Social- och miljöutskottets betänkande 9/2011-2012

Lagtingsår: 2011-2012

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 9/2011-2012

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2012-09-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Godkännande av avtalet om gemensam upphandling för att upphandla en auktionsövervakare

·       Republikens presidents framställning nr 12/2011-2012

·       Landskapsregeringens yttrande RP 12/2011-2012-s

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om gemensam upphandling av en auktionsövervakare och till lagen om sättande ikraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om upphandling av gemensamma auktionsplattformar till de delar avtalen faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagarna träder i kraft i landskapet till de delar avtalen faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets synpunkter

 

Landskapsregeringen har avgett ett yttrande till lagtinget om republikens presidents framställning angående avtalen om gemensam upphandling av auktionsövervakare och en gemensam auktionsplattform för utsläppsrätter under perioden 2013-2020. I yttrandet sägs, med hänvisning till ett utlåtande från Högsta domstolen, att en uppdelning av Finlands utsläppsrätter mellan riket och landskapet inte är möjlig. Det är den nationella myndigheten som fördelar utsläppsrätter till verksamheter som omfattas av lagstiftningen om utsläppshandel. I landskapet finns för närvarande tre företag som tilldelats utsläppsrätter. Utskottet noterar i sammanhanget att landskapsregeringen har överlämnat ett lagförslag till lagtinget om Utsläppshandel fas III den 30 augusti 2012. Lagtinget har remitterat lagförslaget till finans- och näringsutskottet.

     Utskottet finner att utsläppshandeln är positiv för miljön. Handeln stimulerar företagen till att planera och vidta åtgärder som minskar utsläppen från förbränning av fossila bränslen. När företag avstår från att använda sina utsläppsrätter t.ex. vid en övergång till bioenergi frigörs utsläppsrätter som kan säljas till andra företag inom eller utom landet. Utskottet har erfarit att en gemensam auktionsplattform och en gemensam övervakning av handeln kommer att underlätta den internationella handeln med utsläppsrätter. Den föreslagna lagstiftningen är därmed till gagn för företag och miljön i landskapet. Mot denna bakgrund föreslår utskottet att lagtinget ger sitt bifall till att lagarna träder i kraft i landskapet till de delar avtalen faller inom landskapets behörighet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 6 juni 2012 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört VD Henning Lindström vid Mariehamns Energi Ab.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Christian Beijar, viceordföranden Åke Mattsson samt medlemmarna Runar Karlsson, Sara Kemetter och Torsten Sundblom samt ersättaren Igge Holmberg.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagarna träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalen faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 6 september 2012

 

 

Ordförande

 

 

Christian Beijar 

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson