Social- och miljöutskottets betänkande 6/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2006-2007

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2007-05-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Ny myndighet för miljö- och hälsoskyddet

·      Landskapsregeringens framställning nr 22/2006-2007

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Detaljmotivering. 2

1. Landskapslag om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 2

13. Landskapslag om ändring av 3 och 4 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av alkohollagen. 4

15. Landskapslag om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 4

Ärendets behandling. 4

Utskottets förslag. 4

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar landskapslagar som innehåller bestämmelser om en ny myndighet inom landskapsförvaltningen. Myndighetens namn är Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet övertar ansvaret för miljötillsynen, för de flesta djurskyddsärenden och för alkoholserveringsärenden från landskapsregeringen. Dessutom överförs på den nya myndigheten handläggandet av miljötillståndsärenden samt de ärenden som idag handläggs av hälsonämnden. Genom reformen upphör Ålands miljöprövningsnämnd och hälsonämnden vid Ålands hälso- och sjukvård. Myndigheten skall även svara för att veterinärvård tillhandahålls i landskapet.

     Myndigheten är underställd landskapsregeringen, som handhar den allmänna styrningen och övervakningen av myndigheten.

     Enligt förslaget skall landskapsregeringen tillsätta en styrelse som skall leda myndigheten och en chef, närmast under styrelsen, som skall leda och utveckla myndigheten. Miljötillstånd avgörs vid sammanträde. Landskapsregeringen utser de ledamöter som kan delta i sammanträdet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslagen antas med de ändringar som utskottet föreslår i betänkandet.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet tillstyrker lagförslaget men föreslår vissa ändringar i föreliggande betänkande. I framställningen föreslås att Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet skall ledas av en styrelse, som i första hand har det administrativa ansvaret för myndigheten. Styrelsen fattar beslut inom sitt definierade behörighetsområde i myndighetens namn. När det gäller ärenden angående ansökningar om miljötillstånd samt ändring och återkallanden av miljötillstånd föreslås att särskilt tillsatta ledamöter tillsammans skall fatta beslut vid ett sammanträde. Avsikten har bl.a. varit att undvika att de beslutsfattande ledamöterna bildar en egen myndighet inom Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Utskottet anser att den föreslagna lösningen med begreppet sammanträde snarare förvillar än klargör ledamöternas roll och uppgifter i myndighetsorganisationen. Utskottet föreslår därför att ledamöterna som avgör ärenden angående miljötillstånd tillsammans skall utgöra en prövningsnämnd. Prövningsnämnden liksom styrelsen har klart definierade uppgifter i lagförslaget. Med hänvisning till detta och då utskottet föreslår att det uttryckligen skall framgå av lagtexten att prövningsnämnden fattar beslut i tillståndsärenden i myndighetens namn anser utskottet att deras olika roller inom myndigheten är tydliga. Det finns inte heller någon anledning att befara att prövningsmyndigheten skulle kunna uppfattas som en egen myndighet. 

     I framställningen föreslås att den ledande tjänstemannen vid myndigheten skall benämnas chef. Utskottet föreslår att benämningen chef ersätts med myndighetschef. Dessutom föreslår utskottet att landskapsregeringen kan tillsätta myndighetschefen på viss tid. Då denna bestämmelse inte är tvingande kan landskapsregeringen välja den anställningsform som är mest ändamålsenlig.

     De bestämmelser i lagförslaget som reglerar handläggningen av ärenden vid den nya myndigheten överensstämmer i stora drag med den lagstiftning som reglerar miljöprövningsnämndens verksamhet. Enligt förslaget skall, liksom tidigare, myndigheten sörja för fullständig utredning av ärendena. Enligt utskottet torde det inte vara praktiskt möjligt att avgöra när ett ärende är fullständigt utrett. Bestämmelsen har därför tolkats så att ärenden skall utredas tillräckligt i enlighet med god förvaltning. Myndigheten avgör själv när ärendet är färdigt utrett och utredningsmaterialet räcker som grund för ett beslut. Utskottet föreslår mot denna bakgrund en ändring så att myndigheten är skyldig att sörja för ”tillräcklig” utredning av de ärenden som myndigheten skall avgöra.

     I enlighet med förslaget till ny förvaltningslagstiftning som är under beredning i lagtinget föreslås att information om ansökningsärenden och tillståndsbeslut skall göras tillgängliga på myndighetens webbplats. Enligt utskotten medför den tekniska utvecklingen på det här området att myndigheterna blir mer tillgängliga och verksamheten mer transparent. Genom utskottets ändringsförslag blir publiceringen av information om ansökningsärenden och tillståndsbeslut obligatorisk även på webbplatsen.   

     Slutligen konstaterar utskottet att den föreslagna organisationsreformen innebär att flera små myndigheter, inom miljö-, hälso- och djurskydd och alkoholservering, inordnas inom en och samma myndighet. Reformen kommer att möjliggöra en utveckling mot en mer enhetlig förvaltning. Enligt framställningen är avsikten att skapa förutsättningar för god förvaltning. Särskild vikt kommer att fästas vid rättsäkerhet, öppenhet och effektivitet. Utskottet omfattar reformen med hänvisning till de uttalade målsättningarna. 

 

Detaljmotivering

 

1. Landskapslag om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

 

1 § Ändringsförslagen i 1 och 3 mom. är av språklig karaktär.

 

3 § Ändringsförslagen i 2 mom. är av språklig karaktär.

 

4 § Ändringsförslagen är av språklig karaktär. Utskottet föreslår att benämningen chef ersätts med myndighetschef i enlighet med ändringsförslagen i 6-8 §§.

 

5 § Enligt framställningen skall styrelsen kära och svara samt vid domstolar och andra myndigheter bevaka landskapets intressen i angelägenheter som hör samman med myndighetens uppgifter. Eftersom landskapet kan vara en av parterna i ett tillståndsärende föreslås att myndighetens behörighet begränsas till att i domstolar bevaka Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets intresse i angelägenheter som hör samman med myndighetens uppgifter.

 

6 och 7 §§ Utskottet föreslår att den ledande tjänstemannen för myndigheten skall benämnas myndighetschef.

 

8 § I 3 mom. föreslås ett tillägg så att landskapsregeringen ges möjlighet att tillsätta tjänsten som myndighetschef för viss tid. I övrigt föreslås ändringar i enlighet med motiveringen för 6 och 7 §§.

 

4 kap. Kapitelrubriken

Utskottet föreslår en språklig ändring av rubriken.

 

9 § Utskottet föreslår att det organ inom myndigheten som skall fatta beslut i tillståndsärenden skall benämnas prövningsnämnden. I förtydligande syfte föreslås att det av bestämmelsen skall framgå att prövningsnämnden fattar beslut i Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets namn. För en närmare motivering hänvisas till den allmänna motiveringen. I övrigt föreslås en ändring av språklig karaktär.

 

10 § Ändringsförslagen är en följd av ändringsförslaget i 9 §. Se detaljmotiveringen ovan.

 

12 § I förtydligande syfte föreslår utskottet att ”myndigheten” ersätts med ”prövningsnämnden.”

 

13 § Utskottet föreslår en ändring så att myndigheten skall sörja för ”tillräcklig” utredning istället för ”fullständig” utredning. Ändringen innebär inte någon förändring i sak. Det är inte praktiskt möjligt att göra fullständiga utredningar och bestämmelsen har därför tolkats så att ärenden skall utredas tillräckligt i enlighet med god förvaltning. Det är myndighetens sak att avgöra när ärendet är tillräckligt utrett och kan avgöras.

     Vidare föreslås att ”sammanträde” ersätts av ”prövningsnämnden” i enlighet med motiveringen för ändringsförslaget i 9 §. I övrigt föreslås ändringar av språklig karaktär.

 

14 § I kongruens med landskapsregeringens förslag till ny förvaltningslagstiftning som är under beredning i lagtinget föreslås att information om en ansökan skall göras tillgänglig på myndighetens webbplats. Dessutom föreslås några mindre ändringar av språklig karaktär.

 

17 § Utskottet föreslår i enlighet med motiveringen ovan att tillståndsbeslutet skall göras tillgängligt på myndighetens webbsida.

 

18 § Ändringsförslaget är en följd av ändringsförslaget i 9 §. Se detaljmotiveringen ovan.

 

20 § Ändringsförslaget är en följd av ändringsförslaget i 9 §. Se detaljmotiveringen ovan. Dessutom föreslås en språklig ändring

 

13. Landskapslag om ändring av 3 och 4 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av alkohollagen

 

I framställning nr 16/2006-2007 föreslås rubriken till denna lag ändras till landskapslag (1995:92) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om alkohol. Utskottet har i sitt betänkande nr 5/2006-2007 tillstyrkt ändringen. Vid tidpunkten för behandlingen av denna framställning har lagtinget ännu inte fattat beslut angående nämnda lagförslag. 

 

3 §                 Ändringsförslaget är av teknisk natur.

 

15. Landskapslag om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

 

7 § Ändringsförslaget är av språklig karaktär.

 

8 § I enlighet med utskottets ändringsförslag i framställningens första lagförslag föreslås att ”chef ”ersätts med ”myndighetschef.”

 

10 § I enlighet med utskottets ändringsförslag i framställningens första lagförslag föreslås att det organ som fattar beslut angående miljötillstånd skall benämnas prövningsnämnd.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 25 april 2007 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Harriet Lindeman, miljöjuristen Helena Blomqvist, förvaltningsdomaren Pehr Karlström, ledande veterinären Rauli Lehtinen, förvaltningschefen Arne Selander, t.f. chefen för Ålands miljöprövningsnämnd Mikael Stjärnfelt, miljöinspektören Susanne Särs samt tillfälliga miljöutredaren Maj-Len Österlund-Thörnroos.

     I ärendets avgörande behandling deltog vice ordföranden Fredrik Lindqvist, ledamöterna Åke Mattsson, Veronica Thörnroos och Göte Winé samt ersättaren Katrin Sjögren.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar de andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde, åttonde, nionde, tionde, elfte, tolfte och fjortonde lagförslagen oförändrade och

 

att lagtinget antar de första, trettonde och femtonde lagförslagen i i följande lydelse:

 

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen i enlighet med framställningen).

 

1 kap.
Allmänna bestämmelser

 

1 §

Behörighet och ställning

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har till uppgift att verka som tillstånds- och tillsynsmyndighet och handhar annan myndighetsutövning i enlighet med vad som bestäms i annan landskapslagstiftning (uteslutning). Dessutom svarar Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet för att veterinärvård tillhandahålls. Med myndighet avses i fortsättningen Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

     (2 mom. lika som i framställningen).       

     Landskapsregeringen kan genom landskapsförordning ålägga myndigheten att sköta sådana tillsynsuppgifter som landskapet är skyldigt att sköta med stöd av EG-förordningar inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

 

2 §

     (Lika som i framställningen).

 

2 kap.
Styrelsen

 

3 §

Tillsättande av styrelse

     (1 mom. lika som i framställningen).       

     Landskapsregeringen kan skilja styrelsen eller en medlem eller ersättare i styrelsen från uppdraget. Landskapsregeringen beslutar om det arvode som skall tillkomma den som innehar ett styrelseuppdrag.

 

4 §

Styrelsens sammanträden

     (1 och 2 mom. lika som i framställningen).

     Styrelsen avgör ärenden på föredragning av myndighetschefen. Styrelsen kan dock utse annan föredragande när ärendet rör myndighetschefen.

 

5 §

Styrelsens behörighet

     Styrelsen leder myndighetens verksamhet. I detta syfte skall styrelsen

     1) årligen tillställa landskapsregeringen förslag till i 2 § 1 mom. avsedda planer tillsammans med myndighetens budgetförslag,

     2) årligen tillställa landskapsregeringen en verksamhetsberättelse,

     3) kära och svara samt vid domstolar och andra myndigheter bevaka myndighetens intressen i angelägenheter som hör samman med myndighetens uppgifter,

     4) inrätta och indra tjänster och ändra deras benämning,

     5) anställa personal för längre tid än sex månader, säga upp och avskeda personal,

     6) anta erforderliga bestämmelser om styrelsens inre arbete.

 

3 kap.
Personal

 

6 §

M y n d i g h e t  s  c h e f e n (uteslutning)

     För att leda och utveckla myndigheten närmast under styrelsen finns en myndighetschef. Myndighetschefen skall

     1) uppgöra förslag till resultatplan, budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse,

     2) anta arbetsordning för myndigheten,

     3) ansvara för frågor i anknytning till arbetsplatsdemokrati och jämställdhet,

     4) ansvara för kvalitetslednings- och miljöledningsarbete,

     5) ansvara för kompetensutveckling och kompetensförsörjning,

     6) på myndighetens vägnar motta delgivningar.

     Myndighetschefen avgör de ärenden som ankommer på myndigheten och som inte skall avgöras av styrelsen. Myndighetschefen avgör också myndighetens övriga ärenden, om de inte skall avgöras vid sammanträde eller i arbetsordningen delegerats till annan tjänsteman att avgöra.

     När myndighetschefen är förhindrad att fullgöra sina uppgifter kan styrelsen utse annan tjänsteman vid myndigheten att fullgöra de uppgifter som ankommer på myndighetschefen. Beslutet kan avse samtliga uppgifter eller endast en del av uppgifterna.

 

7 §

Behörighetskrav för m y n d i g h e t s c h e f e n

     Behörig att anställas som myndighetschef är den som avlagt en examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier vid universitet eller därmed jämförbar högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, och som är förtrogen med myndighetens verksamhetsområde samt med förvaltningsuppgifter. Myndighetschefen skall dessutom ha i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet

 

8 §

Övrig personal och skötseln av vissa personalfrågor

     (1 och 2 mom. lika som i framställningen).                    

     Beslut i fråga om tjänsten som myndighetschef skall i enlighet med tjänstemannalagen handläggas av landskapsregeringen. Landskapsregeringen kan tillsätta tjänsten som myndighetschef för viss tid.

     Beslut om förflyttning eller omplacering av en tjänsteman eller arbetstagare inom myndigheten fattas av myndigheten, medan beslut om förflyttning eller omplacering av en tjänsteman eller arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning fattas av landskapsregeringen. En förflyttning eller omplacering av en tjänsteman eller arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning kräver samtycke av myndigheten. I fråga om förflyttning och omplacering av myndighetschefen gäller vad som föreskrivs i 3 mom.

 

4 kap.
Handläggning och beslutsfattande i miljötillståndsärenden

 

9 §

Avgörande av ärenden  i  p r ö v n i n g s n ä m n d e n

     Ärenden angående miljötillstånd som anges i 2 § 1 mom. landskapslagen (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd samt ändring och återkallande av miljötillstånd avgörs i Ålands miljö-  och hälsoskyddsmyndighetsnamn av en prövningsnämnd.

 

10 §

Ledamöter  i  p r ö v n i n g s n ä m n d e n

     Landskapsregeringen utser fem ledamöter som ingår i prövningsnämnden för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Ledamöterna utses för en mandatperiod om fyra år så att omväxlande två respektive tre ledamöter utses vartannat år. Bland ledamöterna utser landskapsregeringen en ordförande och en vice ordförande för en mandatperiod om två år.

     Bland ledamöterna skall finnas kompetens inom områdena hälsoskydd, teknik, biologi och ekonomi och en ledamot skall ha särskild kännedom om näringslivet. En ledamot skall vara jurist. Landskapsregeringen skall tillsätta personliga ersättare för ledamöterna. För ersättarna skall i tillämpliga delar bestämmelserna om ledamöterna gälla.

 

11 §

     (Lika som i framställningen).

 

12 §

Beslutförhet

     Prövningsnämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande.

 

13 §

Beredning av miljötillståndsärenden

     Myndigheten skall sörja för tillräcklig utredning av de ärenden som prövningsnämnden avgör. Om komplettering av ansökan om tillstånd anses nödvändig skall myndigheten förelägga sökanden att komplettera densamma vid äventyr att ärendet annars kan komma att avskrivas. Sökanden skall lämnas underrättelse om det som tillförts ärendet av någon annan än den sökande och beredas tillfälle att yttra sig däröver.

     Myndigheten bör höra sakkunniga inom det verksamhetsområden som prövas. Besiktning kan ske på platsen och om skäl finns skall myndigheten anordna ett offentligt möte. Myndigheten bör även inhämta yttrande från den kommun som kan ha väsentliga intressen att bevaka i frågan samt från sakkunnig landskapsmyndighet eller annan myndighet med väsentliga intressen att bevaka i frågan.

     Föredragande i prövningsnämnden är en ledamot eller en tjänsteman vid myndigheten.

     (4 mom. lika som i framställningen).

 

14 §

Information om ansökan

     Myndigheten skall utan dröjsmål informera om en ansökan genom att ett meddelande om ansökan anslås på landskapsregeringens och berörd kommuns anslagstavla samt på myndighetens webbplats. Meddelandet skall finnas anslaget under minst tre veckor innan myndigheten beslutar i ärendet. I meddelandet anges ärendets art samt var ansökningshandlingarna finns tillgängliga i sin helhet. (uteslutning).

     Samtidigt med den information som lämnas enligt 1 mom. skall sakägarna genom vanlig delgivning delges information om ansökan. Om antalet sakägare som skall delges överstiger trettio personer eller om sakägarnas antal är okänt, får delgivning istället ske genom publicering i minst en lokal tidning med allmän spridning i landskapet.

 

15-16 §§

     (Lika som i framställningen).

 

 

17 §

Delgivning av tillståndsbeslut

     (1 mom. lika som i framställningen).       

     Samtidigt med delgivningen enligt 1 mom. skall sakägarna delges tillståndsbeslutet genom vanlig delgivning enligt vad som föreskrivs i förvaltningslagen för landskapet Åland. Om antalet sakägare som skall delges överstiger trettio personer eller om sakägarnas antal är okänt får delgivning istället ske genom publicering i minst en lokal tidning med allmän spridning i landskapet enligt vad som föreskrivs i förvaltningslagen för landskapet Åland. Tillståndsbeslutet skall dessutom göras tillgängligt på myndighetens webbplats.

 

 

5 kap.
Övriga bestämmelser

 

18 §

Avgörande av ärenden av allmän eller principiell natur

     Förutom de ärenden som avses i 9 § avgör prövningsnämnden ärenden av allmän eller principiell natur. Vid handläggningen av dessa ärenden tillämpas de bestämmelser om handläggning av ärenden som gäller i landskapsregeringen.

 

19 §

     (Lika som i framställningen).

 

20 §

Tillämpning av bestämmelser om beslutsfattande och handläggning

     Om beslutsfattandet i styrelsen, i prövningsnämnden och inom myndigheten i övrigt samt om handläggningen av ärenden gäller i tillämpliga delar de bestämmelser som gäller beslutsfattandet och handläggning av ärenden i landskapsregeringen, om inte annat bestäms i denna lag eller landskapsregeringen med stöd av 13 § 4 mom. beslutat annat.

 

21 och 22 §§

     (Lika som i framställningen).

    

__________________

 

 

13.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 3 och 4 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av alkohollagen

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

3 §

Myndigheter

     Beviljandet av serveringstillstånd, övervakningen av serveringen av alkoholdrycker samt övriga förvaltningsuppgifter som enligt alkohollagen och förordningen om alkoholdrycker och sprit ankommer på statens myndigheter skall i landskapet handhas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet om dessa uppgifter enligt 23 § självstyrelselagen ankommer på landskapet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

4 §

     (Lika som i framställningen).

 

__________________

 

     Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen.

 

__________________

 

 

 

15.

L A N D S K A P S L A G
om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

 

1 – 6 §§

 

     (Lika som i framställningen).

 

7 §

Ändringssökande

     I beslut som har fattats före ikraftträdandetidpunkten i 1 § skall ändring sökas enligt de tidigare bestämmelserna.

 

 

8 §

Tjänsten som  m y n d i g h e t s c h e f   för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

     Landskapsregeringen inrättar en tjänst som myndighetschef för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Tjänsten får inrättas och besättas innan landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet träder i kraft.

 

9 §

 

     (Lika som i framställningen).

 

10 §

Ledamöter i  p r ö v n i n g s n ä m n d e n   f ö r  Å l a n d s  m i l j ö – o c h  h ä l s o s k y d d s m y n d i g h e t

     Landskapsregeringen kan utse ledamöter (uteslutning) till prövningsnämnden för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet innan landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet träder i kraft. Om ledamöter utses skall bestämmelserna i 10 § landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet iakttas.

     När ledamöterna utses första gången skall, med avvikelse från bestämmelsen i 10 § landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet om mandatperiodens längd, två av ledamöterna tillsättas för en två års mandatperiod.

 

11 och 12 §§

 

     (Lika som i framställningen).

 

__________________

 

 

 

 

Mariehamn den 22 maj 2007

 

 

Vice ordförande

 

 

Fredrik Lindqvist

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson