Social- och miljöutskottets betänkande 8/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 8/2001-2002

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2002-03-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Förlängning av lånetiden i 16 § landskapslagen om bostadsproduktion

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 13/2001-2002

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att 16 § landskapslagen om bostadsproduktion ändras så att hyresbostadslån kan beviljas för en tid på 45 år.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet tillstyrker landskapsstyrelsens förslag.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att huvudsyftet med lagändringen är att möjliggöra justeringar i lånevillkoren för hyresbostadslånen så att de årliga annuiteterna kan hållas på en jämn nivå oberoende av räntefluktuationer. Genom att motverka kraftiga höjningar av de årliga kapitalkostnaderna skapas bättre förutsättningar för en stabil utveckling av hyresnivån för bostäderna.

     Den föreslagna lagändringen innebär att en marginal skapas för förlängning av lånetiden. För att detta skall fungera såsom avsetts kommer landskapsstyrelsen även i fortsättningen att som huvudregel bevilja hyresbostadslånen på 35 år. Den längre lånetiden skall endast utnyttjas när det är nödvändigt att förlänga återbetalningstiden för att hålla de årliga annuiteterna på en jämn nivå. Utskottet tillstyrker en sådan princip. Skillnaden mellan kapitalkostnaden för ett lån på 35 år och 45 år är inte så stor att det finns anledning att bevilja den längre tiden när projektet inleds. För ett hyresbostadshus på 750 kvadratmeter med lånesumman 1.000.000 € utgör skillnaden ca. 6.000 € per år utgående från nuvarande ränteläge. Skillnaden i s.k. kapitalhyra räknat per kvadratmeter är ca 0,67 € per månad. Fastighetsägarens nytta av ett landskapslån istället för ett vanligt banklån, vilket i förlängningen kommer hyresgästerna till godo, är i dagsläget en lägre kapitalhyra om ca 2,34 € per kvadratmeter och månad. Motsvarande nytta för ett lån på 45 år är ca 2,48 € per kvadratmeter och månad.

     Utskottet har erfarit att det finns ett ökande intresse av hyresbostadslånen. Landskapsstyrelsen har för närvarande 18 projektanmälningar under beredning som skulle innebära 180 nya bostäder. Med beaktande av de  nu budgeterade medlen för hyresbostadslån kan landskapsstyrelsen medverka till att 100 av dessa bostäder förverkligas.

     Landskapets lånevillkor för produktion av hyresbostäder är betydligt bättre än motsvarande lån i riket sett ur fastighetsägarnas och hyresgästernas synvinkel. Utskottet har erfarit att riksmyndigheterna fortfarande beviljar s.k. enhetslån. Karaktäristiskt för enhetslånen är att fastighetsägarna inte kan förutse hur mycket kostnaderna för låneskötseln stiger från år till år. Enhetslånen har därför kritiserats för att vara otidsenliga. Räntorna för hyresbostadslånen är dessutom 2-3 procentenheter lägre i landskapet än motsvarande lån i riket.

     Då utskottet i likhet med landskapsstyrelsen anser att det i den aktuella lagen bör skapas utrymme för åtgärder som gynnar en stabil hyresutveckling i de bostäder som uppförts med landskapslån tillstyrker utskottet lagförslaget.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 23 januari 2002 remitterat framställningen till social- och miljöutskottet.

     Utskottet har i ärendet hört vikarierande bostadslåneinspektören Niklas Karlman.

     Närvarande vid ärendets avgörande behandling var ordföranden Ulf Andersson, vice ordföranden Lasse Wiklöf samt ledamöterna Raija-Liisa Eklöw, Sune Mattsson och Danne Sundman.

     Vice ordföranden Lasse Wiklöf har lämnat en reservation till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget utan ändringar.

__________________

 

 

Mariehamn den 26 mars 2002

 

 

Ordförande

 

 

Ulf Andersson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson

 


R e s e r v a t i o n

 

 

Landskapsstyrelsens förslag om ändring av 16 § LL om bostadsproduktion är positivt om utgångspunkten enbart skall vara att genom möjlighet till förlängd lånetid eftersträva en möjligast jämn annuitet oberoende av räntestegringar och andra oförutsedda kostnadsökningar. Utifrån enbart en sådan utgångspunkt är förslaget gott.

 

Undertecknad anser likväl att det vore till fördel för såväl låntagare som boende i hyreshus att lånetiden generellt kunde förlängas från 35 till 45 år. En sådan utgångspunkt skulle inte motverka fluktuationer i lånekostnaderna men över tid vara betydligt förmånligare.

 

Undertecknad anser att det kan finnas fördelar i att eftersträva en möjligast jämn kapitalkostnadsnivå för hyreshuslåntagarna men att huvudlinjen ändå från landskapets sida måste vara att föreslå lösningar som är ägnade att hålla boendekostnaderna på möjligast låg nivå. Därför har jag en från utskottets majoritet avvikande hållning.

 

 

Mariehamn den 5 april 2002

 

 

 

Lasse Wiklöf