Social- och miljöutskottets betänkande 9/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 9/2013-2014

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2014-09-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Producentansvar för elektrisk och elektronisk utrustning

·       Landskapsregeringens lagförslag 13/2013-2014

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapslagen om renhållning föreslås ändrad huvudsakligen för att genomföra Europaparlamentets och rådets omarbetade direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/99/EG om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser. Lagen föreslås dessutom ändrad för att uttryckligen ge landskapsregeringen möjlighet att i vissa fall återkalla ett godkännande i producentregistret.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med några ändringar av teknisk natur.

 

Utskottets synpunkter

 

Genom lagförslaget implementeras Europarlamentets och rådets omarbetade direktiv (2012/19/EU) om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning, nedan elektronikdirektivet. Enligt det omarbetade direktivet är målsättningen att 45 procent från och med år 2016 och 65 procent från och med år 2019 av det elektriska och elektroniska avfallet ska insamlas.

     I lagförslaget föreslås att skyldigheten för distributören av elektriska och elektroniska produkter att ta emot avfall preciseras. I lagen föreslås även intas bestämmelser enligt vilka distansförsäljare som säljer elektriska och elektroniska produkter ska utse ett behörigt ombud, som istället för producenten ska ansvara för dennes producentansvarigheter i det land till vilket produkterna säljs. Det föreslås att även en aktör som är etablerad i ett annat land kan utse ett behörigt ombud som i stället för den inhemska producenten ska ansvara för dennes skyldigheter. Vidare föreslås att till lagen fogas bestämmelser om transport av begagnade elektriska och elektroniska produkter till ett annat land.

     För att genomföra bestämmelserna i Europarlamentets och rådets direktiv 2008/99/EG om olaglig transport av avfall föreslås att till lagen fogas straffrättsliga bestämmelser om olaglig transport av avfall.

     Slutligen föreslås att i lagen intas uttryckliga bestämmelser om en producents bokförings- och uppgiftsskyldighet samt om återkallande av ett godkännande i producentregistret.

     För att implementera elektronikdirektivet i riket har till avfallslagen (FFS 646/2011) bland annat fogats en bestämmelse om att andra butiker än dagligvarubutiker, vilkas butiksyta understiger 200 kvadratmeter, inte är skyldiga att ta emot sådana elektriska och elektroniska produkter som används i hushåll och i fråga om vilka inga yttre mått överstiger 25 cm. I föreliggande lagförslag föreslås en motsvarande bestämmelse, dock så att butiksytan föreslås vara 400 kvadratmeter i enlighet med den miniminivå som anges i elektronikdirektivet.

     Utskottet önskar förtydliga att den garanti som avses i lagförslagets 23c § ska ställas till Ålands landskapsregering av de producenter av elektriskt och elektroniskt avfall som inte tillhör en producentsammanslutning.  

     Utskottet konstaterar att de föreslagna ändringarna främjar en effektiverad insamling av elektriskt och elektroniskt avfall samt en ökad återanvändning och materialåtervinning av sådant avfall och tillstyrker därför lagförslaget.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 1 september 2014 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Carina Aaltonen, byråchefen Helena Blomqvist, diplomingenjören Carl-Gustav Flink och miljöingenjören Mona Kårebring-Olsson. Dessutom har Ålands Näringsliv lämnat ett skriftligt yttrande över lagförslaget.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Christian Beijar, viceordföranden Petri Carlsson samt ledamöterna Anders Eriksson, John Hilander, Runar Karlsson, Sara Kemetter och Torsten Sundblom.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

     att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om renhållning

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 23b § 2 mom. landskapslagen (1981:3) om renhållning sådant momentet lyder i landskapslagen 2006/50,

     ändras lagens 2 § 1 mom. 7 och 10 punkterna, 7b § 2 mom., 23b § 1 mom. 2 punkten och 23c § 1 mom., varav 2 § 1 mom. 10 punkten sådan den lyder i landskapslagen 2011/72, 7b § 2 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2005/18 samt 23b § 1 mom. och 23c § 1 mom. sådana de lyder i landskapslagen 2006/50 samt

     fogas till lagens 2 § 1 mom. nya 6a, 9a (uteslutning) och 12-15 punkterna, till lagen nya 7ba och 7d §§, till 23b § 1 mom. en ny 4 punkt samt till lagen nya 23ba, 23ca, 23cb och 37a §§ som följer:

 

 

2, 7b, 7ba, 7d, 23b, 23ba, 23c, 23ca, 23cb och 37a §§

 

     (Lika som i lagförslaget).

 

________________

 

     Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget.

 

 

 

Mariehamn den 9 september 2014

 

 

Ordförande

 

 

Christian Beijar 

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand