Social- och miljöutskottets betänkande 8/2019-2020

Tillhör ärendet: Ny djurskyddslag
Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 8/2019-2020

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2020-06-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social-och miljöutskottets betänkande

Medborgainitiativ – Ny djurskyddslag

·       Medborgainitiativ nr 1/2019-2020

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Initiativtagarnas förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Initiativtagarnas förslag

 

Ett medborgainitiativ med viltrehabiliteraren Pernilla Hägglund och legitimerade veterinären Annett Pfeifer som initiativtagare har inlämnats till lagtinget den 31 mars 2020. I medborgarinitiativet föreslås att ny djurskyddslagstiftning utarbetas utgående från motiveringarna i medborgarinitiativet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att utarbeta ny lagstiftning om djurvälfärd.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet har erfarit att gällande djurskyddslagstiftning på Åland är otillräcklig och i behov av uppdatering. Gällande lagstiftning anses inte heltäckande reglera djurskyddet. I gällande djurskyddslagstiftning finns dessutom ett flertal bestämmelser som inte är förenliga med dagens syn på djurhållning. Bestämmelserna i lagstiftningen är inte heller till alla delar tillräckligt tydligt och exakt formulerade, vilket ger utrymme för tolkning. Utskottet har dock erfarit att det praktiska djurskyddsarbetet i stort sett fungerar väl.   

     Utskottet delar bedömningen i medborgarinitiativet om att det finns behov av att utarbeta en ny modern djurskyddslagstiftning. Utskottet anser att lagstiftningen bör utgå från aktuell vetenskaplig kunskap om djurens välbefinnande och lagens tyngdpunkt förskjutas från traditionellt djurskydd till främjande av djurvälfärd. Ett skifte av fokus från skyddandet av djur mot onödig smärta och onödigt lidande till främjande av djurvälfärd innebär att djur även ska ges möjlighet att tillfredsställa sitt arttypiska beteende, vilket troligtvis kommer att innebära att djurspecifika bestämmelser behöver intas i lagstiftningen i större omfattning än idag. Utskottet föreslår att ny lagstiftning på området utarbetas med beaktande av den lag om djurvälfärd som är under utarbetning i Finland.  

     Utskottet noterar att det även i landskapsregeringens program ”Tillsammans för Åland” anges att ”Djurens välmående ska främjas genom modern lagstiftning och fungerande regelverk. Landskapsregeringen avser att se över djurskyddslagen.” Utskottet har erfarit att landskapsregeringen efter sommaren avser att tillsätta en sakkunnig arbetsgrupp med uppgift att utarbeta förslag till ny lagstiftning på området.  

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 6 maj 2020 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Alfons Röblom, byråchefen Helena Blomqvist, viltrehabiliteraren Pernilla Hägglund och legitimerade veterinären Annett Pfeifer.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Pernilla Söderlund, viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Stellan Egeland, Simon Holmström, Jesper Josefsson, Simon Påvals och Wille Valve.

    

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att utarbeta ny lagstiftning om djurvälfärd.

 

 

 

Mariehamn den 2 juni 2020

 

 

Ordförande

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand