Social- och miljöutskottets betänkande 7/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2008-2009

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2009-09-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Social- och miljöutskottets betänkande

Upphävande av landskapslagen om landskapet Ålands jämställdhetsdelegation

·      Landskapsregeringens framställning nr 13/2008-2009

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

Utskottets synpunkter 4

Ärendets behandling. 5

Utskottets förslag. 5

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om landskapet Ålands jämställdhetsdelegation upphävs. Uppdraget för den jämställdhetsdelegation som utsetts för perioden 2008–2011 föreslås upphöra den 1 januari 2010.

     I framställningen konstateras att dagens verklighet är annorlunda än då när delegationen inrättades. Numera finns det en större medvetenhet om jämställdhetens betydelse, regler för beaktande av jämställdhetsfaktorer finns inskrivna i gällande lagstiftning och landskapsregeringen har en tjänsteman i stabsfunktion med ansvar och föredragningsrätt i jämställdhetsfrågor. Gällande formella krav på granskning av jämställdhetsaspekter i lagstiftning, vid uppgörandet av målsättningsprogram och planer, vid tillsättande av kollegiala organ m.m. har lett till att delegationens uppgifter har minskat och dess funktion anses vara otidsenlig.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet omfattar landskapsregeringens förslag. Utskottet fogar en kläm till betänkandet.

 

Utskottets synpunkter

 

     Utskottet erfar att delegationen redan 2004 föreslog en omorgansation av sitt eget arbete, där arbetet i högre grad skulle övergå på expertgrupper och den politiska kopplingen skulle ske via ett råd bestående av partiernas representanter.

     Utskottet konstaterar att arbetet för en ökad jämställdhet har tagit steg framåt efter det att delegationen infördes men att det fortfarande återstår mycket att göra. Det finns stora utmaningar främst inom familjepolitiken, arbetslivet och skolsystemet. Även inom den kommunala sektorn behöver ytterligare fokus sättas på jämställdhetsarbetet.

     Utskottet erfar att landskapsregeringen avser utveckla jämställdhetsarbetet genom ett årligt stormöte,  utbildning av tjänstemän, tillsättande av expertgrupper, ett meddelande till lagtinget vart fjärde år och genom landskapsregeringens jämställdhetsprogram som ska uppdateras årligen. Utskottet anser det viktigt att landskapsregeringen tydligt konkretiserar vilka resultat man avser uppnå med den organisation av jämställdhetsarbetet man anvisat.

     Utskottet konstaterar också att jämställdhetsarbetet berör såväl kvinnors som mäns rätt i samhället.

     Utskottet erfar att kontakterna mellan arbetsmarknadparterna och jämställdhetsdelegationen har varit obetydliga när det gäller förhandlingar kring likalönefrågor.

     Utskottet konstaterar vidare att de bestämmelser som reglerar chefens för jämställdhetsärenden uppgifter försvinner ur lagstiftningen.

     För att fortsätta utvecklingen inom jämställdhetsarbetet anser utskottet det viktigt att  landskapsregeringens förvaltningsfunktion kompletteras med expertgrupper inom olika områden, där grupperna ska bestå av personer från såväl det enskilda verksamhetsområdet som av jämställdhetsexperter. Jämställdhet är ett stort kunskapsområde, vilket måste beaktas vid styrningen av arbetet. Utskottet anser vidare att landskapsregeringen bör använda sig av s.k. genderbudgetering.

     Utskottet föreslår i en kläm fogad till betänkandet att landskapsregeringen bör tillsätta en övergripande expertgrupp vars uppdrag skulle vara att övervaka det fyraåriga ramprogrammet samt utveckla jämställdhetsarbetet i landskapet. Expertgruppen ska bestå av ett begränsat antal medlemmar som bör ha en ingående kunskap om och djup erfarenhet av jämställdhetsfrågor.

     Utskottet ansluter sig till lagutskottets uppfattning om behovet att se över utövandet av tillsynsbefogenheten.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 15 april 2009 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört lantrådet Viveka Eriksson, chefen för jämställdhetsärenden Vivan Nikula, jämställdhetskonsulten Mia Hanström, organisationschefen Tuula Mattsson vid TCÅ rf, organisationsskreteraren Anne-Helena Sjöblom vid FOA-Å samt organisationssekreteraren Jörgen Erlund och styrelsemedlemmen Pernilla Söderlund vid Tehys fackavdelning på Åland rf.

     Utskottet har med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt lagutskottets utlåtande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Åke Mattsson, vice ordföranden Henry Lindström samt ledamöterna Carina Aaltonen, Sirpa Eriksson och Roger Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget oförändrat samt

 

att lagtinget hemställer till landskapsregeringen att den bör tillsätta en expertgrupp med uppdrag att övervaka det fyraåriga ramprogrammet och utveckla jämställdhetsarbetet i det åländska samhället.

 

__________________

 

    

 

 

Mariehamn den 4 september 2009

 

 

Ordförande

 

 

Åke Mattsson

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson


 

Ålands lagting

UTLÅTANDE 2008-2009

 

Datum

 

Lagutskottet

2009-05-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till social- och miljöutskottet

 

 

 

 

 

Lagutskottets utlåtande

Upphävande av landskapslagen om landskapet Ålands jämställdhetsdelegation

·      Landskapsregeringens framställning nr 13/2008-2009

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter 4

Ärendets behandling. 5

Utskottets förslag. 5

 

 

Social- och miljöutskottet har i brev av den 23 april 2009 med hänvisning till 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt lagutskottets utlåtande över framställning nr 13/2008-2009 till den del den berör utskottets ansvarsområde eller annars ger anledning till kommentarer från utskottets sida, speciellt beträffande hur utskottet ser på delegationens lagstadgade uppgifter, den framtida politiska styrningen och övervaktningen av jämställdhetsarbetet.

 

Utskottets synpunkter

 

I framställningen konstateras att jämställdhetsdelegationens arbete genom åren har varit av stor betydelse på många olika sätt. Delegationen har bl.a. medverkat vid lagstiftningen och varit en viktig aktör i den offentliga debatten. Dessutom har jämställdhetsdelegationen varit ett sakkunnigorgan med stora kunskaper på området.

     I framställningen konstateras vidare att även om jämställdhetsdelegationen har haft en viktig och avgörande roll inom jämställdhetsarbetet i landskapet har utvecklingen lett till att delegationen inte i dag fyller kraven på de långsiktiga, målmedvetna och effektiva arbetsrutiner och strukturer som nu gäller för jämställdhetsarbetet. Landskapsregeringen eftersträvar att ytterligare effektivisera och modernisera strukturerna för jämställdhetsarbetet. Befintliga resurser ska koncentreras till utvecklingsarbetet och till fördjupade insatser inom olika sakområden. Enligt landskapsregeringens bedömning blir det mot den bakgrunden oändamålsenligt att upprätthålla jämställdhetsdelegationen varför landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om landskapet Ålands jämställdhetsdelegation upphävs. Som en ersättning för jämställdhetsdelegationen kommer referens- och arbetsgrupper vid behov att tillsättas.

     Landskapsregeringen överlämnade i maj 2008 ett ramprogram för jämställdhetsarbetet för perioden 2008-2011 i form av ett meddelande till lagtinget. Ramprogrammet remitterades till lagutskottet som begärde utlåtanden från finans-, närings-, kultur- samt social- och miljöutskotten. Utskottet konstaterar liksom landskapsregeringen att jämställdhetsarbetet kommit att bli allt mer ämnesövergripande vilket bl.a. behandlingen av ramprogrammet påvisar. Utskottet delar därför landskapsregeringens uppfattning att integrationen av jämställdhetsarbetet i de olika sakområdena motiverar förändringar av jämställdhetsarbetets strukturer. Utskottet konstaterar ytterligare att jämställdhetsarbetet fortsättningsvis kommer att styras politiskt av landskapsregeringen medan verkställigheten sker på tjänstemannanivå.

     År 2007 företogs en ändring av landskapslagen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Ändringen innebar att Ålands diskrimineringsombudsman fick utökade tillsynsbefogenheter vilka tidigare delvis ankommit på jämställdhetsdelegationen. Utskottet har vid behandlingen av ärendet närmare bekantat sig med diskrimineringsombudsmannens verksamhet och har därvid erfarit att det finns vissa brister och otydligheter i det regelverk som styr verksamheten. Enligt vad utskottet fått erfara överväger landskapsregeringen administrativa och lagstiftningsmässiga insatser i syfte att åtgärda bristerna. Enligt utskottets mening är det viktigt att grunderna för verksamheten ses över varvid även det organisatoriska huvudmannaskapet bör övervägas.

 

Ärendets behandling

 

Social- och miljöutskottet har i en skrivelse av den 23 april 2009 med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt lagutskottets utlåtande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört lantrådet Viveka Eriksson, förvaltningschefen Arne Selander, jämställdhetsdelegationens ordförande Ingalill Pettersson-Hemming, jämställdhetsinspektören Vivan Nikula samt diskrimineringsombudsmannan Veronica Larpes-Papadopoulu (per telefon).

     Vid ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, viceordföranden Barbro Sundback samt ledamöterna Harry Jansson, Jan Salmén och Folke Sjölund.

     Ledamoten Barbro Sundback omfattar inte utskottsmajoritetens åsikt och fogar därför en reservation till utlåtandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet som sitt utlåtande

 

att social- och miljöutskottet vid uppgörandet av sitt betänkande beaktar vad som anförts i detta utlåtande.

__________________

 

 

Mariehamn den 19 maj 2009

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson

 


 

RESERVATION

 

Jämställdhetsdelegationen har till uppgift att fördjupa och utveckla de vägledande principerna

för jämställdhetsarbetet i landskapet enligt § 1 landskapslagen om Ålands jämställdhets-delegation.

 

Det äger sin riktighet att jämställdhetsarbetet i landskapet utvecklats och ändrats sedan tillkomsten av landskapslagen om Ålands jämställdhetsdelegation år 1982. Syftet med att eliminera jämställdhetsdelegationen sägs vara: " att delegationen inte fyller kraven på långsiktiga, målmedvetna och effektiva arbetsrutiner och strukturer som gäller för jämställdhetsarbetet".

 

Med detta lagförslag decimeras det övergripande politiska ansvaret för jämställdhetsarbetet i landskapet till att i första hand gälla landskapsförvaltningens jämställdhetsarbete med inriktning på sektorvisa projekt. En förändring som inte svarar mot de behov av reformer och attitydpåverkan som fortsättningsvis finns i landskapet emedan jämställdhet långt ifrån råder.

 

Undertecknad anser att landskapsregeringens ambitioner att effektivera jämställdhetsarbetet inom sin egen förvaltning är bra. Samtidigt finns det inte tillräckliga skäl för att avlägsna ett parlamentariskt tillsatt organ med ett övergripande ansvar för att utveckla och fördjupa jämställdhetsarbetet i landskapet. Delegationens arbetssätt och uppdrag borde därför anpassas till ändrade förutsättningar istället för att helt utraderas. Socialdemokraterna föreslog redan 2004 att istället för delegationen skulle ett jämställdhetsråd tillsättas med uppgift att diskutera och formulera aktuella jämställdhetsfrågor och reformer. Dessutom förde socialdemokraterna fram behovet att ett samarbetsforum för kommunal jämställdhetsutveckling, för att aktivera kommunerna som fortfarande brister i konkreta åtgärder för ökad jämställdhet på kommunal nivå.

 

Jämställdhetsdelegationen föregicks av en kommitté. Tillkomsten av en jämställdhetsdelegation var  ett viktigt steg i utvecklingen av arbetet för ökad jämställdhet. Nästa steg borde vara ett råd sammansatt av politiska representanter med goda kunskaper i jämställdhetspolitik. Det fortsatta jämställdhetsarbetet gynnas inte av att man minskar det politiska ansvaret för jämställdheten. Istället borde ansvaret utvecklas och ges högre status.

 

 

Mariehamn den 19 maj 2009

 

 

Barbro Sundback