Social- och miljöutskottets betänkande 7/2013-2014

Tillhör ärendet: Industriutsläpp
Lagtingsår: 2013-2014

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2013-2014

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2014-05-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Industriutsläpp

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 10/2013-2014

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Industriutsläppsdirektivet förutsätter att tillämpningen av bästa tillgängliga teknik grundar sig på juridiskt bindande slutsatser som kommissionen offentliggör. Detta förutsätter ändringar och kompletteringar i bestämmelserna om tillståndsprövning i miljöskyddslagen. Dessa ändringar påverkar handläggningen av tillståndsärenden, tillståndsprövningen och tillsynen över tillstånd.

     Bestämmelser om reglering av effektiviteten i användningen av energi förs in i lagstiftningen.

     Genomförandet av industriutsläppsdirektivet förutsätter att en verksamhetsutövare ska göra upp en statusrapport, om anläggningens verksamhet omfattar användning, produktion eller utsläpp i omgivningen av betydande farliga ämnen som medför fara för förorening av mark eller grundvatten. Bestämmelser om nedläggning och kontroll kompletteras också på grund av krav i industriutsläppsdirektivet.

     En bestämmelse om miljögranskning för verksamheter av försöksnatur läggs in i lagstiftningen.

     Miljöskyddslagen kompletteras även med några bestämmelser för att genomföra annan EU-lagstiftning; förordningen om exportförbud för kvicksilver, direktivet om nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar och förordningen om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar.

    

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med några ändringar av språklig och teknisk natur.

 

Utskottets synpunkter

 

Genom lagförslaget implementeras bland annat den del av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp som gäller industriutsläppsdirektivanläggningar.

     I lagförslaget föreslås att ett nytt 6a kapitel om prövning av miljötillstånd i fråga om industriutsläppsdirektivanläggningar intas i landskapslagen (2008:24) om miljöskydd. Utskottet har erfarit att det för närvarande inte finns några industriutsläppsdirektivanläggningar på Åland, men att det framdeles möjligen kan komma att finnas sådana anläggningar. Mot bakgrund härav och för att undvika att bestämmelserna ska behöva beaktas i övriga förfaranden i miljöskyddslagen delar utskottet landskapsregeringens uppfattning att det är mest ändamålsenligt att inta bestämmelserna om industriutsläppsdirektivanläggningar i ett eget kapitel.

     Utskottet konstaterar med tillfredsställelse att det nu föreslås intas uttryckliga bestämmelser i miljöskyddslagen om krav på effektiv energianvändning, vilket innebär att alla verksamhetsutövare av tillstånds- eller miljögranskningspliktiga verksamheter ska se till att verksamheten bedrivs så att energianvändningen är effektiv. För industriutsläppsdirektivanläggningarnas del föreslås även bestämmelser som kompletterar och konkretiserar den allmänna skyldigheten om att all verksamhet ska vara energieffektiv. Bestämmelserna innebär att miljötillståndet för en industriutsläppsdirektivanläggning vid behov ska förenas med behövliga villkor om effektiv energianvändning och om förbättring av effektiviteten.    

     I lagförslagets 26n § föreslås intas bestämmelser om en verksamhetsutövares skyldighet att sanera ett förorenat område i samband med att verksamheten vid en industriutsläppsdirektivanläggning avslutas. I syfte att säkerställa att ett förorenat område saneras föreslår utskottet att landskapsregeringen överväger att i lagen införa bestämmelser som medger att prövningsmyndigheten i samband med beviljandet av tillstånd för industriutsläppsdirektivanläggningar kan fordra att sökanden ställer en ekonomisk säkerhet till säkerhet för de kostnader som kan uppstå vid en sanering av ett förorent område.     

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 16 april 2014 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Carina Aaltonen, byråchefen Helena Blomqvist, vikarierande myndighetsjuristen Camilla Lundberg från ÅMHM och miljöskyddsinspektören Erica Sjöström från ÅMHM.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Christian Beijar, viceordföranden Petri Carlsson (delvis), ledamöterna Anders Eriksson (delvis) John Hilander, Runar Karlsson, Torsten Sundblom samt ersättaren Igge Holmberg.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om miljöskydd

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 3 §, 12 § 1 mom., 15 § 1 mom., 17 § 2 mom., 22 § 1 mom., 24 § 1 mom. d) och e) punkterna och 39 § e) punkten i landskapslagen (2008:124) om miljöskydd, av dessa lagrum (uteslutning)15 § 1 mom. och 17 § 2 mom. sådana de lyder i landskapslagen 2013/110 samt

     fogas till 4 § ett nytt 4 mom., till 24 § 1 mom. en ny f) punkt, till 28b § ett nytt 2 mom., till 35 § 2 mom. en ny e) punkt och till 39 § en ny d) punkt samt till lagen nya 4a, 9a, 26a - 26p, 53k och 53l §§ samt ett nytt 6a kapitel efter 26 §, av dessa lagrum 35 § sådan den lyder i landskapslagen 2011/40, 28b § sådan den lyder i landskapslagen 2011/73 och 39 § d) punkten i stället för den punkt som upphävdes genom landskapslagen 2011/40 som följer:

 

3 §

Definitioner

     I denna lag använda begrepp ska ha den betydelse som anges i denna paragraf.

     a) Miljöpåverkan är en sådan direkt eller indirekt, positiv eller negativ miljöeffekt som följer av att en verksamhet genomförs eller inte genomförs.

     b) Negativ miljöpåverkan är sådan miljöpåverkan som medför

     1) olägenhet för människors hälsa,

     2) skada på naturen och dess funktioner,

     3) hinder för eller väsentligt försvårande av nyttjandet av naturresurser,

     4) minskad allmän trivsel eller försämring av kulturvärden,

     5) försämring av miljöns lämplighet att nyttjas för rekreationsändamål,

     6) skada på egendom eller olägenhet att nyttja den eller

     7) annan jämförbar kränkning av allmänt eller enskilt intresse.

     c) Miljöförorening är direkt eller indirekt överföring genom mänsklig verksamhet av ämnen, vibrationer, buller, ljus, lukt, värme eller annan energi till luft, vatten eller mark som kan medföra negativ miljöpåverkan.

     d) Utsläpp är direkt eller indirekt miljöförorening från punktkällor eller diffusa källor.

     e) Utsläppsgränsvärde är den mängd uttryckt med särskilda parametrar alternativt den koncentration av eller nivå på ett utsläpp som inte får överskridas under givna tidsperioder.

     f) Olägenhet för människors hälsa är störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka den enskilda människans eller befolkningens livsmiljö och hälsa menligt.

     g) Verksamhet är en specifik aktivitet eller åtgärd som är varaktig, tillfällig eller av engångskaraktär.

     h) Verksamhetsutövare är en juridisk eller fysisk person som bedriver en verksamhet samt den som har den faktiska beslutanderätten i fråga om verksamheten.

     i) Bästa tillgängliga teknik är tekniskt och ekonomiskt genomförbara produktions- och reningsmetoder som är utvecklade till mest effektiva och mest avancerade stadium, samt planerings-, bygg-, underhålls-, drifts- och avvecklingsmetoder som gör det möjligt att hindra eller på mest effektiva  sätt minska den förorening av miljön som verksamheten orsakar och som lämpar sig som grund för miljötillståndsvillkor eller miljögranskningsinstruktioner. En teknik är tekniskt och ekonomiskt genomförbar när den kan tas i allmänt bruk och till skäliga kostnader kan tillämpas inom branschen i fråga. I landskapsförordning kan närmare bestämmas om definitionen av bästa tillgängliga teknik.

     j) Ny teknik är industriell teknik som, om den utvecklas kommersiellt, kan medföra en högre miljöskyddsnivå eller samma miljöskyddsnivå till lägre kostnader än bästa tillgängliga teknik.

     k) Mark är det översta lagret av jordskorpan mellan berggrunden och ytan och (uteslutning) består av mineralpartiklar, organiskt material, vatten, luft och levande organismer.

     l) Allmänheten är en eller flera fysiska eller juridiska personer och, i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis, sammanslutningar, organisa­tioner eller grupper av dessa.

     m) Den berörda allmänheten är den del av allmänheten som berörs eller kan beröras eller som har intresse av beslut om meddelande eller uppdatering av miljötillstånd eller miljötillståndsvillkor eller beslut om meddelande eller uppdatering av miljögranskningsbeslut eller miljögranskningsinstruktioner. Vid tillämpningen av denna definition ska icke-statliga organisationer som främjar miljövård och uppfyller eventuella krav i nationell lagstiftning anses ha intresse i denna fråga.

     (2 mom. lika som i lagförslaget).

 

4 – 4a §§ 

     (Lika som i lagförslaget).

 

9a §

Miljögranskningsplikt vid verksamhet av försöksnatur

     Miljögranskning i stället för miljötillstånd behövs för sådan kortvarig verksamhet av försöksnatur vars syfte är att testa ny teknik, råvaror eller bränslen, tillverknings- eller förbränningsmetoder eller en reningsanordning eller att i en anläggning eller yrkesmässigt behandla avfall, om detta sker i syfte att klarlägga verksamhetens konsekvenser, användbarhet eller någon annan jämförbar omständighet.

 

12, 15, 17, 22 och 24 §§

     (Lika som i lagförslaget).

 

6a kap.

Prövning av miljötillstånd i fråga om industriutsläpps-

direktivanläggningar

 

26a §

Definitioner som gäller bästa tillgängliga teknik och statusrapport

     I detta kapitel avses med

     a) industriutsläppsdirektivanläggning en anläggning med verksamhet som omfattas av bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, nedan industriutsläppsdirektivet,

     b) referensdokument ett dokument som har upprättats i enlighet med artikel 13 i industriutsläppsdirektivet och som beskriver tillämpad teknik, utsläpp och förbrukningsnivåer, teknik som beaktats för fastställandet av bästa tillgängliga teknik och slutsatser om bästa tillgängliga teknik samt ny teknik i den verksamhet som dokumentet gäller,

     c) slutsatser ett beslut av Europeiska kommissionen som har antagits med stöd av artikel 13.5 i industriutsläppsdirektivet och som innehåller de delar av referensdokumentet där slutsatserna om bästa tillgängliga teknik fastställs, en beskrivning av denna, information för att bedöma dess tillämplighet, utsläppsnivåer som hänger samman med denna, kontroll som hänger samman med denna, förbrukningsnivåer som hänger samman med denna och vid behov åtgärder för avhjälpande av föroreningsskada på platsen,

     d) utsläppsnivåer de intervall för utsläpp som erhålls under normala driftsförhållanden med användning av en bästa tillgänglig teknik eller en kombination av flera bästa tillgängliga tekniker, såsom de beskrivs i slutsatserna, uttryckta som ett genomsnitt under en bestämd tidsperiod, under specificerade referensförhållanden,

     e) statusrapport information om statusen i mark och grundvatten med avseende på förorening med relevanta farliga ämnen.

 

26b – 26k §§

     (Lika som i lagförslaget).                     

 

26l §

Översynsförfarandet

     (1 – 2 mom. lika som i lagförslaget).

     På ansökan tillämpas vad som i 12 § föreskrivs om miljötillståndsansökan. Ett ärende som gäller översyn av ett miljötillstånd ska avgöras skyndsamt. Myndigheten iakttar vid prövningen i tillämpliga delar (uteslutning) det normala miljötillståndsförfarandet.

     (4 mom. lika som i lagförslaget).

 

26m §

Statusrapport om mark och grundvatten

     (1 mom. lika som i lagförslaget).

     Statusrapporten ska innehålla sådana uppgifter om förorening av mark och grundvatten orsakad av relevanta farliga ämnen utifrån vilka markens och grundvattnets tillstånd kan fastställas så att en jämförelse kan göras med markens och grundvattnets tillstånd när verksamheten upphör. Statusrapporten ska innehålla

     a) uppgifter om hur den plats där verksamheten är placerad används när rapporten utarbetas och hur den har använts tidigare,

     b) tillräckliga uppgifter om mätningar som beskriver markens och grundvattnets tillstånd när statusrapporten utarbetas och

     c) en bedömning av markens och grundvattnets tillstånd på basis av de uppgifter som avses i 1 och 2 punkterna.

     (3 mom. lika som i lagförslaget).

 

26n – 26p, 28b, 35, 39, 53k och 53l §§

     (Lika som i lagförslaget).

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget).

 

 

 

Mariehamn den 27 maj 2014

 

 

Ordförande

 

 

Christian Beijar 

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand