Social- och miljöutskottets betänkande 8/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 8/2013-2014

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2014-06-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Förvaltningsuppgifter om djursjukdomar

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 12/2013-2014

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Vissa uppgifter enligt lagstiftningen om bekämpande av smittsamma sjukdomar hos husdjur överförs från landskapsregeringen till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM. Smittsamma sjukdomar hos husdjur hör till rikets lagstiftningsbehörighet, men enligt 30 § 8 punkten i självstyrelselagen ska de uppgifter som enligt lagstiftningen om bekämpande av smittsamma sjukdomar hos husdjur ankommer på en riksmyndighet i landskapet skötas av landskapsregeringen eller av någon annan i landskapslag bestämd myndighet.

     Till ÅMHM överförs uppgifter som i riket hör till regionförvaltningsverkens ansvar enligt rikslagstiftningen om bekämpande av smittsamma sjukdomar hos husdjur. Dessutom överförs till ÅMHM vissa ärenden som enligt rikslagstiftningen sköts av Livsmedelssäkerhetsverket. Landskapsregeringen bemyndigas att genom landskapsförordning ålägga myndigheten sådana uppgifter som i riket sköts av Livsmedelssäkerhetsverket under förutsättning att uppgifterna är likartade dem som myndigheten sköter enligt lag. Detta lagförslag ersätter den ändring av landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet som i samma syfte antogs av lagtinget hösten 2013, vars huvudsakliga bestämmelse av republikens president förordnades att förfalla.

     Landskapsregeringens målsättning är att lagändringen ska träda i kraft så fort som möjligt.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas utan ändringar. Utskottet föreslår vidare en kläm om vidtagande av åtgärder för att få till stånd en ändring av 30 § 8 punkten i självstyrelselagen.

 

Utskottets synpunkter

 

Vid lagstiftningskontrollen av den av lagtinget den 18 september 2013 antagna landskapslagen om ändring av landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet förordnades den bestämmelse att förfalla som stadgar att ÅMHM ska sköta de förvaltningsuppgifter som i riket, enligt lagstiftningen om bekämpande av smittsamma djursjukdomar hos husdjur, ska skötas av kommunerna. Motiveringen till att bestämmelsen förordnades att förfalla var att det enligt 30 § 8 punkten i självstyrelselagen till landskapsmyndighet endast kan överföras sådana förvaltningsuppgifter som ankommer på en riksmyndighet. Det anses att med uppgifter som ankommer på en riksmyndighet avses uppgifter som ankommer på en statlig myndighet, inte uppgifter som ankommer på en kommunal myndighet.  

     Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet som i stort sett motsvarar ändringen som förföll, dock så att i lagtexten klargörs att ÅMHM enbart ska sköta de förvaltningsuppgifter i rikslagstiftningen om bekämpande av smittsamma sjukdomar hos husdjur som i riket ankommer på staten, men som handhas av kommunalveterinärer. Landskapsregeringen föreslår därför att formuleringen i tidigare lagförslag om att ÅMHM ska ”sköta uppgifterna som i riket ska skötas av kommunerna” ändras till ”sköta de uppgifter som i riket ankommer på staten men som enligt rikslagstiftningen ska handhas av kommunalveterinären”.

     Utskottet tillstyrker lagförslaget, men föreslår en kläm som uppmanar landskapsregeringen att vidta åtgärder i syfte att åstadkomma en ändring av 30 § 8 punkten i självstyrelselagen så att landskapet själv kan bestämma om hur förvaltningsuppgifter som enligt rikslagstiftningen ankommer på såväl en riksmyndighet som en kommun ska skötas i landskapet.

       

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 28 maj 2014 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Carina Aaltonen, byråchefen Helena Blomqvist och lagberedaren Tomas Lundberg.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Christian Beijar,  viceordföranden Petri Carlsson, ledamöterna John Hilander, Runar Karlsson och Torsten Sundblom samt ersättaren Igge Holmberg.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget utan ändringar samt

 

att lagtinget ger landskapsregeringen i uppdrag att vidta åtgärder i syfte att åstadkomma en ändring av 30 § 8 punkten i självstyrelselagen så att det av lagtexten framgår att det är möjligt för landskapet att själv besluta om hur handhavandet av de uppgifter som anges i 30 § 8 punkten ska ordnas.     

 

 

Mariehamn den 5 juni 2014

 

 

Ordförande

 

 

Christian Beijar 

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand