Social- och miljöutskottets betänkande 8/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 8/2018-2019

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2019-08-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social-och miljöutskottets betänkande

Revidering av ÅMHM:s organisation

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 30/2018-2019

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet revideras. Syftet är att stärka styrelsens ställning och ansvar för att leda myndigheten. Vidare klargörs myndighetschefens beslutsansvar och uppgifter i förhållande till styrelsen. Processen vid utseendet av prövningsnämndens ledamöter förändras och kravet på den juridiska kompetensen i nämnden ändras något. Dessutom tydliggörs principen att det organ inom ÅMHM som har fattat ett beslut är det organ som bemöter eventuella besvär om beslutet överklagas.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med de ändringar som framkommer i betänkandet.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Utskottet har erfarit att landskapsregeringen har beställt en granskning av ÅMHM:s verksamhet och konstaterar att ytterligare ändringar i lagen kan behöva vidtas efter att granskningen är genomförd.

 

Detaljmotivering

 

4 § 3 mom. Utskottet föreslår en ändring av lagtexten sålunda att den ställföreträdande myndighetschefen föredrar de ärenden i vilka myndighetschefen är jävig eller om ärendet rör myndighetschefen. Utskottet gör bedömningen att det är mest ändamålsenligt att ärenden som ska behandlas i styrelsen som huvudregel bereds och föredras av en tjänsteman.

 

10 § 1 mom. Eftersom prövningsnämnden inte är politisk sammansatt föreslår utskottet att man frångår systemet med personliga ersättare för ledamöterna och istället utser ett färre antal ersättare som inte är personliga. Utskottet föreslår tre ersättare. Därigenom blir det också möjligt att skapa en bredare sakkunskap i nämnden. Nämnas kan att samma princip tillämpas i styrelsen för energimyndigheten.

     2 mom. Andra momentet har, i samråd med landskapsregeringen, skrivits om i sin helhet. Utskottet har erfarit att det i praktiken kan vara komplicerat att utse en nämnd som fyller de relativt preciserade kompetensvillkoren i gällande lag. Förslagets formuleringar ligger relativt nära den gällande lagens text varför utskottet föreslår att skrivningen ändras och öppnas upp ytterligare så att prövningsnämndens sakkunskap ska täcka in områdena hälsoskydd, teknik, biologi, ekonomi och juridik samt kännedom om näringslivet och hållbarhetsfrågor. Utskottet anser att nämnden inte behöver bestå av personer med enskild sakkunskap inom de uppräknade områdena, utan snarare att nämndens sammanvägda sakkunskap ska täcka in dessa områden.

      

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 5 juni 2019 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Wille Valve, avdelningschefen Bengt Michelsson, styrelseordföranden för ÅMHM Karl-Erik Williams, myndighetschefen Susanne Perander och myndighetsjuristen Robert Sundström.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Carina Aaltonen,

viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Fredrik Fredlund, Igge Holmberg, Annette Holmberg-Jansson, Torsten Sundblom och Pernilla Söderlund.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det andra lagförslaget i oförändrad lydelse och det första lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av
landskapslag om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

 

    

(Ingressen lika som i lagförslaget).

 

 

1 - 3 §§

 (Lika som i lagförslaget).

 

 

4 §

Styrelsens sammanträden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Styrelsen avgör ärenden på föredragning av myndighetschefen. (Uteslutning) Myndighetschefens ställföreträdare är föredragande när (uteslutning) myndighetschefen är jävig.

 

 

5, 6, 8 §§

(Lika som i lagförslaget).

 

 

10 §

Ledamöter i prövningsnämnden

     Prövningsnämnden består av fem ledamöter och tre ersättare som inte är personliga. (Uteslutning) Ledamöterna och ersättarna utses av landskaps­regeringen för en mandatperiod på fyra år. Bland ledamöterna utser landskapsregeringen en ordförande och en vice ordförande.

     När prövningsnämnden utses ska det beaktas att det inom nämnden finns kompetens inom områdena hälsoskydd, teknik, biologi, ekonomi och juridik samt kännedom om näringslivet och hållbarhetsfrågor.

     Landskapsregeringen kan skilja en ledamot eller ersättare i prövningsnämnden från uppdraget.

 

16a §

(Lika som i lagförslaget).

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

 

 

Mariehamn den 29 augusti 2019

 

 

 

Ordförande

 

 

Carina Aaltonen

 

Sekreterare

 

 

 

Sten Eriksson