Social- och miljöutskottets betänkande 8/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 8/2015-2016

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2016-05-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Godkännande av Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning till konventionen om biologisk mångfald samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen och till lag om genomförande av Nagoyaprotokollet till konventionen om biologisk mångfald

·       Republikens presidents framställning nr 3/2015-2016

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens yttrande. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Republikens presidents förslag

 

Presidenten föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning till konventionen om biologisk mångfald träder i kraft i landskapet till de delar protokollet faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens yttrande

 

Landskapsregeringen konstaterar i sitt yttrande att till den del bestämmelserna i Nagoyaprotokollet hör till EU:s behörighet har protokollet genomförts på EU-nivå genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 511/2014. Oavsett om lagtinget ger sitt bifall till Nagoyaprotokollet måste Åland sålunda enligt EU-förordningen utse egna myndigheter som övervakar att verksamhetsutövare har gjort en anmälan om sådana genetiska resurser som omfattas av Nagoyaprotokollet inom en månad från införseln. Även om antalet sådana anmälningar förväntas vara litet, måste landskapsregeringen ändå upprätta strukturer och förfaranden för mottagandet av anmälningar samt för övervakning och tillsynsåtgärder. Åland skulle även vid behov genom lagstiftning kunna skydda sådana genetiska resurser som finns inom åländsk jurisdiktion.

   Landskapsregeringen har ingenting att invända mot godkännandet av Nagoyaprotokollet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet, som inget har att anföra i ärendet, föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 23 maj 2016 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Ett yttrande har inhämtats från landskapsregeringen.

     Utskottet har i ärendet hört tf. byråchefen Inkeri Ahonen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Carina Aaltonen,

viceordföranden Mikael Lindholm, ledamöterna Igge Holmberg, Annette Holmberg-Jansson, Torsten Sundblom och Pernilla Söderlund samt ersättaren Runar Karlsson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar protokollet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 26 maj 2016

 

 

Ordförande

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand