Social- och miljöutskottets betänkande 6/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2014-2015

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2015-04-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Ändring av blankettlagar om socialvård

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 7/2014-2015

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att vissa blankettlagar om socialvård ändras. Genom förslaget tillförsäkras att de ändrade blankettlagarna kan tillämpas på Åland i enlighet med nuvarande lydelse även efter ikraftträdandet av de ändringar av rikets socialvårdslagstiftning som har samband med en ny socialvårdslag i riket.

    

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att de andra, tredje, fjärde och femte lagförslagen antas oförändrade och det första lagförslaget antas med några mindre ändringar av språklig natur.

 

Utskottets synpunkter

 

Riksdagen har nyligen antagit en helt ny socialvårdslag och följdändringar  i ett antal lagar inom den sociala sektorn. Den nya lagstiftningen träder i kraft den 1 april 2015 (FFS 1301-1324/2014). Samtidigt upphävs den idag gällande socialvårdslagen från år 1982 (FFS 710/1982). Socialvårdslagen från år 1982 är tillämplig i landskapet genom en så kallad blankettlag, landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård.

     Av de följdändringar som sker i andra lagar är följande, med vissa avvikelser, gällande som blankettlagar i landskapet; barnskyddslagen (FFS 417/2007), lagen om service och stöd på grund av handikapp (FFS 380/1997), lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 734/1992), lagen om utkomststöd (FFS 1412/1997), lagen om klientens ställning och rättigheter (FFS 812/2000), lagen om stöd för närståendevård (FFS 937/2005) och lagen om privat socialservice (FFS 992/2011). Ändringar i de angivna rikslagarna gäller automatiskt utan särskilda lagstiftningsåtgärder i landskapet från det de träder i kraft i riket. Det innebär att de ändringar i nämnda rikslagar som träder i kraft i riket den 1 april 2015 även blir gällande i landskapet.

     Landskapsregeringen konstaterar i lagförslaget att de lagändringar som träder i kraft i riket den 1 april 2015 medför att vissa delar av den berörda lagstiftningen blir komplicerad att tillämpa. Enligt landskapsregeringen är  avsikten att detta förhållande ska åtgärdas i brådskande ordning. I avvaktan på detta förblir den gällande socialvårdslagen (FFS 710/1982) i kraft i landskapet även efter den 1 april 2015 när den nya socialvårdslagen träder i kraft i riket. Då avsikten är att låta 1982 års socialvårdslag gälla som blankettlag även efter den 1 april 2015 föreslår landskapsregeringen att de följdändringar till den nya socialvårdslagen som träder i kraft i den 1 april 2015 i ovan uppräknade blankettlagar inte ska gälla i landskapet till de delar de faller inom landskapets lagstiftningsbehörighet.  Blankettlagen om barnskydd föreslås, till de delar det är fråga om bestämmelser som faller inom landskapets behörighet, tillämpas i den lydelse den har den 31 mars 2015, vilket innebär att även eventuella kommande ändringar i barnskyddslagen inte ska gälla i landskapet.

     Utskottet konstaterar att föreliggande lagförslag har överlämnats till lagtinget för sent för att de i lagförslaget ingående lagarna ska kunna träda i kraft den 1 april 2015. Det innebär att följdändringarna till den nya socialvårdslagen i ovan uppräknade blankettlagar träder i kraft i landskapet fastän rikets nya socialvårdslag inte har gjorts tillämplig i landskapet. Följden blir att den åländska sociallagstiftningen under en övergångsperiod inte bildar en till alla delar innehållsmässigt sammanhängande helhet, vilket kan leda till att rättsläget i vissa avseenden blir oklart.     

     Utskottet konstaterar att den uppkomna situationen är otillfredsställande och försätter kommunerna i en besvärlig situation. Kommunerna har inte heller getts möjlighet att avge utlåtanden över lagförslaget.

     Utskottet har erfarit att landskapsregeringen har utarbetat anvisningar till kommunerna om hur den berörda sociallagstiftningen ska tillämpas under den aktuella övergångsperioden. Landskapsregeringen avser även att inom mars månad tillställa kommunerna ytterligare information för att klargöra rättsläget. Enligt utskottet bör landskapsregeringen förutom tillhandahållande av information om rättsläget även vid behov bistå kommunerna med råd och stöd om hur berörd sociallagstiftning ska tillämpas under den aktuella perioden.   

     För att undvika att liknande situationer uppstår framhåller utskottet att det är angeläget att lagstiftningsärenden som berör en stor del av befolkningen ges hög politisk prioritet samt att tillräckliga lagberednings- och övriga resurser anslås. 

      

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 9 mars 2015 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Carina Aaltonen, socialservicechefen Cecilia Berndtsson från Mariehamns stad, förbundsdirektören Erik Brunström från Ålands kommunförbund k.f., lagberedningschefen Lars Karlsson, socialdirektören Susanne Lehtinen från Mariehamns stad, landshövdingen Peter Lindbäck, lagberedaren Tomas Lundberg, socialchefen Jan Mattsson från Jomala kommun och byråchefen Maj-Len Österlund-Törnroos.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Christian Beijar, viceordföranden Petri Carlsson samt ledamöterna Anders Eriksson, John Hilander, Runar Karlsson (delvis) och Torsten Sundblom samt ersättaren Igge Holmberg.

     Ledamoten Torsten Sundblom har inte omfattat utskottets betänkande och fogar därför en reservation till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar de andra, tredje, fjärde och femte lagförslagen oförändrade samt det första lagförslaget i följande lydelse:

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget).

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Lagen om ändring av barnskyddslagen (FFS 1302/2014) ska inte tillämpas till den del det är fråga om landskapets lagstiftningsbehörighet, utan på Åland ska barnskyddslagen, till den del det är fråga om bestämmelser inom landskapets behörighet och om annat inte följer av denna lag, tillämpas (uteslutning) i den lydelse den hade vid utgången av mars månad 2015.

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget).

 

 

 

Mariehamn den 1 april 2015

 

 

Ordförande

 

 

Christian Beijar 

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand

 

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Torsten Sundblom 

2015-04-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot social- och miljöutskottets betänkande nr 6/2014-2015 till Ändring av blankettlagar om socialvård nr 7/2014-2015

 

Tidpunkten

Lagförslaget lämnades till lagtinget vid en så sen tidpunkt (den 9 mars 2015) att det var omöjligt att behandla lagförslaget inom en sådan tidsram att lagarna kan träda i kraft samtidigt som rikets nya socialvårdslag den 1 april 2015. Situationen för individen och tillämparna försvåras av att greppet om socialvårdslagarna glidit landskapsregeringen ur händerna vilket inte är rättsäkert och strider mot syftet med Ålands självstyrelse.

 

Konsekvenserna

Konsekvensen av att lagarna inte kan träda i kraft samtidigt som den nya socialvårdslagen i riket börjar gälla den 1 april 2015 leder för individen till ett osäkert rättsläge. Behandlingen av jämförbara ärenden kan skilja till fördel för de som söker under mellantiden tills lagen hinner träda i kraft och till nackdel för de som söker då lagen trätt i kraft och situationen är tillbaka på läget den 31 mars 2015. Denna form av sociallagstiftning som nu föreslås och innebär för individen en återgång till ett tidigare sämre läge är inte försvarbart.

 

Reservanten har i utskottsbehandlingen föreslagit att lagarna ska förkastas men inte erhållit understöd.

 

Med anledning av det ovanstående föreslås

 

                      att lagtinget förkastar lagförslaget samt

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att "vidta lagstiftningsåtgärder samt andra påkallade åtgärder för att lindra konsekvenserna för individen och avhjälpa följderna av det oklara rättsläge som inträder den 1 april 2015." 

 

 

 

Mariehamn den 1 april 2015

 

 

Torsten Sundblom