Social- och miljöutskottets betänkande 8a/2001-2002

Social- och miljöutskottets betänkande 8a/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 8a/2001-2002

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2002-04-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Förlängning av lånetiden i 16 § landskapslagen om bostadsproduktion

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 13/2001-2002

·      Social- och miljöutskottets betänkande nr 8/2001-2002

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Bakgrund. 1

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Bakgrund

 

Lagtinget har med stöd av 53 § 2 mom. lagtingsordningen beslutat inhämta nytt betänkande i ärendet av social- och miljöutskottet.

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att 16 § landskapslagen om bostadsproduktion ändras så att hyresbostadslån kan beviljas för en tid på 45 år.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet tillstyrkte i betänkandet nr 8/2001-2002 att lagförslaget antas.

     Utskottet upprepar sitt tidigare förslag med tillägget att en ikraftträdelsebestämmelse fogas till lagen så att lagen även kan tillämpas på lån som beviljas efter den 1 januari 2002 men före lagens ikraftträdande.

 

Utskottets synpunkter

 

Efter det att utskottet överlämnade sitt betänkande över landskapsstyrelsens framställning har det framkommit att det är angeläget att lagen kan börja tillämpas så snart som möjligt och att detta borde beaktas i lagtexten.

     För att inte försena de byggnadsprojekt som redan är under planering föreslår utskottet därför att landskapsstyrelsen skall kunna tillämpa lagen retroaktivt om låntagaren anhåller om det. Låneansökan skall i så fall ha inlämnats efter den 1 januari 2002 men före lagens ikraftträdande. Utskottet föreslår därför ett tillägg till ikraftträdelsebestämmelsen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget beslöt den 15 april 2002 enligt 53 § 2 mom. lagtingsordningen att inhämta nytt betänkande i ärendet av social- och miljöutskottet.

     Utskottet har i ärendet hört vikarierande bostadslåneinspektören Niklas Karlman.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Ulf Andersson, vice ordföranden Lasse Wiklöf samt ledamöterna Raija-Liisa Eklöw, Sune Mattsson och Danne Sundman.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i den lydelse det har i social- och miljöutskottets betänkande nr 8/2001-2002, dock så att till ikraftträdelsebestämmelsen fogas ett andra moment med följande lydelse:

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     På anhållan av en låntagare kan landskapsstyrelsen besluta att lagen tillämpas på lån som beviljats under tidsperioden från den 1 januari 2002 fram till lagens ikraftträdande. Anhållan om detta skall göras senast sex månader efter lagens ikraftträdande.

 

 

 

Mariehamn den 15 april 2002

 

 

Ordförande

 

 

Ulf Andersson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson