Social- och miljöutskottets betänkande 6/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2016-2017

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2016-12-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Godkännande av Parisavtalet och om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

·       Republikens presidents framställning nr 4/2016-2017

·       Landskapsregeringens yttrande nr 4/2016-2017-s

                                                                    

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens yttrande. 1

Utskottets förslag. 2

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i Parisavtalet som hör till området för lagstiftningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens yttrande

 

Av yttrandet framgår att landskapsregeringen i ett utlåtande till miljöministeriet den 8 mars 2016 framfört att landskapsregeringen ställer sig positivt till Finlands undertecknande av Parisavtalet. Landskapsregeringen stödjer Finlands deltagande i nationernas gemensamma åtagande att minska sådana utsläpp som påverkar klimatförändringen och har i yttrandet meddelat att de är redo att delta i Finlands utsläppningsminsknings- och klimatanpassningsmål till den del som motsvarar Ålands del av Finlands areal och befolkning.   

     Landskapsregeringen konstaterar i sitt yttrande till lagtinget att genomförandeåtgärder för Parisavtalet berör flera områden som landskapet har behörighet på enligt 18 § i självstyrelselagen, exempelvis miljövård, jord- och skogsbruk och näringsverksamhet. I yttrandet redogörs för att Europeiska unionens medlemsländer planerar att till stora delar genomföra kraven i Parisavtalet gemensamt. Europeiska unionens och dess medlemsstaters första utsläppsminskningsmål som de tillsammans har uppställt för 2021–2030 verkställs genom unionens lagstiftning om klimat- och energiramen. Kommissionen har för detta ändamål gett lagstiftningsförslag om reformen av utsläppshandelssystemet, om medlemsstaternas utsläppsminskningar inom områden som inte omfattas av utsläppshandeln dvs. den så kallade bördefördelningssektorn samt om integrering av sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i EU:s klimat- och energiram för 2030.

     Vidare framhåller landskapsregeringen att för Ålands del är dessutom den beslutade utvecklings- och hållbarhetsagendan ett viktigt styrdokument i genomförandet av åtagandena i Parisavtalet. Särskilt de strategiska målen om markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet samt om hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster är enligt landskapsregeringen viktiga. Ytterligare strategiska arbeten som pågår är arbetet med en klimat- och energistrategi, ett skogsprogram och en hållbar livsmedelsstrategi. Dessa kommer bland annat att användas som underlag för åtgärder i kommande landsbygdsutvecklingsprogram, strukturstödsprogram och havs- och fiskeriprogram för programperioden efter år 2020.

     Landskapsregeringen förordar att Parisavtalet träder i kraft i landskapet. Avslutningsvis konstaterar landskapsregeringen att det i dagens läge inte är klart vilka konkreta lagstiftningsåtgärder som krävs för att uppfylla Parisavtalet, men att det förväntas finnas behov av sådana, i första hand för att genomföra kommande EU-direktiv.

  

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Utskottets synpunkter

 

Parisavtalet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar ingicks i Paris den 12 december 2015 och syftar till att hålla ökningen i den globala medeltemperaturen betydligt under två grader Celsius och att fullfölja ansträngningarna att begränsa medeltemperaturen till 1,5 grader Celsius över förindustriell nivå, öka anpassningsförmågan till skadliga konsekvenser av klimatförändringen och främja klimatmässig motståndskraft samt göra finansflöden förenliga med en riktning mot låga utsläpp av växthusgaser.

     Genom avtalet förbinder sig parterna till att vidta ökade åtgärder för att minska utsläpp, anpassa sig till klimatförändringen och främja genomförandet av de mål som uppställs i avtalet. Parterna förbinder sig till att uppnå de utsläppningsminskningsmål som de själva har uppställt samt utarbeta nödvändiga politiska åtgärder för att uppnå dessa mål. Utsläppningsminskningsmålen uppgörs och delges med fem års mellanrum. Även tillräckligheten av utsläppsminskningar i relation till avtalets långsiktiga mål ska granskas vart femte år.

     Parisavtalet innehåller bestämmelser som gäller natur- och miljövård, vilket är ett lagstiftningsområde som enligt 18 § 10 punkten i självstyrelselagen hör till landskapets lagstiftningsbehörighet. Lagtingets bifall behöver således enligt 59 § 1 mom. i självstyrelselagen inhämtas till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i Parisavtalet som faller inom landskapets behörighet.

     Utskottet konstaterar att Parisavtalet är ett historiskt avtal i och med att det är första gången som alla länder förbinder sig till att vidta åtgärder för att bekämpa klimatförändringen. Enligt utskottet är det synnerligen angeläget att alla länder gemensamt försöker vända utvecklingen och begränsa den pågående globala uppvärmningen. Utskottet har således inga invändningar mot att Parisavtalet träder i kraft i landskapet till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet och tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet. 

     Utskottet konstaterar att regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Parisavtalet och om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen överlämnades till riksdagen den 13 oktober 2016. Riksdagen godkände för sin del Parisavtalet och lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen den 25 oktober 2016. Presidentens begäran om lagtingets bifall är daterat den 11 november 2016. Ärendet antecknades för kännedom vid lagtingets plenum den 23 november 2016 efter att landskapsregeringens yttrande i ärendet hade inhämtats. Finland ratificerade Parisavtalet den 14 november. Utskottet understryker vikten av att begäran om lagtingets bifall inte fördröjs utan inhämtas samtidigt som propositionen överlämnas till riksdagen.       

      

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 7 december 2016 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Ett yttrande har inhämtats från landskapsregeringen.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Camilla Gunell, byråchefen Helena Blomqvist, byråchefen Mikael Sandvik och projektledaren Patricia Wiklund.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Carina Aaltonen,

viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Fredrik Fredlund,  Igge Holmberg, Annette Holmberg-Jansson, Torsten Sundblom och Pernilla Söderlund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träderi kraft i landskapet Åland till de delar Parisavtalet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 8 december 2016

 

 

Ordförande

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand