Social- och miljöutskottets betänkande 7/2001-2002

Lagtingsår: 1999-2000

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2001-2002

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2002-01-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Flyttning av den huvudsakliga verksamheten vid Grelsby sjukhus till centralsjukhusets närhet

·      Hemställningsmotion 35/1999-2000

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionärens förslag

 

Ltl Ritva Sarin Grufberg m.fl. föreslår att landskapsstyrelsen i skyndsam ordning utarbetar ett förslag till lagtinget om att den huvudsakliga verksamheten vid Grelsby Sjukhus skall flyttas till centralsjukhusets närhet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget förkastar motionen.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att den fråga som motionärerna lyfter fram är föremål för behandling i landskapsstyrelsen. I en bilaga till budgetförslaget för år 2002 redogjorde landskapsstyrelsen för de slutsatser som dragits av de utredningar som genomförts angående en flyttning av verksamheten vid Grelsby sjukhus. Utgående från dessa slutsatser skall olika förslag till lösningar beredas under budgetåret. Det konstaterades att frågan om vårdenhetens placering inte längre kan skjutas upp. De förslag som nu diskuteras ansluter sig till tidigare utredningars slutsatser om att den psykiatriska sjukhusenheten bör flyttas till Ålands centralsjukhus tomt.

      Under budgetbehandlingen inbegärde finansutskottet ett utlåtande från social- och miljöutskottet bl.a. angående den psykiatriska sjukhusvårdens lokalisering. Social- och miljöutskottet uttryckte i utlåtandet sitt stöd för en flyttning av den psykiatriska sjukhusvårdens lokalisering till centralsjukhusområdet i Mariehamn.

     Eftersom utskottet funnit att de åtgärder som motionärerna föreslår redan är under beredning föreslår utskottet att motionen förkastas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 17 april 2000 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsläkaren Birger Ch Sandell.

     I ärendets avgörande behandling deltog vice ordföranden Lasse Wiklöf, ledamöterna Raija-Liisa Eklöw, Sune Mattsson och Danne Sundman samt ersättaren Per-Erik Eriksson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 35/1999-2000.

__________________

 

 

Mariehamn den 17 januari 2002

 

 

Viceordförande

 

 

Lasse Wiklöf

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson