Social- och miljöutskottets betänkande 7/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2009-2010

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2010-05-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Specificerad kravnivå vid miljökonsekvensbedömningar

·      Landskapsregeringens framställning nr 18/2009-2010

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att bestämmelserna om miljökonsekvensbedömning (MKB) i landskapets lagstiftning kompletteras. Genom förslaget specificeras kravnivån på bedömningen av vissa myndighetsplaners och -programs miljöpåverkan.

     Förslaget innehåller även bestämmelser med krav på bedömning av planer och program som rör miljöfarlig verksamhet inom andra sektorer än jordbruk, skogsbruk, fiske, energiförsörjning, industri, transporter, avfallshantering, vattenhushållning, telekommunikationer, turism, regionutveckling, områdesanvändning, miljöskydd eller naturvård. I dessa bestämmelser ingår även krav som innebär att den myndighet som ytterst ansvarar för bedömningen även ska höra andra myndigheter och beakta deras synpunkter. I anslutning härtill har landskapsregeringen givits en utökad förordningsfullmakt som gör det möjligt för landskapsregeringen att i alla tänkbara fall överväga när det ska utföras en MKB för en plan eller ett program och vad som härvid ska gälla vid samråd mellan myndigheter. Vidare ingår det bestämmelser i framställningen som ytterligare anger vad en MKB ska innehålla.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att landskapsregeringens lagförslag antas med vissa ändringar och tekniska justeringar.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Miljökonsekvensbedömningar krävs då ett projekt, en plan eller ett program kan leda till betydande miljöpåverkan. Det är för åländska förhållanden mycket stora projekt och omfattande planer som avses i EU-direktiven, vilket innebär att det är relativt sällan som det kommer att bli aktuellt att tillämpa lagstiftningen.

     Utskottet konstaterar att avsikten är att åstadkomma en så okomplicerad och obyråkratisk lagstiftning som möjligt med beaktande av gemenskapsrättens krav, skyddandet av miljön och de olika sakägarna. Det kan finnas skäl för landskapsregeringen att överväga utarbetande av riktlinjer för det praktiska genomförandet av miljökonsekvensbedömningar för att underlätta arbetet och att göra de olika bedömningarna likvärdiga.

 

Detaljmotivering

 

1. Landskapslag om ändring av landskapslagen om miljökonsekvensbedömning

 

4 § Utskottet föreslår en justering i förtydligande syfte.

 

9 § 1 mom. Det samråd som avses i tredje meningen avser enbart det fall då en MKB görs för en plan eller ett program. Med anledning härav föreslås en justering i förtydligande syfte.

 

14a § Utskottet föreslår ändringen i förtydligande syfte.

 

2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om naturvård

 

24a § Utskottet föreslår att förslaget till sista mening i paragrafens första moment ska utgå eftersom meningen närmast är av upplysande karaktär och då den kan uppfattas som missvisande. Justeringen av paragrafens andra moment är av förtydligande karaktär.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 26 april 2010 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Katrin Sjögren, byråchefen Helena Blomqvist, vikarierande europarättschefen Andreas Dahlén, konsulten Ulf Eklund, lagberedaren Mathias Lundqvist och myndighetschefen vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet Yvonne Österlund.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Åke Mattsson, vice ordföranden Henry Lindström samt ledamöterna Sirpa Eriksson, Roger Jansson och Carina Aaltonen (delvis).

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar de i framställningen ingående lagförslagen i följande lydelser:

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om miljökonsekvensbedömning

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras rubriken för 3 §, 3 § 1 mom., 2 mom. inledningssatsen, 1 och 4 punkterna samt 3 mom., 4 § inledningssatsen och 6 punkten, 5 § inledningssatsen och 9 § landskapslagen (2006:82) om miljökonsekvensbedömning samt

     fogas till 5 § nya 2, 3 och 4 punkter, varvid nuvarande 2 och 3 punkterna blir 5 och 6 punkten, till 14 § ett nytt 2 mom. och till lagen en ny 14a § som följer:

 

3 §

     (Lika som i framställningen).

4 §

Grundkrav på en MKB

     I en MKB ska följande ingå:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     6) en redogörelse för sådan miljöpåverkan som väsentligt kan ha verkan på miljön i ett område utanför landskapet och för hur information om gränsöverskridande påverkan enligt 14 § denna lag har beaktats.

 

5 §

     (Lika som i framställningen).

 

9 §

Avgränsningssammanträde

     Envar har rätt att delta i avgränsningssammanträdet samt att ställa frågor och ge förslag till vilka alternativ och konsekvenser som bör ingå i bedömningen. Även de myndigheter som informerats enligt 13 § har rätt att yttra sig i ärendet. Vid ett avgränsningssammanträde som gäller en plan eller ett program ska samråd ske med berörda myndigheter om omfattningen och detaljnivån av MKB:n.

     (2-3 mom. lika som i framställningen).

 

14 §

     (Lika som i framställningen).

 

14a §

Övervakning

     Den myndighet som ansvarar för att en plan eller ett program genomförs ska se till att genomförandet av planer och program som omfattas av en MKB samt betydande miljökonsekvenser av detta övervakas på ett sådant sätt att åtgärder vid behov kan vidtas i syfte att förebygga och minska miljöolägenheter.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om naturvård

 

     (Ingressen lika som i framställningen)

 

24a §

Bedömning av projekt och planer

     Om ett projekt eller en plan, antingen i sig eller i samverkan med andra projekt eller planer, sannolikt i betydlig utsträckning försämrar naturvärdena i ett område som finns angivet i en sådan i 21 § denna lag avsedd förteckning över områden som bör fredas eller som redan av landskapsregeringen i enlighet med 22 § denna lag av landskapsregeringen förklarats som särskilt skyddsområde ska den som genomför projektet eller gör upp planen på behörigt sätt bedöma dessa konsekvenser. Detsamma gäller ett sådant projekt eller en sådan plan utanför området som sannolikt har betydande skadliga verkningar som når området. (Uteslutning).

     Den myndighet som beviljar tillståndet eller godkänner planen ska se till att den bedömning som avses i 1 mom. har gjorts. I det fall där konsekvenserna bedömts på ett annat sätt än genom ett MKB-förfarande ska myndigheten begära utlåtande av landskapsregeringen och av den som förvaltar området.

     (3 mom. lika som i framställningen).

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

 

Mariehamn den 25 maj 2010

 

 

Ordförande

 

 

Åke Mattsson 

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte