Social- och miljöutskottets betänkande 6/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2008-2009

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2009-09-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Lagstiftning om avhjälpande av miljöskador

·      Landskapsregeringens framställning nr 22/2008-2009

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 2

Allmän motivering. 2

Framställningens sakinnehåll 2

Detaljmotivering. 3

1. Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om avhjälpande av vissa miljöskador 3

2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om naturvård. 3

3. Landskapslag om ändring av landskapslagen om miljöskydd. 3

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 4

Utskottets synpunkter 6

Ärendets behandling. 6

Utskottets förslag. 6

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att ny lagstiftning om avhjälpande av miljöskador antas. Genom den föreslagna lagstiftningen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador, det så kallade miljöansvarsdirektivet.

     Landskapsregeringen föreslår att en blankettlag antas enligt vilken rikets lag om avhjälpande av vissa miljöskador ska tillämpas i landskapet. Lagen ska tillämpas på avhjälpande av betydande skador på skyddade arter och skyddade biotoper samt av betydande negativ miljöpåverkan på vatten. I lagen finns även bestämmelser om kostnadsansvaret för åtgärderna.        Samtidigt föreslås kompletterande bestämmelser i landskapslagen om naturvård och landskapslagen om miljöskydd. I landskapslagen om naturvård införs naturskada som ett nytt begrepp. Begreppet motsvarar miljöansvarsdirektivets definition av miljöskada till den del den avser skador på skyddade arter och biotoper. Samtidigt införs bestämmelser om förfaranden för att förebygga och avhjälpa naturskador.

     Landskapslagen om miljöskydd kompletteras med bestämmelser med stöd av vilka den som förorsakat betydande negativ miljöpåverkan på vatten eller naturskada kan åläggas att avhjälpa skadan.

     Lagändringarna föreslås träda i kraft så snart som möjligt.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet omfattar landskapsregeringens förslag med vissa ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Lagstiftningsbehörigheten

Genomförandet av det s.k. miljöansvarsdirektivet berör ett flertal lagstiftningsområden där landskapet har lagstiftningsbehörigheten. Landskapslagstiftning finns när det gäller miljöskydd, naturvård, vattenskydd, transport av farliga ämnen, kemikalier och explosiva varor. Dessutom finns det text om förebyggande och begränsning av miljöskador i räddningslagen, renhållningslagen och landskapslagen om bekämpande av oljeskador. Till rikets behörighet hör ansvaret för atomskador och genteknik, områden för vilka det finns speciallagstiftning som innehåller stipulationer om ansvarsfrågorna. Vidare regleras ansvarsfrågorna kring transporter och olyckor i handelssjöfartens farleder av sjölagen. Vanlig båttrafik och trafik utanför handelsfarlederna underlyder däremot landskapslagstiftningen. Genteknikutvecklingen är ett område med ökad aktualitet i och med att det kontinuerligt lanseras nya odlingssorter för jordbrukets räkning. Godkännande av genmodifierade odlingssorter görs på EU-nivå medan regleringen av själva hanteringen och odlingen av godkända sorter regleras på nationell nivå. Utskottet erfar att behörigheten inom detta område tillfaller landskapet då det hänförs till rättsområdet jord- och skogsbruk.  

     Utskottet konstaterar att lagstiftningen inom miljöområdet är omfattande och att denna framställning berör nio olika lagar. Utskottet understryker att man i beredningen av ny lagstiftning alltid noggrant bör utreda huruvida det är ändamålsenligt ur brukarens synpunkt att skapa ny lagstiftning istället för att försöka infoga de nya reglerna i befintlig lagstiftning.

 

Framställningens sakinnehåll

 

Utskottet har erfarit att begreppet markskada inte har den omfattning i lagstiftningen såsom den definieras i direktivet och som också infördes i rikets lag om miljöskydd (FFS 86/2000) i samband med genomförandet av direktivet. I direktivets artikel 1 punkt c definieras markskada som föroreningar förorsakade av ”ämnen, beredningar, organismer eller mikroorganismer”. Föroreningar orsakade av organismer och mikroorganismer kan uppstå från t.ex. genmodifierade organismer, slam från reningsverk, biogena ämnen från deponier eller sjukhusavfall. I landskapslagen (2008:124) om miljöskydd 5 § 1 mom. används begreppen ämnen och avfall, vilket teoretiskt sett kunde innebära att olika typer av organismer inte omfattas av framställningen. Enligt vad utskottet erfar anses den nuvarande bestämmelsen även täcka in skador förorsakade av organismer och mikroorganismer. Utskottet är dock av den åsikten att bestämmelsen i 5 § 1 mom. kunde ha utvidgats för att tydliggöra och genomföra direktivets artikel 2.1. punkt c på ett korrekt sätt.

     Utskottet noterar att skador på vatten hör till den mest sannolika typen av skador som kan uppkomma i landskapet men att vattenlagen inte omfattas av framställningen. Utskottet konstaterar att tillsynsbestämmelserna numera finns samlade i miljöskyddslagen varför ändringar i vattenlagen inte har ansetts behövas.

     I direktivets artikel 5.1 stipuleras om förebyggande åtgärder och att verksamhetsutövaren själv är skyldig att försöka avvärja överhängande hot för uppkomsten av skador i miljön. I miljöskyddslagens 4 § finns ett allmänt hänsynsföreläggande där verksamhetsutövaren förväntas ”vidta sådana åtgärder som rimligen kan krävas för att negativ miljöpåverkan undviks, undanröjs eller begränsas”. Frågan är om denna skrivning tillräckligt tydligt täcker in det som avses i direktivets artikel 5.1. I framställningen görs en komplettering av skyldigheterna genom att i miljöskyddslagens 31a § införa ett krav på att verksamhetsutövaren har skyldighet att underrätta tillsynsmyndigheten om överhängande hot. I ändringen av naturvårdslagen 42a § 1 mom. finns däremot en stipulation som ålägger verksamhetsutövaren att aktivt vidta åtgärder för att förebygga och begränsa effekten av en händelse som kan förorsaka skador på naturen.

     Tillsynsmyndighet för de lagar som berörs av framställningen är Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) i samtliga fall utom för naturvårdslagen där landskapsregeringen är tillsynsmyndighet. I fall där såväl naturvårdslagen som annan lag berörs ska ÅMHM utgöra tillsynsmyndighet. Svårigheten att dra en exakt gräns mellan en skada under naturvårdslagen och annan lag kan rent teoretiskt leda till att fel myndighet handlägger ett ärende och således skapa en besvärsgrund. Enligt vad utskottet erfarit är denna risk minimal eftersom antalet ärenden som handläggs under landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om avhjälpande av vissa miljöskador med stor sannolikhet kommer att vara väldigt få till antalet och att skadorna är av sådan omfattning att de olika myndigheterna automatiskt kommer att vara inblandade i ärendets handläggning och utnyttja varandras fackkompetens i beredningen. Sannolikheten för att fel myndighet handlägger ett ärende är således liten.

     Utskottet konstaterar att lagen enbart täcker skador som är av betydande omfattning. Utskottet anser det därför är av yttersta vikt att landskapsregeringen i brådskande ordning utfärdar en förordning som närmare definierar vad betydande skada innebär.

     Utskottet konstaterar att ingen remiss har gjorts med hänvisning till ärendets brådskande art. Utskottet är dock av den åsikten att en kort remisstid till en riktad målgrupp är bättre än ingen remiss överhuvudtaget. Remissförfarandet fyller också en funktion som information till dem som berörs av lagstiftningen.

 

Detaljmotivering

 

1. Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om avhjälpande av vissa miljöskador

 

1 § Föreslås att författningsnummer 383 infogas i parentesen, sålunda att författningsreferensen blir FFS 383/2009.

 

6 § Föreslås att ordet ”särskild” fogas till paragrafen framför ordet verksamhet för att göra lagens text kongruent med direktivets text i artikel 17.

 

2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om naturvård

 

2a § I 3 mom. föreslås att ordet ”naturtyp” byts ut mot ordet ”biotop”. Orden har samma betydelse men biotop är det begrepp som genomgående används i naturvårdslagen i övrigt.

 

3. Landskapslag om ändring av landskapslagen om miljöskydd

 

31b § Rubriken föreslås ändrad så att ”Bedömning av skadans betydelse” ersätts av ”Bedömning av miljöpåverkan på vatten” för att tydligare beskriva paragrafens verkningsområde.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 4 juni 2009 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamot Katrin Sjögren, lagberedaren Diana Mörn, myndighetschefen Yvonne Österlund, byråchefen Helena Blomqvist, vattenbiologen Mikael Wennström, naturvårdsintendenten Jörgen Eriksson, landskapsagronomen Sölve Högman, lantbruksinspektören Sue Jokinen, viceordföranden för Ekologiska odlarna på Åland r.f. Stig Mattsson, ordföranden för Ålands Natur och Miljö r.f. Dan Jansén och vd Henrik Lindqvist vid Ålands vindenergi andelslag.

     Utskottet har med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt näringsutskottets utlåtande, som bifogas betänkandet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Åke Mattsson, vice ordföranden Henry Lindström samt ledamöterna Carina Aaltonen, Sirpa Eriksson och Roger Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar de i framställningen ingående lagförslagen i följande lydelse:

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om tillämpning i landskapet Åland av lagen om avhjälpande av vissa miljöskador

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

1 §

Tillämpningsområde

     Med de undantag som följer av denna lag ska lagen om avhjälpande av vissa miljöskador (FFS 383/2009) tillämpas i landskapet. Lagen tillämpas på avhjälpande av naturskador som avses i 2a § landskapslagen (1998:82) om naturvård samt betydande negativ miljöpåverkan på vatten enligt 31a § landskapslagen (2008:124) om miljöskydd.

     (2 mom. lika som i framställningen).

 

2, 3, 4 och 5 §§

     (Lika som i framställningen).

 

6 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den ... 2009. Lagen tillämpas inte på avhjälpande av skador som orsakats av särskild verksamhet som upphört före lagens ikraftträdande, även om skadan skulle ha framträtt först efter det att lagen har trätt i kraft.

     (2 mom. lika som i framställningen).

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om naturvård

    

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

 

 

     2a §

Naturskada

     (1 och 2 mom. lika som i framställningen).

 

     Den negativa effektens betydelse ska bedömas i förhållande till biotopernas eller arternas skyddsnivå vid tidpunkten för skadan samt deras funktioner och naturliga förmåga till återbildning. Närmare bestämmelser om de faktorer som bestämmer den negativa effektens betydelse utfärdas genom landskapsförordning.

 

42a §

     (Lika som i framställningen).

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om miljöskydd

    

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

31a §

     (Lika som i framställningen).

 

31b §

Bedömning av m i l j ö p å v e r k a n   p å   v a t t e n

     (Lika som i framställningen).

 

 

__________________

 

 

 

Mariehamn 4 september 2009

 

 

Ordförande

 

 

Åke Mattsson

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson

 


 

 

 

Ålands lagting

UTLÅTANDE 2008-2009

 

Datum

 

Näringsutskottet

2009-08-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Näringsutskottets utlåtande

Lagstiftning om avhjälpande av miljöskador

·      Landskapsregeringens framställning nr 22/2008-2009

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter 6

Ärendets behandling. 6

Utskottets förslag. 6

 

Social och miljöutskottet har med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen anhållit om näringsutskottets utlåtande över framställning nr 22/2008-2009 angående de delar som berör näringsutskottets ansvarområde, i första hand hur lagen kan påverka företagen, samt vilka typer av verksamhet på Åland som kan påverkas av lagen.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet har erfarit att det sannolikt är så att den föreslagna lagstiftningen ytterst sällan kommer att bli tillämplig på verksamhet som bedrivs på Åland. Det är frågan om exceptionellt stora skador när en företagare kan åläggas ett större ansvar för hjälpåtgärder.

     Det har under beredningen inte framställts några egentliga invändningar mot lagstiftningen från näringslivets sida.

     Mot denna bakgrund stöder näringsutskottet landskapsregeringens lagförslag.

 

Ärendets behandling

 

Social- och miljöutskottet har den 4 juni 2009 enligt 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt näringsutskottets utlåtande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, VD Daniel Dahlén och vice ordföranden Lennart Isaksson från Ålands handelskammare, VD Tage Eriksson för Ålands Producentförbund, ombudsman Jonny Mattsson för Ålands företagarförening, lagberedaren Diana Mörn och VD Olof Widén för Rederierna i Finland r.f.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Anders Englund, vice ordföranden Jörgen Strand samt ledamöterna Mika Nordberg, Roger Slotte och Leo Sjöstrand.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att social- och miljöutskottet vid uppgörande av sitt betänkande beaktar vad som anförts i detta utlåtande.

__________________

 

 

Mariehamn den 27 augusti 2009

 

 

Ordförande

 

 

Anders Englund

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson