Social- och miljöutskottets betänkande 7/2016-2017

Tillhör ärendet: Ändring av barnomsorgslagen
Lagtingsår: 2016-2017

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2016-2017

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2017-03-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Ändring av barnomsorgslagen

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 13/2016-2017

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att kommunerna ges ökad befogenhet att flexibelt anpassa fördelningen av personal i förhållande till vistelsetiderna för barn med vårdlediga föräldrar samt att barnomsorgslagstiftningen ändras med beaktande av penningvärdesförsämringen. Således höjs såväl inkomstgränsbeloppen för att betala barnomsorgsavgift som den högsta avgiften per barn och månad.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med de ändringar som framgår av betänkandet.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Utskottet konstaterar att lagförslaget huvudsakligen syftar till att ge kommunerna ökade möjligheter att anordna barnomsorgen och nyttja personalresursen på ett mer flexibelt sätt än hittills utan att samtidigt ge avkall på barnomsorgens målsättningar om en god omsorg och ett pedagogiskt innehåll som främjar barnens utveckling.  

     Utskottet finner det ändamålsenligt att kommunerna ges rätt att med bibehållen personaldimensionering och utgående från olika vårdnadshavares olika behov styra de tider under dagen som ett barn får vistas i barnomsorgen samtidigt som daghemsföreståndarna ges ansvar för att personalresursen fördelas på ett ändamålsenligt sätt i förhållande till barnens närvaro. Kommunen kan på så sätt använda befintliga resurser på effektivast möjliga sätt och styra närvarotiden för barn i halvtidsomsorg till tider som är avsedda för daghemmens planerade pedagogiska verksamhet.

     I lagförslagets 4 § föreslås att definitionen av ”barn i behov av särskilt stöd” vidgas till att även omfatta barn som har svårigheter på grund av en kognitiv, sensorisk eller intellektuell funktionsnedsättning. Utskottet finner det positivt att definitionen av barn i behov av särskilt stöd klargörs och att det uttryckligen framgår att även ett barns förmåga att hantera intryck och impulser ska beaktas.      

 

Detaljmotivering

 

Ingressen Ändringarna är av språklig eller teknisk karaktär.

 

9a § Utskottet föreslår att ”med lämplig pedagogisk inriktning” i 2, 3 och 4 mom. stryks då behörighetskraven för personal i daghem beskrivs i landskapsförordning (2011:90) om behörighetskrav för personal anställd i daghem och fritidshem.

 

16 § Ändringarna är av språklig karaktär.

 

22 § Ändringarna är av språklig karaktär.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 8 mars 2017 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Wille Valve, styrelsemedlemmen i Ålands Barnträdgårdslärare r.f. Alexandra Andersson, lagberedaren Olle Ekström, föreståndaren för Österkulla daghem Ann Grunér-Jansson, ordföranden i Ålands Barnträdgårdslärare r.f. Annett Jansson, styrelsemedlemmen i Pusselfamiljen r.f. Leeles Nurk, socialinspektören Ulla Rindler-Wrede och ordföranden i Pusselfamiljen r.f. Mari Stenlund.

     Utskottet har i samband med ärendets behandling besökt Österkulla daghem i Jomala kommun.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Carina Aaltonen,

viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Fredrik Fredlund, Igge Holmberg, Annette Holmberg-Jansson, Torsten Sundblom och Pernilla Söderlund.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av barnomsorgslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 3 § 1 mom. 3 punkten, 3 § 2 mom. 2 punkten, 4 § 2 mom., 9 §, 16 § 1 mom., 17 § 1 mom. 2 punkten, 22 § 1-3 mom., 24 § 3 och 4 mom. och 26 § 1 mom. barnomsorgslagen (2011:86) för landskapet Åland samt

     fogas till lagen en ny 9a §, till 17 § 1 mom. en ny 2a punkt, till 17 § ett nytt 3 mom., varvid nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., och till 22 § ett nytt 7 mom., av dessa lagrum 17 och 22 §§ sådana de lyder i landskapslagen 2013/60, som följer:

 

3 – 4 §§

     (Lika som i lagförslaget).

 

9 §

     (Lika som i lagförslaget).

 

9a §

Verksamheternas behörighetskrav

     (1 mom. lika som i lagförslaget).

     På en avdelning ska det finnas minst en anställd med avslutad högskoleutbildning (uteslutning).

     På ett fritidshem som har fler än 13 barn ska det finnas minst en fritidspedagog med avslutad högskoleutbildning (uteslutning).

     Med avdelning avses en organisatorisk och återkommande administrativ indelning av barn i ett daghem. I samband med tillfälliga gruppindelningar eller helg-, kvälls- och nattetid kan verksamheten ledas av en anställd med avslutad gymnasieutbildning (uteslutning). Med grupp avses en tillfällig funktionell indelning av barn som hör till en avdelning, varvid i en grupp kan ingå barn från en eller flera avdelningar.

 

16 §

Rättighetsgrunder

     Efter att föräldrapenningsperioden har upphört har vårdnadshavare, i den omfattning som föreskrivs i detta kapitel, rätt till barnomsorg ordnad av sin hemkommun för sitt barn. Barnomsorg beviljas av hemkommunen efter ansökan av vårdnadshavare. Om vårdnadshavarna har olika hemkommun gäller rätten till barnomsorg den kommun som är barnets hemkommun och ansökan ska riktas till den kommunen. Barnomsorg ska i möjligaste mån ordnas i den verksamhetsform som barnets vårdnadshavare önskar. En kommun kan vid behov, med beaktande av bestämmelserna i 2 och 3 §§, besluta om barnets vistelsetid under dagen, så att vårdnadshavare (uteslutning) som avses i 17 § 1 mom. 2 punkten, får barnomsorg för sitt barn under den tid (uteslutning)som krävs.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

17 §

     (Lika som i lagförslaget).

 

22 §

Avgift för kommunal barnomsorg

     Kommunen ska, med beaktande av bestämmelserna i denna paragraf och bestämmelserna i 23 §, fastställa en taxa för den avgift som barnets vårdnadshavare ska betala för barnomsorg. Av en sådan taxa ska minst framgå avgiften för heltidsomsorg och avgiften per timme, i de fall en kommun har beslutat om en timtaxa. Månadsavgiften ska fastställas för kalenderåret. Avgiften ska avse årets alla månader. En kommun kan besluta om avgiftsfria månader.

     Som grund för beräkningen av barnomsorgsavgiften får läggas de inkomster som överskrider bruttoinkomstgränserna i tabellen nedan. Barnomsorgsavgift får inte tas ut av den familj som har en inkomst som uppgår till högst de belopp som anges i tabellen nedan.

 

 

 

Familjens storlek

inkomstgräns

Inkomstgräns

(euro/mån)

2

1 248

3

1 456

4

1 664

5

1 872

6

2 080

 

     (3 mom. lika som i lagförslaget).

     (7 mom. lika som i lagförslaget).

 

24 §

     (Lika som i lagförslaget).

 

26 §

     (Lika som i lagförslaget).

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget).

 

__________________

 

 

Mariehamn den 23 mars 2017

 

 

Ordförande

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand