Social- och miljöutskottets betänkande 6/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2022-2023

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2023-02-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Marknadskontroll inom miljöområdet

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 3/2022-2023

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att marknadskontroll införs för några delar av miljöområdet.

     Den paragraf i plan- och bygglagen som gäller marknadstillsynen föreslås ändras så att den motsvarar vad som föreskrivs i marknadskontrollagen och EU:s marknadskontrollförordning.

     De föreslagna lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslagen antas utan ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

I landskapslagen (2017:37) om marknadskontrollen av vissa produkter finns bestämmelser om tillsyn och övervakning av om vissa produkter överensstämmer med gällande tillgänglighets- och produktsäkerhetskrav (marknadskontroll). Landskapslagen tillämpas på marknadskontrollen av de produkter som omfattas av tillämpningsområdet av de landskapslagar, 19 st. efter att föreliggande lagförslag antagits, som räknas upp i landskapslagen om marknadskontroll av vissa produkter. Tillsynsmyndighet enligt landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter är antingen landskapsregeringen eller Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Utskottet konstaterar att den marknadskontroll som ska utföras är omfattande och att det redan i dagsläget finns behov av mer resurser på området för marknadskontroll. Av lagförslaget framgår att tillsynsmyndigheterna kommer att få visst stöd i uppbyggnaden av rutinerna för marknadskontrollen genom samarbetet i Finlands samarbetsgrupp för marknadskontroll där landskapsregeringen har två medlemmar.  Eftersom arbetet med marknadskontrollen är nära kopplad till tillsynen på området och det är viktigt att marknadskontrollpraxisen är harmoniserad inom olika produktsektorer anser utskottet att det finns goda skäl att  koncentrera marknadskontrollen till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Den mest ändamålsenliga lösningen för enskilda produktgrupper som kräver särskild kompetens kan dock vara att samarbeta eller ingå överenskommelseförordningar med berörda fackmyndigheter i riket.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 21 november 2022 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Harry Jansson och lagberedaren Helena Blomqvist.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Pernilla Söderlund, viceordföranden Mikael Lindholm, ledamöterna Stellan Egeland, Simon Holmström, Jesper Josefsson och Simon Påvals samt ersättaren Tage Silander. 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslagen i oförändrad lydelse.

 

    

 

Mariehamn den 28 februari 2023

 

 

Ordförande

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand