Social- och miljöutskottets betänkande 6/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2015-2016

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2016-05-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Godkännande av den internationella konventionen om hantering av fartygs barlastvatten och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen samt till lagar om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten och fartygssäkerhetslagen

·       Republikens presidents framställning nr 2/2015-2016

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens yttrande. 1

Utskottets förslag. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Republikens presidents förslag

 

Presidenten föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om hantering av fartygs barlastvatten träder i kraft i landskapet Åland till de delar konventionen faller inom landska­pets be­hörighet.

 

Landskapsregeringens yttrande

 

Landskapsregeringen förordar att lagtinget ger sitt bifall till propositionen till riksdagen om godkännande av den internationella konventionen om hantering av fartygs barlastvatten och till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet.

   Landskapsregeringen anser att det är viktigt att åtgärder vidtas för att minska risken att sprida främmande arter. Främmande arter som sprids via barlastvatten kan i grunden förändra de ekologiska och biologiska förutsättningarna för lokala vattenlevande växter och djursamhällen, med oöverskådliga konsekvenser som följd. Landskapsregeringen konstaterar således att det är viktigt att konventionen träder i kraft så snabbt som möjligt.

   Samtidigt konstaterar landskapsregeringen att den reningsteknik som utvecklats för hantering och rening av barlastvatten inte till alla delar fungerar tillfredställande i Östersjömiljö. Installationen av hanteringsutrustningen medför betydande merkostnader. Det är därför viktigt att tekniken vidareutvecklas och att bristerna korrigeras. Finland bör även aktivt ta del i arbetet inom IMO med att revidera riktlinjerna för typgodkännande av hanteringsanläggningar, så att de anpassas efter de särskilda förhållanden som råder i Östersjön.

   Landskapsregeringen anser att reglerna för beviljande av dispens bör vara vetenskapligt välgrundade och konsekventa och att undantag bör kunna beviljas för de områden av Östersjön där så är möjligt utan att riskera målsättningen med konventionen. Landskapsregeringen betonar särskilt vikten av dispenser för sjöfarten i närområdet, till exempel mellan Åland och närliggande hamnar i Sverige och Finland.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet, som inget har att anföra i ärendet, föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 27 april 2016 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Ett yttrande har inhämtats från landskapsregeringen.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Camilla Gunell och vattenbiologen Mikael Wennström.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Carina Aaltonen, viceordföranden Mikael Lindholm, ledamöterna Igge Holmberg, Annette Holmberg-Jansson, Torsten Sundblom och Pernilla Söderlund samt ersättaren Runar Karlsson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 26 maj 2016

 

 

Ordförande

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand