Social- och miljöutskottets betänkande 9/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 9/2019-2020

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2020-06-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Extra barnbidrag till familjerna pga stängda skolor

·       Åtgärdsmotion MOT 9/2019-2020

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärernas förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionärernas förslag

 

I Camilla Gunells m.fl. åtgärdsmotion föreslås att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att omgående utbetala ett extra barnbidrag till alla barnfamiljer.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att åtgärdsmotionen förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Motionärerna föreslår att ett extra barnbidrag utbetalas till alla barnfamiljer då många barnfamiljer har stora kostnader på grund av skolornas stängning och uteblivna skolmåltider.  

     Utskottet har erfarit att ett antal åtgärder vidtagits i syfte att lindra de negativa ekonomiska effekterna för barnfamiljer till följd av covid-19-pandemin. Ett temporärt tilläggsstöd om 30 euro per dag beviljas under en tre månaders period till personer som är berättigade till grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd. Anslaget för bostadsbidrag har höjts och extra landskapsandelar har beviljats kommunerna att användas till förebyggande utkomststöd. Folkpensionsanstalten har under undantagsförhållandet beviljat stöd om 28,94 euro per dag till en vårdnadshavare som på grund av pandemin varit tvungen att ta oavlönad ledighet från arbetet för att sköta ett barn som i vanliga fall går i skola eller är i barnomsorg. Stödet kan beviljas retroaktivt till mitten av mars 2021.

     Landskapsregeringen har i anvisningar till kommunerna uppmanat kommunerna att särskilt beakta barnfamiljernas situation genom att bland annat slopa barnomsorgsavgiften och dela ut mat till utsatta barnfamiljer. I anvisningarna anges att en skolmåltid ska, i mån av möjlighet, erbjudas elever som får distansundervisning och att särskild vikt ska läggas vid elever som befinner sig i utsatta lägen och riskerar att bli utan tillräcklig näring. I anvisningarna har även poängterats att kompletterande och förebyggande utkomststöd ska användas vid behov, till exempel om en person eller en familj med låga inkomster orsakas extra utgifter som är nödvändiga för personens eller familjens överlevnad och utgifterna beror på att barnen stannar hemma från skolan, obligatorisk karantän eller extra kostnader för mat.   

     Utskottet har erfarit att man från skolorna och socialkansliernas sida har god kännedom om vilka barnfamiljer som är ekonomiskt utsatta och i behov av stöd. Skolorna och socialkanslierna har sedan tidigare väl etablerade samarbetsformer som fungerat även under den tid skolorna varit stängda för närundervisning. Utskottet hyser dock en viss oro för att barnfamiljer i behov av stöd riskerar att bli utan stöd under skolornas sommaruppehåll. Utskottet anser att det är angeläget att socialkanslierna upprätthåller kontakten till de ekonomiskt utsatta barnfamiljerna även under sommaren. Utskottet anser även att kommunerna under rådande förhållanden aktivt bör informera kommuninvånarna om vilka stödmöjligheter som finns.  

     Utskottet har erfarit att kostnaden för beviljandet av ett extra barnbidrag är 750 000 euro jämte Folkpensionsanstaltens kostnader för hanteringen av utbetalningen. Utskottet anser att ekonomisk utsatthet som orsakas av covid-19-pandemin fortsättningsvis bör hanteras genom riktade åtgärder till berörda barnfamiljer och föreslår därför att motionen förkastas. 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 4 maj 2020 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Annette Holmberg-Jansson och specialsakkunniga Tove Nylund.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Pernilla Söderlund, viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Stellan Egeland, Simon Holmström, Jesper Josefsson, Simon Påvals och Wille Valve.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar åtgärdsmotion nr 9/2019-2020.

__________________

 

 

Mariehamn den 11 juni 2020

 

 

Ordförande

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand