Social- och miljöutskottets betänkande 7/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2015-2016

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2016-05-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Förordningen om ikraftträdande av konventionen om biologisk mångfald

·       Republikens presidents framställning nr 10/2015-2016

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens yttrande. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

 

Republikens presidents förslag

 

Presidenten föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen om ikraftträdande av konventionen om biologisk mångfald träder i kraft i landskapet till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens yttrande

 

Landskapsregeringen konstaterar att till den del bestämmelserna i biodiversitetskonventionen hör till EU:s behörighet är Åland redan bundet av konventionens målsättningar genom EU:s strategier och lagstiftning.

   Konventionens målsättningar gällande naturskydd och hållbart utnyttjande av natur är dock till största delen inte tvingande.

   En revidering av naturvårdslagen är med i regeringsprogrammet och landskapsregeringen har låtit göra en utredning om ekonomiska, biologiska och juridiska konsekvenser av ett utökat art- och biotopskydd. Utredningen visar att ett utökat skydd har flera fördelar än nackdelar. Landskapsregeringens arbete för ett bärkraftigt och hållbart Åland är helt i linje med konventionens målsättningar.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet välkomnar landskapsregeringens kommande revidering av landskapslagen om naturvård och förordar ett utökat art- och biotopskydd.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 23 maj 2016 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Ett yttrande har inhämtats från landskapsregeringen.

     Utskottet har i ärendet hört tf. byråchefen Inkeri Ahonen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Carina Aaltonen,

viceordföranden Mikael Lindholm, ledamöterna Igge Holmberg, Annette Holmberg-Jansson, Torsten Sundblom och Pernilla Söderlund samt ersättaren Runar Karlsson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar bestämmelserna i konventionen faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 26 maj 2016

 

 

Ordförande

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand