Social- och miljöutskottets betänkande 9/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016

Ladda ner Word-dokument

 

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 9/2015-2016

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2016-09-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Ändrad lagstiftning om utkomststöd

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 14/2015-2016

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att blankettlagen om utkomststöd ändras. Genom förslaget tillförsäkras att den organisatoriska förändring som kommer att genomföras i riket, som innebär att uppgiften att bevilja och betala ut det grundläggande utkomststödet överförs till Folkpensionsanstalten, inte genomförs på Åland.

     Avsikten är att den föreslagna lagen ska träda i kraft den 1 januari 2017.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med de ändringar som framgår av betänkandet.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Allmänt

 

Enligt blankettlagen om utkomststöd blir ändringar i utkomststödslagen (FFS 1417/1997) automatiskt gällande på Åland när de träder i kraft i Finland. Genom en ändring av lagen om utkomststöd (FFS 815/2015), som träder i kraft den 1 januari 2017, överförs beviljandet och utbetalningen av det grundläggande utkomstödet från kommunerna till Folkpensionsanstalten. Dessutom överförs en del av de utgiftsposter som tidigare har beaktats i det kompletterande utkomststödet till det grundläggande utkomststödet.

     Landskapsregeringen föreslår, avvikande från rikets utkomststödslag, att det grundläggande utkomststödet fortsättningsvis ska handläggas av kommunerna. 

 

Överföring av utgifter till det grundläggande utkomststödet

 

En följd av att ändringar i lagen om utkomststöd automatiskt blir gällande på Åland är att vissa utgiftsposter som för närvarande omfattas av det kompletterande utkomststödet enligt lag eller praxis överförs till de grundutgifter som från och med den 1 januari 2017 ska omfattas av det grundläggande utkomststödet. Det gäller bland annat utgifter för barnomsorg, utgifter för fritidsverksamhet för skolelever samt utgifter för anskaffning av en nödvändig identitetshandling, uppehållshandling och resehandling. Enligt utskottet främjar överföringen av utgifterna likabehandlingen av klienter, vilket utskottet finner positivt.  

 

Barnkonsekvensanalys

 

Ålands lagting har gett sitt bifall till att FN:s konvention om barnets rättigheter ska gälla i landskapet. Enligt artikel 3.1 i konventionen ska barnets bästa komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ. För att säkerställa att barnets bästa sätts i främsta rummet behöver en barnkonsekvensanalys göras vid all beredning av ärenden som direkt eller indirekt rör barn. FN:s kommitté för barnets rättigheter, som har till uppgift att övervaka efterlevnaden av barnkonventionen, har gett rekommendationer om hur bedömningen av barnets bästa ska genomföras.

     Utskottet noterar med tillfredsställelse att landskapsregeringen har gjort en bedömning av lagförslagets konsekvenser för barn. Utskottet understryker vikten av att barnkonsekvensanalyser görs vid all lagberedning som direkt eller indirekt rör barn. Enligt utskottet finns det utrymme för att ytterligare utveckla och förbättra barnkonsekvensanalyserna.    

    

Detaljmotivering

 

Ingressen Ändringarna är av teknisk natur.

 

2 § 1 punkten Strykningen av ”1 och” är en nödvändig följdändring av föreslagen ändring av punkt 8. Övriga ändringar är av språklig natur.   

 

2 § 8 punkten Utskottet föreslår att tillsynsmyndigheten Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet istället för Institutet för hälsa och välfärd insamlar de uppgifter som är nödvändiga för uppföljningen av att de tidsfrister som föreskrivs i 14 b, 14c och 14 e §§ i lagen om utkomststöd (FFS 1412/1997) iakttas. Uppgifterna föreslås insamlas en gång per år.

 

7 § Eftersom det i 2 § 6 punkten i landskapslag (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård har gjorts en avvikelse från 6 § i socialvårdslagen (FFS 710/1982) föreslås att ”handhas av ett sådant kollegialt organ som avses i 6 § i socialvårdslagen (FFS 710/1982)” ersätts med ”handhas av en nämnd eller kommunstyrelsen enligt kommunfullmäktiges beslut”.   

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 1 juni 2016 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Wille Valve, vikarierande verksamhetsledaren Lotta Angergård från Rädda Barnen på Åland r.f., lagberedningssekreteraren Rebecca Hermans och vikarierande byråchefen Maj-Len Österlund.    

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Carina Aaltonen,

viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Fredrik Fredlund, Igge Holmberg, Annette Holmberg-Jansson, Torsten Sundblom och Pernilla Söderlund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 2 § landskapslagen (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd, sådan den lyder i landskapslagarna 2011/110, 2012/73, 2012/77 och 2015/64, samt

     fogas till lagen en ny 7 § som följer:

 

2 §

Avvikelser från tillämpning av bestämmelser i lagen om utkomststöd

     I landskapet gäller följande avvikelser från bestämmelserna i lagen om utkomststöd:

     1) Bestämmelserna i 4 § 1 och 3 mom., 5-5b, 9 och 9a §§, 10 § 2 mom. andra och tredje meningen, 10a §, 14 § 1 mom. andra meningen, 14a § 1 mom., 14d §, 14f § (uteslutning) 3 mom., 14g, 14h och 17a §§, 18 § 2 mom., 18a, 18b och 18c §§ samt 23 § 3 mom. ska inte tillämpas i landskapet.

     2) Vid tillämpning av 7a § ska även televisionsavgift höra till de utgifter som täcks med grunddelen.

     3) Vid tillämpning av 7b § 1 mom. 5 punkten ska med barndagvård avses barnomsorg och med morgon- och eftermiddagsverksamhet avses fritidshemsverksamhet enligt barnomsorgslagen (2011:86) för landskapet Åland.

     4) Vid tillämpning av 11 § ska barnbidrag som följer av landskapslagen (1994:48) om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen beaktas som inkomst enligt följande. Som inkomst per kalendermånad räknas inte 20 procent av barnbidragets belopp respektive 100 procent av ensamförsörjartilläggets belopp. Det belopp som återstår av barnbidraget och ensamförsörjartillägget efter avdrag beaktas som inkomst.

     5) Med avvikelse från vad som föreskrivs i 14 § 1 mom. första meningen och 2 mom. ska ansökan om utkomststöd göras hos det kommunala organet som utifrån ansökan ska fatta beslut om utkomststöd.

     6) Vad som föreskrivs i 14a § 2 mom. om kompletterande och förebyggande utkomststöd ska i landskapet även gälla grundläggande utkomststöd.

     7) Bestämmelsen i 14e § om en utkomststödsklients rätt till personligt samtal ska i landskapet endast omfatta rätten till personligt samtal med en socialarbetare eller socialhandledare i kommunen. Skyldigheten att meddela utkomststödsklienten om rätten till personligt samtal och vid behov ge klienten handledning i hur rätten utövas ankommer i landskapet enbart på kommunen.

     8) Vid tillämpning av 14f § 1 och 2 mom. ska med Institutet för hälsa och välfärd avses Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Med avvikelse från 14f § 1 mom. ska Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet en gång per år begära de uppgifter som är nödvändiga för uppföljningen av att de tidsfrister som föreskrivs i 14 b, 14 c och 14 e §§ iakttas. Bestämmelsen i 14f § 1 mom. om Folkpensionsanstalten ska inte äga tillämpning i landskapet.

     9) Vid tillämpning av 17 § ska skyldigheten att lämna uppgifter enligt 1 mom. respektive anmälningsskyldigheten enligt 2 mom. endast gälla gentemot det kommunala organet.

     10) Hänvisningar till socialvårdslagen (FFS 710/1982) ska i landskapet gälla landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård.

     11) Hänvisningar till lagen om utkomstskydd för arbetslösa (FFS 1290/2002) ska i landskapet gälla landskapslagen (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

     12) Hänvisningar till lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (FFS 916/2012) ska i landskapet gälla landskapslagen (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet.

     13) Hänvisningar till lagen om moderskapsunderstöd (FFS 477/1993) ska i landskapet gälla landskapslagen (1994:10) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om moderskapsunderstöd.

     14) Hänvisningar till lagen om främjande av integration (FFS 1386/2010) ska i landskapet gälla landskapslagen (2012:74) om främjande av integration.

     15) Hänvisningar till lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (FFS 189/2001) ska inte tillämpas i landskapet.

     16) Hänvisningar till lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (FFS 812/2000) ska i landskapet gälla landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård.

     17) Hänvisningar till lagen om allmänt bostadsbidrag (FFS 938/2014) ska i landskapet gälla landskapslagen (2015:4) om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag.

     18) Begreppet samkommuner i lagen om utkomststöd ska i landskapet avse kommunalförbund.

 

7 §

Myndighetsutövning

     De förvaltningsuppgifter som enligt 4 § 2 mom., 7b § 2 mom., 14f § 2 mom. och 20 § ankommer på Folkpensionsanstalten ska i landskapet handhas av (uteslutning) en nämnd eller kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget).

__________________

 

 

Mariehamn den 15 september 2016

 

 

 

Ordförande

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand