Social- och miljöutskottets betänkande 8/2010-2011

Lagtingsår: 2007-2008

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 8/2010-2011

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2011-04-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Missbruk av tobak, alkohol och narkotika

·      Hemställningsmotion nr 7/2007-2008

·      Hemställningsmotion nr 43/2007-2008

·      Hemställningsmotion nr 52/2007-2008

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärernas förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionärernas förslag

 

I ltl Harry Janssons m.fl. hemställningsmotion nr 7/2007-2008 föreslås att lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att åtgärder snarast vidtas för att ta fram adekvat statistik angående de åtgärder som vidtagits inom missbrukarvården i syfte att kunna utvärdera behandlingsresultaten och utveckla de olika behandlingsformerna.

     I ltl Göte Winés m.fl. hemställningsmotion nr 43/2007-2008 föreslås att lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att en utredning görs vart fjärde år om ålänningars tobak, alkohol- och narkotikabruk.

     I ltl Danne Sundmans m.fl. hemställningsmotion nr 52/2007-2008 föreslås att lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att ett program tas fram för att genomföra drogtester av elever vid landskapets skolor och personalen vid landskapets inrättningar.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionerna förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet har erfarit att det förebyggande arbetet är det absolut viktigaste när det gäller att stävja olika former av tobaks-, alkohol- och narkotika missbruk. Det är därför viktigt att skolor, föreningar och andra organisationer som arbetar med eller tillsammans med barn och unga vuxna tar med det förebyggande arbetet mot missbruk i sina arbetsprogram.

     Utskottet noterar att landskapsregeringen har tillsatt en parlamentarisk arbetsgrupp med uppgift att följa med förverkligandet av det alkohol- och narkotikapolitiska programmet. Detta program sträcker sig fram till och med år 2011 varför landskapsregeringen uppmanas utvärdera detta. Därefter bör ett nytt program för nästa period uppgöras.

     Tillförlitlig statistik, som efterfrågas i hemställningsmotion nr 7/2007-2008 och som gäller rehabilitering av missbrukare finns inte att tillgå. Utskottet har erfarit att det inte finns tillräckligt bra metoder för att ta fram en ändamålsenlig sådan som kunde användas för att utvärdera behandlingsresultaten och utveckla olika behandlingsformer.

     Utskottet betonar vikten av att konsumtionsmätningar av ålänningarnas tobaks-, alkohol- och narkotikamissbruk, såsom föreslås i hemställningsmotion nr 43/2007-2008, utförs regelbundet i enlighet med det alkohol- och narkotikapolitiska programmet. Det är önskvärt att samma frågor upprepas vid de olika undersökningarna så att resultaten blir så jämförbara med varandra som möjligt. Utskottet har erfarit att ÅSUB gör en sådan undersökning just nu. Resultaten av undersökningen ska användas i det förebyggande arbetet.

     Införande av drogtester, såsom föreslås i hemställningsmotion nr 52/2007-2008, i landskapets skolor är inte möjligt med nuvarande lagstiftning. Dessutom är testerna inte fullständigt tillförlitliga och de visar enbart missbruk de senaste dagarna.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 25 april 2008 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över hemställningsmotion nr 7/2007-2008 och den 4 september 2008 utskottets yttrande över hemställningsmotionerna nr 43/2007-2008 och 52/2007-2008.

     Utskottet har i ärendet hört socialinspektör Synnöve Jordas och verksamhetsledaren för alkohol- och narkotikamottagningen i Mariehamns Stad Birgitte Wahlsten.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Åke Mattsson, viceordföranden Henry Lindström samt medlemmarna Carina Aaltonen, Sirpa Eriksson och Roger Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar hemställningsmotionerna nr 7/2007-2008, 43/2007-2008 och nr 52/2007-2008.

__________________

 

 

Mariehamn den 12 april 2011

 

 

Ordförande

 

 

Åke Mattsson 

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte