Social- och miljöutskottets betänkande 6/2011-2012

Tillhör ärendet: Begränsning av producentansvar
Lagtingsår: 2011-2012

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2011-2012

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2012-05-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Begränsning av producentansvar

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 16/2011-2012

 

INNEHÅLL

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att det införs en nedre gräns för producentansvaret för förpackningar, så att en producent ska ha en omsättning på minst en miljon (1 000 000) euro för att producentansvar ska gälla.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet ställer sig positiv till landskapsregeringens planerade totalöversyn av lagstiftningen om producentansvar. Med hänvisning till landskapsregeringens motiveringar till lagförslaget föreslår utskottet att lagtinget antar lagförslaget oförändrat.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 25 april 2012 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Carina Aaltonen, miljöjuristen Helena Blomqvist, kommundirektören Erik Brunström för Geta kommun, VD Daniel Dahlén för Ålands näringsliv r.f., verksamhetsledaren Fredrik Karlsson för Mise och styrelseordföranden Krister Martell i Retpack Solutions Ab Oy.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Christian Beijar, viceordföranden Åke Mattsson samt ledamöterna Anders Eriksson, Runar Karlsson och Torsten Sundblom samt ersättaren Igge Holmberg.

     Ledamoten Anders Eriksson har fogat en reservation till betänkandet.

    

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget oförändrat.

 

 

 

Mariehamn den 24 maj 2012

 

 

Ordförande

 

 

Christian Beijar 

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson


Reservation

Angående Social- och miljöutskottets betänkande 5/2011-2012 om ändring av 23b § landskapslagen om renhållning

Undertecknad reserverar sig mot betänkandet med följande motiveringar:

·         Utskottet säger sig vara positiv till landskapsregeringens planerade översyn av lagstiftningen om producentansvar. En översyn som har som mål att Åland skall bli en del av det finska producentansvarsområdet. Det är ett fattigdomsbevis att regeringen inte klarar upp frågan inom åländsk behörighet.

 

·         Omsättningsgränsen på minst 1 miljon leder till att åländska företag inte likställs inför lagen.

 

·         I 23§ 3 punkten Förpackningar sägs det att producentansvaret tillämpas enbart på producenter med en omsättning över 1 miljon euro. Det har framkommit att regeringens strategi för det åländska producentansvaret är att likställa den åländska lagstiftningen med den finska och att bli en del av det finska systemet. Mot den bakgrunden är det förvånande att man inte använder sig av beteckningen förpackningsproducenter så som producenterna benämns i den finska lagen.

Detta skulle automatiskt tillse att de åländska företagen jämnställdes inför lagen.

 

Med anledning av ovanstående föreslås lagtexten få följande lydelse:

                                                                   

                                                                          23b §

                                     Produkter och producenter med producentansvar

                          Producenter har producentansvar för följande produkter:

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

     3) Förpackningar. Med förpackningar avses alla produkter, oavsett material, som är avsedda att förvara och skydda en vara samt möjliggöra transport och hantering av varan från producent till användare och konsument eller som används vid presentation av varan. Även engångsartiklar som används i detta syfte ska betraktas som förpackningar. Transportförpackningar omfattar dock inte väg-, järnvägs-, fartygs- och flygfraktcontainrar. Producentansvaret tillämpas inte på förpacknings-producenter vars omsättning underskrider en miljon euro. Alla producenter ska underlätta att förpackningsavfallet återanvänds eller återvinns så långt som möjligt.

 

Mariehamn 28 maj 2012

 

 

Anders Eriksson