Social- och miljöutskottets betänkande 7/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2022-2023

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2023-03-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Byggnaders energiprestanda och energieffektivitet med anledning av ett motiverat yttrande från EU-kommissionen

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 16/2022-2023

 

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår mindre ändringar i plan- och bygglagen för landskapet Åland och i landskapslagen om energideklaration för byggnader. Ändringarna är en följd av ett motiverat yttrande från EU-kommissionen angående ett bristfälligt införlivande i den nationella lagstiftningen av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/844 om ändring av direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda och av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet. Av denna anledning är det viktigt att ärendet behandlas i brådskande ordning.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med en mindre teknisk ändring.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 13 mars 2023 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Pernilla Söderlund, viceordföranden Mikael Lindholm, ledamöterna Stellan Egeland, Simon Holmström, Jesper Josefsson, Simon Påvals och Wille Valve. 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det andra lagförslaget i oförändrad lydelse och det första lagförslaget i följande lydelse:

 

 

 

 

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av plan- och bygglag för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 2 § 19 - 21 punkterna plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland sådana de lyder i landskapslag 2021/64 samt

     fogas till lagens 2 § nya 22 - 24 och 23 punkter och till lagen en ny 65e § som följer:

 

 Definitioner

     I denna lag avses med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     19) ändring av byggnad: en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads  konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde inbegripet tillbyggnad och ombyggnad samt installation eller byte av installationssystem i en befintlig byggnad,

     20) nominell effekt: den maximala värmeeffekt, uttryckt i kilowatt, som tillverkaren fastställt och garanterar vid kontinuerlig drift om de av tillverkaren angivna verkningsgraderna respekteras,

     21) stort företag: en fysisk eller juridisk person som bedriver ekonomisk verksamhet och som i sin tjänst har minst 250 anställda eller som har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro och en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro,

     22) byggnadens installationssystem: teknisk utrustning för rumsuppvärmning, rumskylning, ventilation, varmvatten för hushållsbruk, fast belysning, fastighetsautomation och tillhörande reglering, platsbaserad elproduktion, eller en kombination därav, inklusive sådana system som utnyttjar energi från förnybara energikällor, i en byggnad eller en byggnadsenhet,

     23) system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning: ett system som omfattar alla produkter, all programvara och allt tekniskt underhåll som kan stödja en energieffektiv, ekonomisk och säker drift av byggnadens installationssystem genom automatisk styrning och genom att underlätta den manuella hanteringen av byggnaders installationssystem,

     24) tekniskt, funktionellt och ekonomiskt genomförbar lösning: En tekniskt genomförbar lösning som förbättrar energiprestandan vid reparations- och ändringsarbeten som planeras och genomförs så att egenskaperna enligt 65 § och enligt de krav som föreskrivits i avsnitt 9 i landskapsförordning (2015:5) om Ålands byggbestämmelsesamling uppfylls. En funktionell genomförbar lösning är en lösning som inte förhindrar användningen av byggnaden eller dess installationer för dess ändamål. En ekonomiskt genomförbar lösning är en lösning som utifrån en bedömning kan genomföras kostnadseffektivt. Beräkningsperioden för den ekonomiska bedömningen ska vara den normala livscykeln för den bedömda byggnadsdelen, systemet eller delen av systemet.

 

65e §

Krav avseende byggnaders installationssystem

     De krav som anges gällande energihushållning i 65 § 2 mom. och i av landskapsregeringen utfärdade föreskrifter för nya byggnader ska även gälla befintliga byggnaders installationssystem vid nyinstallation, utbyte och uppgradering av installationssystemet om det är tekniskt, ekonomiskt och funktionellt genomförbart.

     Landskapsregeringen kan i förordning ange närmare föreskrifter om fastställande av systemkrav gällande byggnaders installationssystem.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 17 mars 2023

 

 

Ordförande

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand