finns bestämmelser om besvär. Ändring i ett beslut som gäller föreläggande och utdömande av vite får dock sökas på det sätt som anges i landskapslagen (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen.

 

7 §

Närmare bestämmelser

     Statsrådets förordningar med närmare bestämmelser om tillgänglighetskrav för vissa produkter ska iakttas i landskapet, om inte landskapsregeringen inom ramen för landskapets lagstiftningsbehörighet genom landskapsförordning beslutat om avvikelser från riksbestämmelserna.

 

8 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den 20  . Lagen tillämpas dock först från och med den 28 juni 2025.

     Produkter som tjänsteleverantörer använder vid tillhandahållandet av tjänster ska bringas i överensstämmelse med denna lag senast den 28 juni 2030.

     Självbetjäningsterminaler som har tagits i bruk före den 28 juni 2025 ska med avvikelse från 2 mom. bringas i överensstämmelse med kraven i denna lag inom 20 år från det att terminalerna togs i bruk.

 

__________________

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 § landskapslagen om marknadskontrollen

av vissa produkter

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras inledningssatsen till 1 § 1 mom. landskapslagen (2017:37) om marknadskontrollen av vissa produkter, sådan den lyder delvis ändrad i landskapslagarna 2017/141, 2019/66 och 2021/160, samt

     fogas till 1 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrad i landskapslagarna 2017/141, 2019/66, 2021/160 och 2022/15 en ny 16 punkt som följer:

 

 

1 §

Tillämpningsområde

     I denna lag finns bestämmelser om tillsyn och övervakning av om vissa produkter överensstämmer med gällande tillgänglighets- och produktsäkerhetskrav (marknadskontroll). Denna lag är tillämplig på den marknadskontroll som omfattas av tillämpningsområdet för följande lagstiftning, om inte något annat föreskrivs i någon av följande lagar:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     16) landskapslagen (:) om tillämpning på Åland av lagen om tillgänglighetskrav för vissa produkter.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 20   . Lagen tillämpas dock först från och med den 28 juni 2025.

__________________

 

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom landskapsförvaltningen

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras lagens rubrik, 1 §, 4 § 1 mom., 7 § 2 mom., 9 § 1 mom., 10 § 2 och 3 punkten landskapslagen (2019:7) om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen, samt

     fogas till 2 § nya 4 - 9 punkter, till lagen ett nytt 2a kap. med nya 8a - 8i §§, till 10 § en ny 4 punkt, samt till 11 § en ny 4 punkt, som följer:

 

L A N D S K A P S L A G
om tillgängliga digitala tjänster

 

1 §

Lagens tillämpningsområde och syfte

     Syftet med denna lag är att främja tillgången till tillgängliga digitala tjänster samt innehållets tillgänglighet och på så sätt förbättra vars och ens möjlighet att använda digitala tjänster på lika villkor.

     Bestämmelserna i 2 kap. tillämpas på webbplatser och mobila applikationer som tillhandahålls av myndigheter och offentligrättsliga organ inom landskaps- och kommunalförvaltningen samt av tjänsteleverantörer för de tjänster som avses i 2a kap. 8a §. Bestämmelserna i 2a kap. tillämpas enbart på de digitala tjänster som avses i 8a § i det kapitlet och tillämpas på tjänsteleverantörer inom landskaps- och kommunalförvaltningen och på tjänsteleverantörer inom lagtingets lagstiftningsbehörighet som yrkesmässigt tillhandahåller tjänster för allmänheten.

     Genom denna lag genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer, nedan webbtillgänglighetsdirektivet och till vissa delar Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster, nedan tillgänglighetsdirektivet.

 

2 §

Definitioner

     I denna lag avses med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) harmoniserad standard en europeisk standard som antagits på begäran av Europeiska kommissionen för tillämpningen av unionens harmoniseringslagstiftning.

     5) konsument en fysisk person som skaffar en konsumtionsnyttighet huvudsakligen för annat ändamål än den näringsverksamhet som han eller hon idkar.

     6) mikroföretag ett företag som har

     a) färre än tio anställda och

     b) en årsomsättning som inte överstiger 2 miljoner euro eller en årlig balansomslutning som inte överstiger 2 miljoner euro.

     7) persontrafiktjänst en tjänst som tillhandahålls konsumenter som en del av de trafiktjänster som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1177/2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011 om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004.

     8) tjänsteleverantör myndigheter enligt 3 punkten samt offentligrättsliga organ enligt 3 § samt verksamheter inom lagtingets lagstiftningsbehörighet som yrkesmässigt tillhandahåller tjänster för allmänheten och vars digitala tjänster omfattas av denna lag.

     9) tjänster som ger åtkomst till audiovisuella medietjänster tjänster som överförs via elektroniska kommunikationsnät som används för att identifiera, välja, ta emot information om samt konsultera audiovisuella medietjänster och eventuella tillhandahållna funktioner, såsom undertexter för döva och hörselskadade personer, syntolkning, talad textning och teckenspråkstolkning, som resultat av genomförandet av åtgärder för att göra tjänsterna tillgängliga i enlighet med vad som avses i artikel 7 i direktiv 2010/13/EU; och omfattar även elektroniska programguider (EPG).

 

4 §

Undantag från tillämpningsområdet

     Denna lag tillämpas inte på digitala tjänster som tillhandahålls av radio-och televisionsföretag med uppdrag i allmänhetens tjänst till den del det är fråga om andra tjänster än tjänster som ger åtkomst till audiovisuella medietjänster.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

7 §

Tillgänglighetsutlåtande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Myndigheterna ska tillhandahålla tillgänglighetsutlåtandena på det sätt som föreskrivs i en av kommissionen antagen genomförandeakt som avses i artikel 7.2 i webbtillgänglighetsdirektivet.

 

2a kap.
Vissa digitala tjänsters tillgänglighet

 

8a §

Kapitlets tillämpningsområde

     Detta kapitel tillämpas endast på tjänsteleverantörer för tjänster som riktar sig till konsumenter och som avser

     1) persontrafiktjänster inom landskapets lagstiftningsbehörighet, med undantag för stads-, förorts- och regionaltransporter, eller

     2) tjänster som ger åtkomst till audiovisuella medietjänster.

     Detta kapitel tillämpas inte på tjänster som tillhandahålls av mikroföretag.

 

 

8b §

Allmänna tillgänglighetskrav

     Tjänsteleverantören ska säkerställa att de digitala tjänster som denne tillhandahåller uppfyller kraven i 5 § samt de kompletterande krav som anges i denna paragraf tillgänglighetsdirektivet. Tjänsteleverantören ska se till att det finns förfaranden för att säkerställa att de tillämpliga tillgänglighetskraven uppfylls under hela den tid som tjänsten tillhandahålls.

     Tjänsteleverantören ska ge information om hur tjänsten fungerar, och om produkter används vid tillhandahållandet av tjänsten, om tjänstens koppling till dessa produkter, om produkternas egenskaper när det gäller tillgänglighet och om hur de fungerar tillsammans med hjälpmedel. Om stödtjänster finns att tillgå ska tjänsteleverantören säkerställa att de via tillgängliga kommunikationssätt ger information om tjänstens tillgänglighet och kompabilitet med tekniska hjälpmedel.

     Kompletterande krav som uppfyller sådana enligt artikel 15 i tillgänglighetsdirektivet antagna harmoniserade standarder, eller delar av dem, till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, eller som överensstämmelser med de tekniska specifikationer, eller delar av dem, som fastställts i genomförandeakter som antagits av Europeiska kommissionen, ska anses uppfylla de i denna paragraf angivna tillgänglighetskrav som de aktuella standarderna, tekniska specifikationerna och delarna av dem täcker.

     Närmare bestämmelser om de kompletterande kraven och om tillämpningen av dem kan utfärdas genom landskapsförordning.

 

8c §

Undantag från tillgänglighetskrav

     Utöver vad som föreskrivs i 6 § om webbplatser och mobila applikationer kan En tjänsteleverantör kan avvika från tillgänglighetskraven för tjänsten, om leverantören utifrån en tillgänglighetsbedömning kan visa att uppfyllandet av tillgänglighetskraven medför en sådan förändring i den digitala tjänsten som innebär en grundläggande ändring av dess grundläggande karaktär., eller

     2) en oproportionerlig börda för tjänsteleverantören.

     Bedömningen av huruvida uppfyllandet av tillgänglighetskraven orsakar en oproportionell börda för tjänsteleverantören görs enligt förhållandet mel-lan nettokostnaderna för efterlevnad av tillgänglighetskraven och driftsutgif-terna och kapitalutgifterna och enligt förhållandet mellan nettokostnaderna för efterlevnad av tillgänglighetskraven och nettoomsättningen samt enligt de uppskattade kostnaderna och fördelarna, där särskild hänsyn ska tas till de behov att använda tjänsten som personer med funktionsnedsättning har.

     Utöver vad som föreskrivs i 6 § ska tjänsteleverantören vid bedömningen av tillgängligheten iaktta vad som i bilaga VI till tillgänglighetsdirektivet föreskrivs om kriterierna för bedömning av en oproportionerligt stor börda.

     Avvikelse från tillgänglighetskraven får dock inte göras med stöd av vad som föreskrivs i 1 mom. om tjänsteleverantören från offentliga eller privata källor får medel som inte hör till de egna resurserna och som tillhandahålls för att förbättra tillgängligheten.

 

8d §

Förfaranden för avvikelse från tillgänglighetskrav

     En tjänsteleverantör som avviker från tillgänglighetskraven med stöd av 8c § ska lämna tillsynsmyndigheten information om avvikelserna.

     Tjänsteleverantören ska då

     1) dokumentera bedömningen,

     2) på begäran lämna bedömningen till tillsynsmyndigheten,

     3) bevara den dokumenterade bedömningen i fem år från det att leverantören senast tillhandahållit den digitala tjänsten.

     Bedömningen av huruvida tillgänglighetskraven leder till en oproportionerligt stor börda ska upprepas

     1) när innehållet i den digitala tjänsten ändras,

     2) på begäran av tillsynsmyndigheten, eller

     3) minst vart femte år.

 

8e §

Information om hur en digital tjänst uppfyller tillgänglighetskraven

     Tjänsteleverantören ska utöver vad som föreskrivs i 7 § om tillgänglighetsutlåtande offentliggöra en allmän beskrivning av den digitala tjänsten och information om hur den digitala tjänsten uppfyller de kompletterande kraven enligt tillgänglighetsdirektivet. Informationen ska ges i enlighet med bilaga V till tillgänglighetsdirektivet och ska ges i skriftlig och muntlig form och på ett sätt som är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Tjänsteleverantören ska bevara informationen om hur tjänsten uppfyller tillgänglighetskraven så länge tjänsten i fråga tillhandahålls.

 

8f §

Skyldighet att informera om brister i digitala tjänsters tillgänglighet

     Om en digital tjänst inte uppfyller tillgänglighetskraven ska tjänsteleverantören informera tillsynsmyndigheten om bristerna och om korrigerande åtgärder.

8g §

Kompletterande krav gällande information om persontrafiktjänster

     Trafikidkare som tillhandahåller persontrafiktjänster samt innehavare av stationer, terminaler och hamnar för dessa trafiktjänster ska var och en på webbsidor och i mobilapplikationer tillhandahålla den information de har om

     1) tillgängligheten hos de trafikmedel som används för att producera tjänsten,

     2) tillgängligheten hos den infrastruktur och den bebyggda miljö som omger trafiktjänsterna,

     3) assistans till personer med funktionsnedsättning,

     4) smarta biljettförsäljningssystem,

     5) reseinformation i realtid,

     6) ytterligare information om användningen av tjänsten.

     Den information som avses i 1 mom. ska tillhandahållas elektroniskt på webbplatser och i mobila applikationer i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap.

 

8h §

Kompletterande krav gällande tjänster som ger åtkomst till audiovisuella medietjänster

     Tjänster som ger åtkomst till audiovisuella medietjänster ska

     1) tillhandahålla elektroniska programguider som är uppfattningsbara, hanterbara, begripliga och robusta och tillhandahåller information om tillgänglighetstjänsterna,

     2) säkerställa att tillgänglighetstjänsterna hos de audiovisuella medietjänsterna överförs fullt ut med adekvat kvalitet för en korrekt visning som är synkroniserad med ljud och video, så att användaren kan kontrollera visningen och användningen av dem.

     Närmare bestämmelser om de kompletterande krav som ska tillämpas i fråga om tjänster som ger åtkomst till audiovisuella medietjänster kan utfärdas genom landskapsförordning.

 

8i §

Krav på funktionsprestanda

     Tjänster som ger åtkomst till audiovisuella medietjänster behöver inte uppfylla tillgänglighetskraven i 8b och 8h §§ om det för tjänsten tillhandahålls minst ett alternativt driftsläge som uppfyller kraven på funktionsprestanda och om tjänsten då är minst lika tillgänglig som en tjänst som uppfyller kraven i paragraferna i fråga.

     Närmare bestämmelser om de krav som gäller funktionsprestanda kan utfärdas genom landskapsförordning.

 

9 §

Tillsynsmyndighet

     Ålands landskapsregering fungerar som tillsynsmyndighet enligt denna lag. Var och en kan anföra klagomål hos landskapsregeringen om att en myndighets webbplats eller mobila applikation inte uppfyller kraven i 2 kap. eller att en tjänsteleverantör inte iakttagit de krav som anges i 2a kap.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

10 §

Tillsynsmyndighetens uppgifter

     Landskapsregeringen ska

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) övervaka och kontrollera att tillgänglighetskraven iakttas på det sätt som anges i de genomförandeakter som antagits med stöd av artikel 8.2 i webbtillgänglighetsdirektivet.

     3) lämna de rapporter som avses i artikel 8.4 i webbtillgänglighetsdirektivet till Europeiska kommissionen.

     4) övervaka och kontrollera att de krav som anges i 2a kap. har iakttagits.

 

11 §

Tillsynsmyndighetens befogenheter

     Landskapsregeringen kan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) vid utförandet av uppgifter enligt 10 § 4 punkten ålägga tjänsteleverantören att inom skälig tid se till att de digitala tjänsterna uppfyller kraven i 2a kap.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 20 .

     Bestämmelserna i 2a kap. ska tillämpas från och med den 28 juni 2025.

     Avtal om tjänster som hör till tillämpningsområdet för 2a kap. och ingåtts före den 28 juni 2025 kan förbli i kraft oförändrade tills deras giltighetstid upphör, men dock inte för längre tid än fem år från den dagen. Bestämmelserna i 2a kap. ska inte tillämpas på sådant innehåll på webbplatser och i

mobila applikationer som har arkiverats före den 28 juni 2025.

     Bestämmelserna i 2a kap. ska inte tillämpas på förinspelade tidsberoende media som har publicerats före den 28 juni 2025.

     Bestämmelserna i 2a kap. ska inte tillämpas på sådana filer skapade med kontorsprogram som finns på webbplatser eller i mobila applikationer och har publicerats före den 28 juni 2025.

 

__________________

 

4.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av räddningslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till räddningslagen (2006:106) för landskapet Åland en ny 56a §, som följer:

 

56a §

Tillgänglighetskrav för det allmänna nödnumret 112

     Ålands polismyndighet ska ta emot nödmeddelanden till det allmänna nödnumret 112 i form av realtidstal eller realtidstext. Ålands polismyndighet kan också möjliggöra att ett nödmeddelande tas emot på något annat sätt som möjliggör interaktion mellan den som sänder meddelandet och Ålands polismyndighet. Om Ålands polismyndighet möjliggör att ett nödmeddelande sänds med videobild ska Ålands polismyndighet svara på meddelandet med talkommunikation, text och video som synkroniseras i en totalkonversation.

     Ålands polismyndighet ska svara på det allmänna nödnumret 112 med samma kommunikationssätt som nödnumret kontaktas med.

     Närmare bestämmelser om mottagandet av nödkommunikation till tekniska krav gällande svaren på det allmänna nödnumret 112 får utfärdas genom landskapsförordning.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den .

     Svar på det allmänna nödnumret 112 ska bringas i överensstämmelse med 56a § i denna lag senast den 28 juni 2027.

__________________

 

 

Mariehamn den 28 februari 2023

 

 

Ordförande

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand