Social- och miljöutskottets betänkande 7/2011-2012

Lagtingsår: 2011-2012

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2011-2012

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2012-05-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Förtydligat förfarande vid miljökonsekvensbedömning

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 15/2011-2012

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Detaljmotivering. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår ändringar i landskapslagen (2006:82) om miljökonsekvensbedömning (MKB-lagen) med beaktande av Europeiska kommissionens krav på ett fullständigt och korrekt införlivande av direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan (direktivet om strategisk miljöbedömning). Förslaget omfattar även MKB för projekt eftersom såväl strategisk som projektspecifik MKB regleras i samma lag. Begreppet miljökonsekvensbedömning definieras så att det klart framgår att därmed avses förfarandet som föreskrivs i lagen, utöver benämningen på dokumentet som utformas som ett underlag för en myndighets beslut. Förfarandet i samband med övervägandet om en MKB ska utföras i enskilda ärenden förtydligas. Några preciseringar görs gällande MKB-dokumentets innehåll och delgivningsreglerna. Den nya paragrafen om ändringssökande klarlägger i vilket skede ändring får sökas om en MKB saknas eller är bristfällig.

     Landskapsregeringen har i sitt svar på Europeiska kommissionens motiverade yttrande meddelat att avsikten är att lagändringen träder i kraft hösten 2012.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget kompletteras med ett förordningsbemyndigande för landskapsregeringen. Vidare föreslås ändringar i förtydligande syfte samt några mindre ändringar av språklig eller teknisk natur.

 

Utskottets synpunkter

 

En av lagförslagets konsekvenser, utöver det som framgår av sammanfattningen ovan, är att övervägandet om en MKB ska resultera i ett motiverat beslut. Utskottet stöder de föreslagna ändringarna och konstaterar att de inte föranleder några stora förändringar i arbetsmängden.

     Med hänvisning till landskapsregeringens motiveringar till lagförslaget föreslår utskottet att lagförslaget antas med de av utskottet föreslagna ändringarna.

 

Detaljmotivering

 

Ingressen Ändringsförslagen är av teknisk natur.

 

3 § Ändringarna är av språklig karaktär och föreslås i förtydligande syfte.

 

4 § Eftersom det i förslaget saknas ett bemyndigande för landskapsregeringen att utfärda närmare bestämmelser om vad som ska ingå i en MKB föreslår utskottet ett nytt moment med ett sådant bemyndigande.

 

14b § Besvärsbestämmelser hör till rikets lagstiftningsbehörighet men kan med stöd av 19 § självstyrelselagen intas för vinnande av enhetlighet och överskådlighet. Utskottet föreslår ändringar i 1 och 3 mom. i förtydligande syfte.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 25 april 2012 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Carina Aaltonen, miljöjuristen Helena Blomqvist, lagberedaren Anna Ritamäki-Sjöstrand samt miljöskyddsinspektörerna Erica Sjöström och Mikael Stjärnfelt

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Christian Beijar, viceordföranden Åke Mattsson samt medlemmarna Anders Eriksson, Runar Karlsson, Sara Kemetter (delvis) och Torsten Sundblom (delvis) samt ersättaren Igge Holmberg (delvis).

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om miljökonsekvensbedömning

    

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 2 och 3 §§, 4 § 2 punkten, 5 § inledningssatsen och 1 punkten, 11 §, rubriken till 5 kap. samt 13 (uteslutning) och 14 §§ landskapslagen (2006:82) om miljökonsekvensbedömning, av dessa lagrum 3 §, 5 § inledningssatsen och 14 § sådana de lyder i landskapslagen 2010/75 och 13 § sådan den lyder i landskapslagen 2008/43 samt

     fogas till lagens 4 § ett nytt 2 mom. och en ny 14b § som följer:

 

2 §

     (Lika som i lagförslaget).

 

3 §

Beslut som ska föregås av en MKB

     (1 mom. lika som lagförslaget).

     I enlighet med landskapsförordningens bestämmelser om övervägande ska en MKB även utföras som underlag för beslut om andra projekt som kan ha betydande miljöpåverkan. Om ett sådant ärende är anhängigt vid en beslutande myndighet kan myndigheten inleda övervägandet. Verksamhetsutövaren ska ges möjlighet att yttra sig innan myndigheten beslutar att en MKB ska utföras. Den beslutande myndigheten kan även inleda övervägandet på begäran av verksamhetsutövaren som ska ge myndigheten tillräcklig utredning om projektet. Övervägandet om en MKB ska resultera i ett motiverat beslut i vilket myndigheten tar ställning till om en MKB ska utföras som underlag för myndighetens beslut om projektet.

     (3 och 4 mom. lika som i lagförslaget).

     Ett beslut som fattats (uteslutning) med stöd av 2 eller 4 mom. ska delges sakägarna och de berörda myndigheterna enligt vad som föreskrivs i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland. Beslutet ska utan dröjsmål publiceras elektroniskt på myndighetens webbplats. Ett beslut enligt vilket en MKB ska utföras hålls dessutom framlagt enligt 13 §.

     Landskapsregeringen ska i landskapsförordning utfärda närmare bestämmelser om vilka projekt, planer och program som kan ha betydande miljöpåverkan och som därför ska föregås av en MKB enligt det förfarande som denna lag föreskriver.

 

4 §

Grundkrav på en MKB

     (Inledningssatsen och 2 punkten lika som lagförslaget).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen kan i landskapsförordning utfärda närmare bestämmelser om vad som ska ingå i en MKB.

 

5, 11, 13 och 14 §§

     (Lika som i lagförslaget).

 

14b §

Ändringssökande

     Den verksamhetsutövare som beslutet gäller får söka ändring i ett beslut som fattats efter övervägande om MKB med stöd av 3 § 2 mom. I övrigt får ändring inte sökas särskilt i beslut som fattats efter övervägande om MKB med stöd av 3 § 2 eller 4 mom. Om en MKB enligt beslutet inte behöver utföras får dock ändring sökas senare i samma ordning och sammanhang som ändring söks enligt 3 mom.

     (2 mom. lika som i lagförslaget).

     Den som enligt bestämmelser i annan lagstiftning har rätt att söka ändring i ett beslut om ett projekt, en plan eller ett program kan åberopa att en MKB inte har utförts eller att bedömningen har varit bristfälligt till väsentliga delar.

 

__________________

 

     (Ikraftträdandebestämmelsen lika som i lagförslaget).

 

 

Mariehamn den 29 maj 2012

 

 

Ordförande

 

 

Christian Beijar 

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson