Social- och miljöutskottets betänkande 7/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7a/2008-2009

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2009-11-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Upphävande av landskapslagen om landskapet Ålands jämställdhetsdelegation

·      Landskapsregeringens framställning nr 13/2008-2009

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Bakgrund. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Bakgrund

 

Lagtinget har med stöd av 53 § 2 mom. lagtingsordningen beslutat inhämta nytt betänkande i ärendet av social- och miljöutskottet.

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om landskapet Ålands jämställdhetsdelegation upphävs. Uppdraget för den jämställdhetsdelegation som utsetts för perioden 2008–2011 föreslås upphöra den 1 januari 2010.

     I framställningen konstateras att dagens verklighet är annorlunda än då när delegationen inrättades. Numera finns det en större medvetenhet om jämställdhetens betydelse, regler för beaktande av jämställdhetsfaktorer finns inskrivna i gällande lagstiftning och landskapsregeringen har en tjänsteman i stabsfunktion med ansvar och föredragningsrätt i jämställdhetsfrågor. Gällande formella krav på granskning av jämställdhetsaspekter i lagstiftning, vid uppgörandet av målsättningsprogram och planer, vid tillsättande av kollegiala organ m.m. har lett till att delegationens uppgifter har minskat och dess funktion anses vara otidsenlig.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslog i betänkandet nr 7/2008-2009 att lagförslaget antas samt att lagtinget skulle besluta om en hemställningskläm till landskapsregeringen. Utskottet upprepar motiveringarna i sitt tidigare betänkande med de kompletteringar som framgår av detta betänkande samt föreslår en ändring av lagförslaget så att ikrafträdelsebestämmelsen, med stöd av 20 § 2 mom. självstyrelselagen, lämnas öppen för landskapsregeringen att fatta beslut om.

 

Utskottets synpunkter

 

Efter det att utskottet överlämnade sitt betänkande har det gått så lång tid att det är osäkert om lagen hinner träda ikraft den 1 januari 2010 såsom i framställningen föreslogs. Utskottet föreslår därför att ikrafträdelsebestämmelsen med stöd av 20 § 2 mom. självstyrelselagen lämnas öppen för landskapsregeringen att fatta beslut om.

 

Utskottet konstaterar att chefen för jämställdhetsärenden har till uppgift att leda jämställdhetsenheten vid kansliavdelningen, vars uppgift enligt 3 § landskapsförordningen om landskapsregeringens allmänna förvaltning är att handlägga ärenden som gäller jämställdhet. Denna bestämmelse berörs inte av den framställning som nu behandlas.

 

Gällande utskottets synpunkter till övriga delar hänvisas till betänkande nr 7/2008-2009, till vilket lagutskottets utlåtande i ärendet även fogats.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget beslöt den 4 november 2009 enligt 53 § 2 mom. lagtingsordningen att inhämta nytt betänkande i ärendet av social- och miljöutskottet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Åke Mattsson, vice ordföranden Henry Lindström samt ledamöterna Carina Aaltonen, Sirpa Eriksson och Roger Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget hemställer till landskapsregeringen att den bör tillsätta en expertgrupp med uppdrag att övervaka det fyraåriga ramprogrammet och utveckla jämställdhetsarbetet i det åländska samhället samt

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om upphävande av landskapslagen om landskapet Ålands jämställdhetsdelegation

 

     (Ingressen lika som i framställningen)

 

1 §

    (Lika som i framställningen)

 

2 §

     Denna lag träder i kraft den (uteslutning). Uppdraget för den jämställdhetsdelegation som utsetts för perioden 2008–2011 upphör vid lagens ikraftträdande.

 

 

 

__________________

 

 

Mariehamn den 5 november 2009

 

 

Ordförande

 

 

Åke Mattsson 

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte