Social- och miljöutskottets betänkande 6/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2021-2022

 

Datum

 

Social-och miljöutskottet

2022-09-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social-och miljöutskottets betänkande

Ändring av blankettlagstiftningen om privat socialservice och klientavgifter

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 22/2021-2022

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att tekniska ändringar görs i blankettlagen om privat socialservice och i blankettlagstiftningen om klientavgifter inom socialvården. Avsikten är att anpassa blankettlagstiftningen till ändringar som träder i kraft i riket den 1 januari 2023 i lagen om privat socialservice och i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården.

    

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med några mindre ändringar av teknisk natur.  

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 31 augusti 2022 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Annette Holmberg-Jansson, specialsakkunniga Susanne Broman, lagberedaren Alexandra Favorin och specialssakkunniga Josefin Walk Stenman.  

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Pernilla Söderlund, viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Simon Holmström, Jesper Josefsson, Simon Påvals och Wille Valve. 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar andra lagförslaget i oförändrad lydelse och första lagförslaget i följande lydelse:

 

 

 

 

 

1.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 7 punkten i tabell 1 i 3 § landskapslagen (2012:36) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat social service, sådan tabell 1 i 3 § lyder i landskapslagen 2020/21 och 2021/126,

     ändras inledningssatsen till 2 § sådan den lyder i landskapslagen 2013/121 och 2020/21, samt

     fogas till 3 § 2 mom. en ny tabell 2, sådant 3 § 2 mom. lyder i landskapslagen 2021/146, som följer:

 

2 §

Förvaltning

     De förvaltningsuppgifter som enligt rikslagen ankommer på statliga myndigheter och välfärdsområden ska i landskapet skötas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och kommunerna, när det är fråga om uppgifter som faller inom landskapets behörighet, varvid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

3 §

Avvikelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tabell 2

 

 

Bestämmelsen i rikslagens

ska i landskapet

1.

4 § 3 mom. tredje och fjärde mening om verksamhetsbetingelser,

inte tillämpas.

2.

5 § 1 mom.  om ansvar för servicens kvalitet,

avse avtal eller förvaltningsbeslut av en kommun eller Kommunernas socialtjänst.

3.

6 § 1 mom. tredje mening om plan för egenkontroll,

inte tillämpas.

4.

7 § 2 mom. om en serviceproducents alla verksamhetsenheter där socialservice produceras dygnet runt,

gälla sådan socialservice som produceras i landskapet.

5.

7 § 3 mom. om tillståndspliktig service,

inte tillämpas.

6.

8 § 1 mom. andra mening om ansökan om tillstånd,

inte tillämpas.

7.

8 § 2 mom. 9 punkt om krav på att uppge den dataskyddsansvariga enligt 20 § 4 mom. lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (FFS 159/2007),

inte tillämpas, dock så att om inte en särskild person inom en verksamhet har förordnats vara dataskyddsansvarig och detta meddelas i tillståndsansökan, så ska den för varje verksamhetsenhet ansvariga personen anses vara dataskyddsansvarig.

8.

9 § 1 mom. andra mening om inspektion med anledning av tillståndsansökan,

inte tillämpas.

9.

9 § 1 mom. tredje mening om inspektion med anledning av tillståndsansökan,

avse att  en representant från den kommun där avsikten är att tjänsterna ska produceras får delta i inspektionen på begäran av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. På motsvarande sätt får en representant från Kommunernas socialtjänst delta i inspektionen om tjänsten avser sådan socialservice som tillhör dess verksamhetsområde.

10.

11 § första mening om skriftlig anmälan för annan socialservice än socialservice dygnet runt,

avse att anmälan lämnas till den kommun där tjänsterna produceras. Om tjänsten avser sådan socialservice som tillhör Kommunernas socialtjänsts verksamhetsområde ska anmälan istället lämnas till Kommunernas socialtjänst.

11.

12 § andra mening om anmälan om att den ansvariga personen byts ut eller om att verksamheten upphör,

avse att anmälan lämnas till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet som tillståndsmyndighet eller till den kommun eller Kommunernas socialtjänst som tagit emot en anmälan för annan socialservice än socialservice dygnet runt.

12.

13 §  om skyldighet att lämna uppgifter,

inte tillämpas. Kommunen eller Kommunernas socialtjänst ska utan dröjsmål lämna Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet de uppgifter som de fått med stöd av 11 och 12 §§  i rikslagen, med undantag för uppgift om serviceproducenter som producerar endast sådana stödtjänster i anslutning till hemservice som avses i 14 § 1 mom. 5 punkten i landskapslagen (2020:12) om socialvård eller med stödtjänster jämförbara tjänster.

13.

17 § 2 mom. första mening om rätt att ge inspektionsuppdrag till andra myndigheter,

inte tillämpas.

14.

25 § om förande av register och användning av registeruppgifterna,

inte tillämpas. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska för handläggning av tillstånds- och anmälningsärenden som avses i denna lag samt för övervakning och statistikföring av verksamheten föra ett register över tillhandahållare av privat socialservice. Myndigheten får använda registeruppgifter i den omfattning dess uppgifter kräver det. Närmare bestämmelser om behandling av personuppgifter finns i dataskyddslagstiftningen.

15.

27 § 2 mom. om registrering av anmälningspliktig verksamhet,

inte tillämpas. I registret förs inte in uppgifter om serviceproducenter som producerar endast sådana stödtjänster i anslutning till hemservice som avses i 14 § 1 mom. 5 punkten i landskapslagen om socialvård eller med stödtjänsterna jämförbara tjänster.

16.

33 § 2 och 3 mom. om centralförvaltningen,

inte tillämpas.

17.

34 § 2 mom. om region- och lokalförvaltningen,

Inte tillämpas. Kommunen och Kommunernas socialtjänst styr och övervakar privat socialservice inom sina respektive verksamhetsområden.

18.

35 § 2 och 3 mom. om underrättelse om genomförda tillsynsåtgärder,

inte tillämpas. Kommunen eller Kommunernas socialtjänst ska omedelbart underrätta Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet om bristfälligheter eller missförhållanden som kommit till deras kännedom i samband med tillsyn samt sina slutsatser av inspektioner förrättade med stöd av 17 § i rikslagen. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska underrätta det kommunala organet i berörda kommuner och/eller Kommunernas socialtjänst om att myndigheten med stöd av rikslagens 17 – 23 §§ har genomfört en tillsynsåtgärd.

19.

41 § om ersättning för kostnaderna för registrering,

inte tillämpas.

20.

45 § 1 mom. andra mening om tillståndets giltighetstid,

inte tillämpas.

21.

45 § 2 mom. om tillståndets giltighetstid,

inte tillämpas.

 

__________________

 

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 6 september 2022

 

 

Ordförande

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand