Social- och miljöutskottets betänkande 6/2001-2002

Lagtingsår: 2000-2001

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2001-2002

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2002-01-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Rätten till ekonomiska ersättningar för personer med celiaki

·      Hemställningsmotion 9/2000-2001

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionärens förslag

 

Ltl Anne-Helena Sjöblom m.fl. föreslår att landskapsstyrelsen vidtar åtgärder för att alla ålänningar med konstaterad celiaki får samma ekonomiska ersättningar oberoende av hemkommun.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget förkastar motionen.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet har erfarit att Folkpensionsanstalten från och med den 1 oktober 2002 kommer att utbetala 21 euro per månad som stöd till personer som fått diagnosen celiaki. Vissa kommuner utbetalar från tidigare stöd till denna patientgrupp. Detta förhållande kan komma att ändras när stöd börjar utbetalas av FPA. Mariehamns stad håller för närvarande på att utreda kostnader och stöd för kroniska långtidssjuka, däribland celiakipatienter. Utskottet konstaterar att det står kommunerna fritt att fortsätta utbetala stöd till dessa personer.

     Eftersom utskottet finner att FPA:s stöd till celiakipatienter leder till att alla personer med diagnosen celiaki kommer att få stöd oberoende av hemkommun föreslår utskottet att motionen förkastas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 2 april 2001 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsläkaren Birger Ch Sandell.

     I ärendets avgörande behandling deltog vice ordföranden Lasse Wiklöf, ledamöterna Raija-Liisa Eklöw, Sune Mattsson och Danne Sundman samt ersättaren Per-Erik Eriksson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 9/2000-2001.

__________________

 

 

Mariehamn den 17 januari 2002

 

 

Viceordförande

 

 

Lasse Wiklöf

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson